Kurt Cobain            

                                                 

 

                                                         .  .  .Nirvana  . . .