type2

ลำดับที่

ประเภทหรือ

ขนาดของโรง

N4

N5

 

 

โรงงาน

โรงงาน

โรงงาน

 

 

 

 

 

 

(7) การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

ระบุไว้ในลำดับใด

แรงม้า และคนงานไม่

แรงม้าและคนงานไม่

แรงม้าหรือคนงานเกิน

 

 

เกิน 20 คน

เกิน 50 คนและไม่จัด

50 คน

 

 

 

อยู่ในจำพวกที่ 1

 

88

โรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้

 

 

โรงงานทุกขนาด

89

โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

จำหน่ายก๊าซ

 

 

 

90

โรงงานจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์หรือจ

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

น้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

91

โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผล

 

 

 

 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อ

 

 

 

 

(1) การบรรจุสินค้าทั่วไป

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

 

แรงม้า และคนงานไม่

แรงม้าและคนงานไม่

แรงม้าหรือคนงานเกิน

 

 

เกิน 20 คน

เกิน 50 คนและไม่จัด

50 คน

 

 

 

อยู่ในจำพวกที่ 1

 

 

(2) การบรรจุก๊าซ

 

 

โรงงานทุกขนาด

92

โรงงานห้องเย็น

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

 

แรงม้าและคนงานไม่

แรงม้าและคนงานไม่

แรงม้าและคนงานเกิน

 

 

เกิน 20 คน ซึ่งไม่ม

เกิน 50 คน ซึ่งไม่ม

50 คน หรือโรงงานทุก

 

 

การแกะ ล้าง หรือ

การแกะ ล้างหรือแปร

ขนาดซึ่งมีการแกะ ล้

 

 

แปรสภาพวัตถุดิบ

สภาพวัตถุดิบและไม่

หรือแปรสภาพวัตถุดิบ

 

 

 

จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 

93

โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเครื่องหนัง

โรงงานทุกขนาด

 

 

94

โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใ

โรงงานทุกขนาด

 

 

 

สำหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจำตัว

 

 

 

95

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเ

 

 

 

 

ด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ

 

 

 

 

จักรยานสองล้อหรือส่วนประกอบของยาน

 

 

 

 

ดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่า

 

 

 

 

ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

(1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเคร

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

ยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว

 

 

 

 

(2) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ

 

 

 

 

ยานดังกล่าว

 

 

 

 

(3) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

เครื่องยนต์

 

 

 

 

(4) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อน

โรงงานทุกขนาด

 

 

 

เครื่องยนต์

 

 

 

96

โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลาหรือเค

โรงงานทุกขนาด

 

 

 

ประดับที่ทำด้วยเพชร พลอย ทองคำ ทองขาว

 

 

 

 

เงิน นาก หรืออัญมณี

 

 

 

97

โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อ

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

ในลำดับใด

แรงม้า และคนงานไม่

แรงม้าและคนงานไม่

50 แรงม้าหรือคนงาน

 

 

เกิน 20 คน

เกิน 50 คนและไม่จัด

เกิน 50 คน

 

 

 

อยู่ในจำพวกที่ 1

 

98

โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีดอัดหรื

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรไม่เกิน

เครื่องจักรเกิน 50

 

ย้อมผ้า เครื่องนุ่งหุ่ม พรม หรือขนสัต

แรงม้า และคนงานไม่

แรงม้าและคนงานไม่

แรงม้าหรือคนงานเกิน

 

 

เกิน 20 คน

เกิน 50 คน ซึ่งไม่ม

50 คน หรือโรงงานทุก

 

 

 

การฟอก ย้อมสีและ

ขนาดซึ่งมีการฟอก

 

 

 

ไม่จัดอยู่ในจำพวกที

ย้อมสี

99

โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลงหรือเปลี่ยน

 

 

โรงงานทุกขนาด

 

ลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ

 

 

 

 

อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอำนาจในการประ

 

 

 

 

ทำลายหรือทำให้หมดสมรรถภาพในทำนอง

 

 

 

 

เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรื

 

 

 

 

ระเบิดและรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล

 

 

 

 

 

 

 

 


ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 10/3/2004

Email: industrypattani@yahoo.com