miaI 4002 jUnc, 9 budw duvwhuge rE divehirWacjEge rwaIsulcjumchUriacyW, divehirWacjEge qWnUnuawsWsI aiBclWHu kurumwScTwkwai, huSwheLuacvi KiyWlufuLu twkuge mwacCwSc binWkoSc, divehirWacjEgwai mihWru awmwlu kurevemuncdW gWnUnu awsWsI awsclwkwSc bwlwaigenc, "mOlcDiviawnc nExwnwlc koncgcresc" ge fwrWtunc aekulwvWli, nwmUnW qWnUnu awsWsIaekeve.


- divehIncge qwaumI koncgcrescge fwtcliyWvwru -

aeacvwnw bWbu
dwaulwtWai, awmiaclw verikwmWai rwacyitunc


divehirWacjEge jumuhUriacyW 1. divehirWacjeawkI furihwmw minivwnckwnc libigencvW, aisclWmI ausUlutwkuge mwacCwSc binW kurevifwaivW, awmiaclw verikwnc kurW, dImuqcrWtI, jumuhUrI, yuniTwrI dwaulwtekeve. mi dwaulwtuge nwmwkI, divehi rWacjEge jumuhUriacyWaeve. mIge fwhunc mi qWnUnu awsWsIgwai "divehirWacje" minwmunc aixWrWtckurevenI divehirWacjEge jumuhUriacyWawSeve.
divehirWacjEge swrwHwacdu 2. divehirWacjEge swrwHwacdwkI, qWnUnugwaivW gotuge mwtinc dwmWlevE, rWacjEge aWkipelwjikc bEsclwainctwkuge terEgwaivW bimWai, jwacvWai, kwnDWai, kwnDuge awDIgwaivW bimWai, ae kwnDWai guLifwaivW jwacveve.
divehi dwaulwtc 3. divehi dwaulwtwkI, divehirWacjEgwai, gWnUnuawsWsIaW aeacgotcvW gotuge mwtinc aufedifwaivW, dwaulwtc hincgumuge aencmehW bWrutwkWai, divehirWacjEge aencmehW rwacyituncnWai, divehirWacjEge swrwHwacdWai, mihurihW fwrWteac jumulwkoSeve.
dwaulwtc hincgumuge bWru 4.____ (1) divehi dwaulwtc hincgumuge aencmehW bWrutwac feSigenc awncnwnI, rwacyituncge kibwaincneve. dwaulwtc hincgumwScTwkwai aebWrutwac aekulevigencvWnI, tirIgwaivW gotuge mwtincneve.

(h) verikwnc hincgumuge bWru
(S) qWnUnu hedumuge bWru
(n) Awdulu aincBWfu qWaimukurumuge bWru

____ (2) mi qWnUnu awsWsIgwai bwyWncvegencvW gotuge mwtinc verikwnc hincgumuge bWru libigencvwnI, rwaIsulcjumuhUriacyWawSWai, boDuvwzIrwSWai, vwzIruncge mijilIhwSeve. awdi qWnUnu hedumuge bWru libigencvwnI, rwacyituncge mwjilIhwSeve. awdulu aincBWfu qWaimu kurumuge bWru libigencvwnI divehirWacjEge supcrImc kOTwSWai, divehirWacjEge xwruaI kOTutwkwSeve.
divehi rwacyitc 5. tirIgwaimivW mIhuncnI, divehi rwacyituncneve.

(h) mi qWnUnuawsWsI hincgwnc fwSWairu divehi rwacyiteac kwmugwaivW koncme mIheac.
(S) divehirwacyitwkwSc aufwnc koncme dwriaeac.
(n) qWnUnugwaivW gotugemwtinc divehirwacyitwkwSc veacje koncme mIheac.
divehi swrukWru 6. divehiswrukWrwkI, mi qWnUnu awsWsIgwai bwyWnc vegencvW gotugemwtinc divehirWacjEgwai dwaulwtc hingumuge bWrutwac hincgW fwrWtctwkeve.
dwaulwtuge dInc 7. divehi dwaulwtuge dInwkI, aisclWncdIneve.
gwaumI bwsc 8. divehirWacjEge qwaumI bwhwkI, divehibwheve.
gwaumI duvwsc 9. divehirWacjEge qwaumI duvwhwkI, rwbIAulcawacvwlumwhuge aeacvwnw duvwheve.
verirwSc 01. divehirWacjEge verikwnckurW rwSwkI furwmWleaeve.
divehirWacjEge fwaisW 11. divehirWacjEge fwaisWge yuniTwkI, rufiyWaeve. mi rufiyW aekulevigencvWnI, swtEkw lWrIge mwacCwSeve.
aencme boDu KiyWnWtc 21.__ (h) bWruge bEnunckoScgenc, nuvwtw bWruge biru dwackwaigenc, nuvwtw qWnUnuawsWsIaW KilWfwSc qWnUnu awsWsI auvWlwaifi mIhWaWai, auvWlumwSc mwswackwtc koScfi mIhWaWai, qWnUnu awsWsIge bWru kwnDuvWlwnc mwswackwtckoScfi mIhWaWai, qWnUnu awsWsIaWai KilWfWSc dwaulwtc hincgumuge bWrutwkuge tereainc bWreac hOdumwSc mwswackwtc koScfimIhWaWai, miainckwmeac rWvwaifimIhW, aencme boDu KiyWnWtuge kuSunc kuScverivWneaeve.
(S) mimWacdWge (h) gwai bunefwaivW fwdwkwmeacgwaii bwaiveriveacje mIhWaWai, aehIvedIfi mIhWaWai, aeainckwmeac aengihure nWncgW huri mIhWvesc, aencme boDu KiyWnWtuge kuSunc kuScverivWneaeve.

devwnw bWbu
__________________________________________________________________

* vwrwSc awvwhwSc airWdw kureacviacyW mi qWnUnuawsWsI aeackoSc miswaiTunc libivwDwaigwncnwvWneaeve. qWnUnu awsWsIawSc aiBclWHu genwaumwScTwkwai, tiywbEfuLunc deacvwnc bEnunc fuLuvW KiyWlufuLutwac huSwheLuacvumwSc, miBwfuHWge kwnWtcfwrWtugwai aevW "hoLuawSi" awSc kclikc kurwacvwaigenc mesejc pOscTu kurwacvWSeve. miKidumwtuge bEnuncfuLu kureacvumwScTwkwai, "yWhU" aImeailc aeDcreheac bEnuncfuLuvevwDwaigwncnwvWneaeve.