type1

ลำดับที่

ประเภทหรือ

ขนาดของโรง

N4

N5

 

 

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

 

 

 

 

 

69

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซม

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

เครื่องคำนวณ เครื่องทำบัญชี เครื่องจั

แรงม้า ซึ่งไม่มีการ

แรงม้า ซึ่งไม่มีการ

แรงม้า หรือโรงงาน

 

สำหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสำหรับใ

ชุบ หรือเคลือบผิว

ชุบหรือเคลือบผิว

ทุกขนาดซึ่งมีการล้า

 

การคำนวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หร

ชิ้นงานโดยใช้สารเคม

ชิ้นงานโดยใช้สารเคมี

ชุบ หรือเคลือบผิวชิ

 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติกับ

 

และไม่จัดอยู่ในจำพว

งานโดยใช้สารเคมี

 

ที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digotal

 

ที่ 1

 

 

Analog computers or Associated

 

 

 

 

Electronic Data Processing Equipment

 

 

 

 

or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย

 

 

 

 

(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง

 

 

 

 

ชั่งซึ่งมิใช้เครื่องชั่งที่ใช้ในห้อง

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสำเนาซึ่งมิใช่เ

 

 

 

 

สำเนาด้วยการถ่ายภาพและรวมถึงส่วน

 

 

 

 

ประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

 

 

70

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซม

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

เครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ

แรงม้า

แรงม้าและไม่จัดอยู่

แรงม้า

 

เป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เคร

 

ในจำพวกที่ 1

 

 

โปรยน้ำดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบ

 

 

 

 

เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง

 

 

 

 

ซักแห้งหรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่อง

 

 

 

 

เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน

 

 

 

 

รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสำหรับใช้ในการอุตสา

 

 

 

 

กรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือ

 

 

 

 

เตาอบสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสำหร

 

 

 

 

ใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พ

 

 

 

 

ไฟฟ้าและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

 

 

 

 

ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

 

 

71

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซม

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในล

แรงม้า

แรงม้าและไม่จัดอยู่

แรงม้า

 

เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เคร

 

ในจำพวกที่ 1

 

 

กำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องส

 

 

 

 

หรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับแผงไฟ

 

 

 

 

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือ

 

 

 

 

ไฟฟ้า เครื่องสำหรับใช้บังคับไฟฟ้าหรือ

 

 

 

 

เชื่อมไฟฟ้า

 

 

 

72

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงหรือซ่อมแซม

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เค

แรงม้าซึ่งไม่มีการล

แรงม้าซึ่งไม่มีการล

แรงม้าหรือโรงงานทุก

 

เสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเ

ชุบหรือเคลือบผิวชิ้

ชุบหรือเคลือบผิวชิ้

ขนาดซึ่งมีการล้าง ช

 

เครื่องบันทึกคำบอก เครื่องบันทึกเสียง

งานโดยใช้สารเคมี

งานโดยใช้สารเคมีและ

หรือเคลือบผิวชิ้นงา

 

เทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภา

 

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที

โดยใช้สารเคมี

 

(วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ไ

 

 

 

 

เสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชน

 

 

 

 

สายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่

 

 

 

 

โทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสั

 

 

 

 

เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่ง

 

 

 

 

กึ่งนำชนิดไวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

(Semi-Conductor or Related Sensive

 

 

 

 

Semi-Conductor Devices) คาปาซิเตอร์

 

 

 

 

หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที

 

 

 

 

เปลี่ยนแปลงได้ (Fixec or Veriable

 

 

 

 

Electronic Capacitors or Condensers)

 

 

 

 

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ

 

 

 

 

ฟลูโรสโคปหรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์แ

 

 

 

 

รวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสำหรั

 

 

 

 

กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

 

 

 

73

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลงเครื่องมือหร

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ลำดับใ

แรงม้าซึ่งไม่มีการล

แรงม้าซึ่งไม่มีการล

แรงม้าหรือโรงงานทุก

 

ถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์

ชุบหรือเคลือบผิวชิ้

ชุบหรือเคลือบผิวชิ้

ขนาดซึ่งมีการล้าง ช

 

ดังกล่าว

งานโดยใช้สารเคมี

งานโดยใช้สารเคมีและ

หรือเคลือบผิวชิ้นงา

 

 

 

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที

โดยใช้สารเคมี

 

 

 

 

 

74

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ

 

 

 

 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อ

 

 

 

 

(1) การทำหลอดไฟฟ้า หรือดวงโคมไฟฟ้า

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

 

แรงม้า

แรงม้า และไม่จัดอยู

แรงม้า

 

 

 

ในจำพวกที่ 1

 

 

(2) การทำลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

 

แรงม้า

แรงม้า และไม่จัดอยู

แรงม้า

 

 

 

ในจำพวกที่ 1

 

 

(3) การทำอุปกรณ์ติดตั้ง หรือเต้าเสียบ

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

ไฟฟ้า (Fixtures or lamp Sockets o

แรงม้า

แรงม้า และไม่จัดอยู

แรงม้า

 

Receptacles) สวิทตซ์ไฟฟ้าตัวต่อตั

 

ในจำพวกที่ 1

 

 

(Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่

 

 

 

 

กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอ

 

 

 

 

สำหรับร้อยสายไฟฟ้า

 

 

 

 

(4) การทำฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

ซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว

แรงม้า

แรงม้า และไม่จัดอยู

แรงม้า

 

 

 

ในจำพวกที่ 1

 

 

(5) การทำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อ

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

กำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำ หรือชนิ

 

 

 

 

และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังก

 

 

 

75

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรืออย่างใ

 

 

 

 

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

(1) การต่อ ซ่อมแซม ทาสีหรือตอกหมันเรื

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

ในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง

แรงม้า

แรงม้า และไม่จัดอยู

แรงม้า

 

 

 

ในจำพวกที่ 1

 

 

(2) การทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับเรือหรือ

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

เครื่องยนต์เรือ

แรงม้า

แรงม้า และไม่จัดอยู

แรงม้า

 

 

 

ในจำพวกที่ 1

 

 

(3) การเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทำลายเรือ

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 10/3/2004

Email: industrypattani@yahoo.com