Brassói panteon

- a Brassói Panteon rovat szerkesztése folyamatban van, szívesen vesszük az esetleges kiegészítéseket -

APÁCZAI CSERE JÁNOS (1625-1659) író, pedagógus, a Magyar encyclopedia (1655) szerzője.
Barcasági szegény szabad székely vagy elszegényedett nemesi családból származott. Az Olt bal partján fekvő Apáca nevű községben született. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd Kolozsvárt Porcsalmi András vezetésével folytatta. Gyulafehérvárott Bisterfeld János Henrik keze alatt tanult. Külföldi egyetemekre Geleji Katona István erdélyi református püspök támogatásával került ki. Franeker, Leiden, Utrecht és Hardervijk voltak egyetemi tanulmányainak állomásai. Ez utóbbi helyen doktorrá avatták. Ez az új alapítású egyetemnek Apácai volt első doktora. 1651-ben feleségül vette Aletta van der Maet-ot. Egy évvel később Csulai György erdélyi püspök hazahívja és 1653 augusztus 29-én már Gyulafehérvárott találjuk, az akadémiai gimnázium tanáraként. Novemberben tartja meg székfoglaló beszédét: A bölcsesség tanulásáról . Ő az első a magyar művelődés történetében, akinek az iskolaügy egészéről átfogó koncepciója volt, aki magas szinten képviselte a nemzeti nyelvű tudományosság fontosságának, a magyar nyelvű tanítás szükségességének az ügyét. Puritánus eszméi miatt üldözték, Lorántffy Zsuzsánna fejedelemasszony pártfogásának köszönheti, hogy a kolozsvári iskola élére kerülhetett. Bethlen Miklós, Apácai egyik legkiválóbb tanítványa, emlékiratában szép emléket állít a nagy nevelőnek. A megfeszített munka korán felőrölte életerejét. Az első magyar nyelvű tudománytár szerzője fiatalon halt meg 1659-ben. Tarnóc Márton: Magyar gondolkodók, 17. század, jegyzetek

ÁPRILY LAJOS Brassóban született Áprily Lajos (1887-1967) költő, az egyik legkiválóbb fordítónk. Székelyudvarhelyen és Brassóban tanult, Nagyenyeden és Kolozsvárt volt tanár és előbb az Ellenzék, majd az Erdélyi Helikon szerkesztője lett. Sikerei teljében 1929-ben Budapestre költözött. A Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé sorolta. Első verseskötete 1921-ben jelent meg. Angol, francia, német, norvég, orosz, román költőket fordított. Magyarra ültette Ibsen Peer Gyntjét, Puskin Anyeginjét, több irodalomkritikusunk véleménye szerint mindkettő magyar szövege szebb az eredetinél.

Emlékeztetőül álljon itt "A tetőn" versének néhány sora:

Távol, hol már a hó királya hódít,
az ég lengette örök lobogóit
Tekintetem szárnyát repdesve bontott
átöleltem a hullámhorizontot
s tetőit, többet száznál és ezernél -
s titokzatos szót mondtam akkor:

Erdély...

(Az Áprily Lajosról szóló sorok Szigyártó Sándor Az erdélyi Panteon című könyvében találhatók meg.)

BARÓTI SZABÓ DÁVID Baróton született Baróti Szabó Dávid (1739-1819) a székelyudvarhelyi jezsuiták rendjében nevelkedett paptanár, költő és műfordító, aki a magyar nyelvet klasszikus formába próbálta önteni. 1777-ben jelent meg az Új mértékre vett külön versek . Lefordította Milton Elveszett paradicsomát, a Vergilius Aeneisét. Egy ledőlt diófához című versében így dalol hazájáról:
Mely magas s égnek szegezett fejeddel
Mint király állasz vala társaid közt:
Tégedet látlak, gyönyörű diófa, Földre terítve?
--------------------------------------------------
Annyi szélvészen diadalt nyert fa!
Nemtelen porban hever a nemes dísz?
Ezt lenndőnek lehetet - e valyon
Vélni felőled?

Szigyártó Sándor: Az erdélyi panteon

BARTALIS JÁNOS (1893-1976) költő, az Erdélyi Helikon tagja.

BÁTHORI GÁBOR 1611-ben Báthori Gábor rabolt, gyújtogatott, sanyargatott Brassóban. Szigyártó Sándor: Az erdélyi panteon

BAKFARK BÁLINT A Brassóban született és egy Budán elhelyezett márvány emléktábla szerint e városrészben nevelkedett és lett nagyhírű muzsikus Franciaországban, Lengyelországban és Itáliában Bakfark Bálint lantművész és zeneszerző. Már az atyja, Tamás is lantművész volt. Legjelentősebb megújítója volt az egyiptomi falfestményeken megjelentetett pengetős hangszernek, mely görögök és rómaiak közvetítésével terjedt el Európában.
Szapolyai János és János Zsigmond idejében felismerték kivételes tehetségét és anyagilag is támogatták. Nyugtalan természete, sajátos egyénisége azonban városról-városra, sikerről-sikerre űzte-hajtotta földrészünk legdélibb sarkáig, s végül a délolaszolrszági Páduában érte a halál 1976. augusztus 22-én. Élettelen testét az azóta már lerombolt San Lorenzo templomban temették el. Szigyártó Sándor: Az erdélyi panteon

BRASSAĎ (Halász Gyula) Brassói származású francia művész (1899-1984), az éjszakai Párizsról készített fotói hozták meg számára a sikert - Paris de nuit (1933).

CSEREI MIHÁLY (1668-1756)csíkrákosi születésű történetíró.
1695-ben Teleki Mihály szolgálatába állott és számos csatájában bátran vett részt. Ennek ellenére, életében megszámlálhatatlanul sok hányattatásban volt része s nem egyszer került kilátástalan helyzetbe. Egy elvesztett csata után Brassóba vezérelte sorsa, ahol elkezdte emlékíró munkásságát.
Újabb, talán még nagyobb és keservesebb hányattatások után nagyajtai magányába vonult vissza, ahol hátralevő 34 éve alatt már csak családjának és az írásnak élt.
Az erdélyi memoárirodalom utolérhetetlen alakja volt, aki mai történelmi kutatásaink szerint inkább lebilincselő emlékírónak, mint hiteles történésznek mondható. Érdeklődését nagy szenvedéllyel a cselszövések és a korabeli pletykák kötötték le s ezekből írt lebilincselően szép magyar nyelven, de nem mindig tárgyilagosan. A különben irodalmi értékű munkájában, a "Nagyajtai Cserei Mihály Histáriájá"ban az 1661-1711 közötti eseményekkel foglalkozik. A ritka szép kézírással megírt munka sok másolatban maradt fenn Erdélyben, de néhány éve Budapesten nyomtatásban megjelent. Szigyártó Sándor: Az erdélyi panteon

HONTERUS, JOHANNES (1498-1549) iskolaszervező, nyomdász. 1532-ben rajzolta meg Erdély első térképét.

JAKOBINUS JÁNOS A brassói csatában esett el a Székely Mózeshez hű Jakobinus János (1574 - 1603), kolozsvári szászként született erdélyi kancellár is, aki a korábban élt Báthori Zsigmond, majd Mihai Viteazul alatt is fejedelmi titkár volt. Szigyártó Sándor: Az erdélyi panteon

KIS SÁNDOR 1849-ben, a Brassótól délre fekvő Tömös-szorosban 15 ezer székely halt hősi halált Kis Sándor ezredes oldalán. 1879-től emlékoszlop hirdette hősiességüket. Szigyártó Sándor: Az erdélyi panteon

KOÓS FERENC. Brassóban temették el Koós Ferencet (1828-1905), a brassói szabadkőműves páholy tagját. Szebenben román iskolába járt, jól beszélt románul, így a református püspökség bukaresti lekésszé nevezte ki. Előtte huszárként harcolt a szabadságharcban, lakásán szabadságharcosokat bújtatott, amiért ült is. A román fővárosban templomot épített, művelődési házat, olvasóegyletet alapított az ott élő magyarságnak. Tanulmányozta a moldvai csángók életét és megerősítette hitüket a túlélésben. 1860-61-ben ő nyomtatta és adta ki a Magyar Közlönyt. Tankönyvíró és fordító volt egyszemélyben, több értekezése jelent meg a román, a magyar és a cigány folklórról. Értékes emlékiratai maradtak ránk. (Szigyártó Sándor Az erdélyi Panteon című kötetéből)

KOSZTA JÓZSEF Brassó szülötte Koszta József (1864-1949), kiváló festőművészünk a sötét tónusú, ám anézőre mély hatást gyakorló művész. Iparoslegényként kezdte életét, aztán saját keresetéből tanult Bécsbe, majd Pesten a Mintarajziskolában. Állami ösztöndíjjal került Müncsenbe, utána, 1896-tól kezdve Benczur tanítványa lett. Bár később Párizsban is járt, örök témája a magyar paraszti világ, a sötét nyomor, az élet nehézségeivel küzdő ember lett és maradt élete végéig. Az Alföld festője lett. 1917-től állandóan kiállító, általánosan elismert művész. Berlinben, Londonban, Brüsszelben, Rómában, Stockholmban is nagy hírre tett szert. Kossuth-díjat 1948-ban kapott. Szigyártó Sándor: Az erdélyi panteon

LEITER ARTÚR festőművész 1904. augusztus 6-án született Brassóban Leiter Artúr festőművész-rajztanár. Édesapja Leiter Károly templomi festő volt, 1923-ban érettségizett a brassói Állami Főreáliskola magyar tagozatán. 1924-től a bukaresti Szépművészeti Akadémia festészeti szakán Camil Ressu és G.D. Mirea mesterek tanítványa volt. 1928-ban rajtzanári oklevéllel végezte a főiskolát. Már diákévei alatt díjat nyert és törökországi tanulmányútra mehetett. 1929-től rajztanár a brassói Református Kereskedelmi Iskolában. Első házasságából (1931) leánya született (Leiter Beata Hildegard). Átmenetileg a székelyudvarhelyi Római Katolikus Főgimnázium rajztanára, itt nyitotta első kiállítását. 1939-ben Kollár Gusztáv utódjaként rajztanár lett a brassói Római Katolikus Főgimnáziumban (ma Áprily Lajos Középiskola). Egyetlen monumentális festménye, a Csodaszarvas, az akkori magyar Főkonzulátus előcsarnokában látható Brassóban. Részt vett a Dél-Erdélyi Magyar Művészek vándorkiállításán. Második házassága révén (1944) fia született (Leiter Károly Lajos, mindkét gyermek Németországban él). 1945-ben Mattis Teutsh Jánossal és Lukász Irénnel megalakítják a képzőművészek szervezetét, a Képzőművészek Romániai Szövetsége későbbi fiókszervezete elődjét. A hatvanas években külföldi tanulmányútra nyílott lehetősége (Magyarország, Ausztria, Németország). A brassó Népi Művészeti Iskola festészeti szakán is tanított, majd 1964-ben középiskolai rajztanárként vonult nyugdíjba. 1987- június 14-én hunyt el Brassóban.
Halála után 1994-ben Vöhringenben, 1997-ben Brassóban rendeztek műveiből gyűjteményes emlékkiállítást gyermekei. A budapesti Vármegye Galériában 1999-ben mutatta be poszthumusz kiállítását Banner Zoltán művészet író. Erre az alkalomra jelent meg az említett szerző Leiter Artúr életét és művészetét méltató albuma is. A Leiter-monográfia itthon és Magyarországon még kapható.
Hosszú élete során (83 éve) számtalan egyéni, csoportos és nemzetközi kiállításon alapozta meg hírnevét. Tagja volt a Román Képzőművészek Szövetségének (UAP). Művészete az ember mélységes tiszteletével, a hazai táj és élete-városa szépségeivel függ össze. A kommunista rendszer szürkeségében is csak itthon talált otthonra. Lelkierőt a vidék érintetlen szépségeiből merített, termékenysége pedig a mindennapi valóságból táplálkozott.
Érdeklődése nem a felfedezőé, az újdonászé, hanem a tisztánlátó szemtanúé volt, aki a valóságot az emberi lét mélységeit átérezve ábrázolta. Mindhalálig az összhang és a harmónia megteremtésének szándéka vezette.
Csutak Levente
Banner Zoltánnak Leiter Artúrról szóló háromnyelvű monográfiája megvásárolható a következő címen: Beate Leiter, Pestalozzi Str. 5., 83301 Traunreut,Deutschland. A könyv ára 30 DM.

MOJSZESZ MÁRTON Nagyajtán született Mojszesz Márton fiatal székely diák, aki 1956-ban több társával gyalogosan indult a magyar forradalmárok megsegítésére. Nagyváradon valamennyiüket elfogták és attól kezdve állandó rendőri megfigyelés alatt tartották. A kolozsvári egyetemre is beiratkozott, de az egyetem vezetése kizáratta a hallgatók sorából. Állást nem vállalhatott, mert sehol sem alkalmazták. Amikor Brassóban a hatalmon álló párt székházában sem akartak rajta segíteni, benzinnel öntötte le magát, és égő fáklyaként a fennálló rend ellen tiltakozva fejezte be rövid életét. Szigyártó Sándor: Az erdélyi panteon

PAÁL ÁRPÁD (1880?-1944?) újságíró. A Keleti Újság, a Napkelet szerkesztője. Az Erdélyi Szépmíves Céh alapító tagja.

PETKI JÁNOS Brassóban halt meg Petki János (1572-1612) művelt székely főember és kiváló diplomata, később erdélyi kancellár, akinek ránk maradt munkájában "Az virtusnak és Voluptasnak egymással való vetélkedésé"ben Báthori Gábornak lett krónikása, de verseket is írt és más irodalmi munkákkal is emlékezetessé tette magát. Szigyártó Sándor: Az erdélyi panteon

PLUGOR SÁNDOR sepsiszentgyörgyi festőművész, grafikus 1940. március 4-én született a háromszéki Kökösben, abban a parasztházban, amelyett nagyapja épített. A Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémiát végezte 1964-ben Kolozsváron. Pályafutását rajztanárként kezdte, majd grafikai szerkesztőként folytatta Brassóban. Később díszlettervezőként, múzeumi alkalmazottként kereste kenyerét Sepsiszentgyörgyön. Két fia született. 1968-tól a Romániai Képzőművészek Szövetségének tagja volt. Számtalan egyéni kiállítást nyitott hazájában és külföldön. Mindenütt sikert aratott. Alapító tagja volt a MV égisze alatt működő Magyar Képző- és Iparművészek Társaságának és az erdélyi Barabás Miklós Céhnek. Viszonylag hamar megtalálta sajátos művészeti útját. Sohasem igyekezett túlszárnyalni saját magát, idegen hatásoknak nem engedelmeskedett, bár állandóan kereste a megújulás lehetőségeit. Így szólt szerényen önmagáról: „Rajzoló is vagyok, rajzolgatok, szemlélődök, úgy igazán mélységesen nem érzem magam mindenféle szempontból grafikusnak. Nem törekszem különleges tecknikákra. Az én grafikai világom a vonalból él, vagy én élek a vonalból, a fény-árnyék és tömeghatás nálam másodhegedűs szerepet játszik.” Plugornál valóban a vonal bokrosodik folttá, tömeggé, kifejező formává. Festményein sem igyekezett megszabadulni a vonaltól, de elsősorban erőteljes, határozott és mély színfoltokkal építette fel kompozícióit. „Színépületei” és „vonalbokrai” az erdélyi magyar képzőművészet jellemábrázoló jelesei közé emelték Plugor Sándort

Plugor Sándorról többet...

SÉNYI LÁSZLÓ (1874-1949) hírlapíró, a Székelyföld szerkesztője, ő mentette meg Salamon Ernő kéziratait.

1849-ben, a Brassótól délre fekvő Tömös-szorosban 15 ezer székely halt hősi halált Kis Sándor ezredes oldalán. 1879-től emlékoszlop hirdette hősiességüket. Szigyártó Sándor: Az erdélyi panteon

SZÉKELY HŐSI HALOTTAK1849-ben, a Brassótól délre fekvő Tömös-szorosban 15 ezer székely halt hősi halált Kis Sándor ezredes oldalán. 1879-től emlékoszlop hirdette hősiességüket. Szigyártó Sándor: Az erdélyi panteon

SZEMLÉR FERENC 1906-ban született Székelyudvarhelyen, tanárszülők gyereke. Tizenegy éves, mikor Brassóba költöznek. Jogi tanulmányait Bukarestben végzi. Ügyvédi munkakörét Brassóban látja el, itt kezd újságot is írni.
Állandó munkatársa az Erdélyi Helikonnak. Heves vitát vált ki a transzilvanizmusról szóló Jelszó és mítosz című tanulmánya. Belső mukatársa lesz a Korunknak is, jelentős szerepet játszik a Vásárhelyi Találkozón. Szoros kapcsolatba kerül baloldali értelmiségiekkel, a munkásmozgalmak képviselőivel.
A negyvenes évek végétől haláláig Bukarestben élt. Mintegy hetven kötete jelent meg. A versen kívül alkotott a a regény, novella, az esszé, a publicisztika műfajában is. (-n)

Szemlér Ferenc két verse

TÖMÖS-SZOROS1849-ben, a Brassótól délre fekvő Tömös-szorosban 15 ezer székely halt hősi halált Kis Sándor ezredes oldalán. 1879-től emlékoszlop hirdette hősiességüket. Szigyártó Sándor: Az erdélyi panteon

WAGNER BÁLINT (1510-1557) tanára a Honterus vezette iskolának, Honterus munkásságát folytatta.

ZAJZONI RAB ISTVÁN A brassói evangélikus temetőben nyugszik Zajzoni Rab István (1832-1862) csángómagyar költő, aki Pesten, Bécsben és Brassóban élt. Táncsics Mihállyal való kapcsolata miatt 1860-ban bebörtönözték. Ekkor írta a maradandó értékű ”Börtön-darabokat”:
Borulni sírodra
És sírni halálig
Míg fénye az égnek
Lelkemre világlik;
Csak ezt tehetem most,
Te szent haza érted,
Midőn a halálnak
Ösvényét elérted
(Szigyártó Sándor Az erdélyi panteon című könyvéből)


Vissza