MEZŐBODON / PAPIU ILARIAN
MAROS MEGYE / JUDEŢ MUREŞ
ROMÁNIA / ROMÂNIA


Mezőbodon kis falu Erdély szívében, a Mezőségben közel Marosludashoz. 1992-ben 1024-en lakták. Lakóinak 59%-a magyar anyanyelvű, a többiek románok. Vallási megoszlása: 52% református, 39% ortodox, 7% ádventista, 1% római katolikus és 1% egyéb.
Mezőbodon/Papiu Ilarian is a small village in the heart of Transylvania, in Mezőség/Câmpie Region near Marosludas/Luduş Town. There lived 1024 inhabitants in 1992. 59% of them are Hungarian (mother tongue), and the others are Rumanian. Religion: 52% Calvinist, 39% Orthodox, 7% Adventist, 1% Roman Catholic and 1% other.
MEZŐBODON TÖRTÉNETE
A falu szerepel Orbán Balázs Székelyföld leírása monográfiájában:
A BRIEF HISTORY OF MEZŐBODON / PAPIU ILARIAN
in Balázs Orbán: The Description of the Székely Land

„A miként Bodon most is a Mezőség ezen részének legszebb és legérdekesebb helysége, úgy annak múltja is távol korra felvihető, a mennyiben lételéről, sőt magyar voltáról is 1332-ig felható adatunk van, mely évben B u d u n néven mint önálló katholikus egyházközség, tehát magyar lakosságú falu fordul elő.
„As Bodon is the most beautiful and the most interesting settlement in this part of the Mezőség (Plain) Region now, likewise its history goes back to the distant past, since we have records of its existence and what is more its Hungarian being from 1332, when it was as an original Catholic parish, consequently Hungarian village: B u d u n.
1481-ben Mátyás király a szentgyörgyi Medgyes Balázs notájával koronára szállott Bodont, Dátost, Iklandot, Lekenczeteőt (így), Kapust és Keménytelket Báthori István erdélyi vajdának adományozza.
In 1481 —  after the death of Balázs Medgyes of Szentgyörgy —  King Mathias Corvinus gave Bodon, Dátos, Ikland, Lekenczeteő, Kapus, Keménytelke (now Papiu Ilarian, Dătăşeni, Iclandu Mare, Lechniţa, Căpuşu de Câmpie, Chimitelnic) villages to István Báthori, the governor of Transylvania.
Következő 1482-ben ugyanazon helységekben Gyalakuti János nyer Mátyás királytól birtokrészeket.
Next year, in 1482 János Gyalakuti won tenures in the above mentioned villages by King Mathias.
1487-ben Bodont, Dátost, Lekenczét számtalan más torda- és kolozsvármegyei faluval Mátyás király Bécsből nov. 11. somkereki Erdélyi Miklós leányainak adományozza, s azokba a kolozsmonostori konvent által statualtatja is.
In 1487 Bodon, Dátos, Lekence and many villages in Torda and Kolozs counties were given to the daughters of Miklós Erdélyi of Somkerék by King Mathias on 11 November in Vienna. This grant was registered by the Convent of Kolozsmonostor (now part of Cluj).
1501-ben Bodonon, Iklandon és Keménytelkén Bethlen Miklós györgyfalvi Henke Kristóftól vesz jószágot.
In 1501 Miklós Bethlen purchased estate from Kristóf Henke of Györgyfalva in Bodon, Ikland, Keméntelke.
1507-ben Bodon, Dátos, Ikland, Lekencze, s több szomszédos falu nádasdi Ungor János kihaltával Zob Mihályra száll. 
In 1507 Bodon, Dátos, Ikland, Lekence and more neighbouring villages, because of the death of János Ungor of Nádasd, were given to Mihály Zob.
1513-ban febr. 10-én Ulászló Bodont, Iklandot, Kapust, Keméntelket, Gerebenest, Szengyelt és Szakált, melyeket régen dengelegi Ponrácz János birt volt, hederfáji Barlabasi Lenárd és csesztvei Barlabasi János és utódainak adományozza.
On 10  February 1513 King Wladislas gave Bodon, Ikland, Kapus, Gerebenes, Szengyel, Szakál  (now Grebenişu de Câmpie, Sânger, Săcal), which were the tenure of János Pongrácz of Dengeleg in the past, to Lenárd Barlabasi of Hederfája and János Barlabasi of Csesztve and his descendants.
1535-ben jan. 10-én János király Váradról kiadott új adománylevelével madarasi Bernáld Balázst beiktatja az addig is birt Bodon, Dátos, Kapus és számtalan más faluk birtokába.
On 10 January 1535 King John put in possession of Bodon, Dátos Kapus and many other villages Balázs Bernáld of Madaras by the new deed of gift published in Várad (now Oradea). 
1539. máj. 15-én Balassa Imre alvajdának Almás várából kiadott új adománylevele nyomán a kolozsmonostori convent beiktatja Bodon, Dátos, Ikland, Kapus, Keméntelke, s némely más falukba alsó-csernátoni Domokos Mihályt fiaival János, István és Domokossal, valamint szentkirályi Thamási Istvánt.
15 May 1539, by the new deed of gift published in the castle of Almás by Imre Balassa vicegovernor, the Convent of Kolozsmonostor put in possession of Bodon, Dátos, Ikland, Keméntelke and other villages Mihály Domonkos of Alsó-Csernáton with his sons, János, István, Domokos and István Thamási of Szentkirály.
1553. febr. 6-án Báthori Endre, Ferdinánd erdélyi vajdája Szamosújvárról Bodont és Iklandot Zelemiri Miklós czigányok  vajdájának, zeykfalvi Polyák Ferencznek és Sebesi Pálnak adományozza, ugyan ez év aug. 10-én Dobó István és Kendi Ferencz vajdák a Thamási László és Lajos kihaltával koronára szállt Bodont, Iklandot, Kapust, Urajt és Sóspatakot koronkai Mihályfi Tamásnak adományozzák.
6 February 1553 in Szamosújvár (now Gherla) Endre Báthori, Transylvanian governor of King Ferdinand, gave Bodon and Ikland to Miklós Zelemiri, voivode of the Gipsies, to Ferenc Polyák of Zeykfalva and Pál Sebesi. This year, on 10 August István Dobó and Ferencz Kendi, Transylvanian governors because of the death of László Thamási and Lajos Thamási gave Bodon, Ikland, Kapus, Uraly (now Oroiu) and Sóspatak to Tamás Mihályfi of Koronka.
1607-ben nov. 28-án Rákóczi Zsigmond Kolozsvárról kiadott új adománylevelével szenyeri Telegdi Mártonnak a dátosi „Hajós rész” nevű jószágot mindkét nemre adományozza, míg Bodont ugyanez évben Bogáthi Menyhért kihaltával Detki János korlátnokának adományozza Rákóczi Zsigmond, később Béldi Pál bírta, kinek notájával Bethlen Gergely és Farkas nyerte el.
On 28 November 1607 Sigismund Rákóczi, Prince of Transylvania gave an estate called "Hajós rész" in Dátos to Márton Telegdi of Szenyer and his sons and daughters by the new deed of gift published in Kolozsvár (now Cluj-Napoca), and this year Bodon because of the death of Menyhért Bogáthi was given to the vassal of János Detki by Prince Sigismund Rákóczi. After Bodon was possessed by Pál Béldi until his death, when it was won by Gergely and Farkas Bethlen.
Az Apafiak korában Bodon szintén játszott némi szerepet, ugyanis itten tartatott 1694-ben a Bethlen Gábor leányát nőül vett Kendeffi Gáspár azon fényes menyegzője, melyen Erdély czímzetes fejedelme II. Apafi Mihály, a kormányzó Bánfi György és Erdély főnemessége jelen volt. A fényes vendégseregnek hazafiasabb részét kellemetlenül hatotta meg azon nem is álmodott eset, midőn távozásukkor a fejedelemnek Bethlen Gergely kisebbik leányával való lakodalmára maraszták meg. Ezen házasságot Bánfi György titokban főzte ki, félvén attól, hogy a már felnőtt fejedelem az ügyek élére állván őt a nagyon is jövedelmező gubernátorságtól elüti. Ezzel megtartá maga számára a kormányzóságot, és annak nagy anyagi hasznait, de eltemette az erdélyi fejedelemséget, mert a császár a híre nélkül kötött házasságért nagyon megharagudott, kijátszódva látván az által azon tervét, mely szerint Apafival valamelyik leányát, vagy rokonát elvétetvén, meghagyja Erdélynek a diploma (leopoldi kötlevél) által is biztosított trónján. Haragja annyira ment, hogy Apafit csaknem katonai karhatalommal Bécsbe vitetve, ott tisztességes fogságba tartotta, hol nemsokára nagyon gyanús halál vetett véget a fiatal fejedelem életének. A Bodonba elkezdett mézeshetekre, csakhamar bekövetkeztek a keserűség napjai, melyeket diplomaticus cselszövények által kifőzött méreg tett Apafira és az önállóságától fosztott Erdélyre nézve végzetteljessé, mert az erőszakosan eloltott fiatal élettel együtt eltemettetett Erdélynek függetlensége is.
At the time of the Apafi princes Bodon played some part in history, because there was that brilliant wedding of Gáspár Kendeffi and the daughter of Gábor Bethlen, moreover Mihály Apafi II., the Prince of Transylvania,  György Bánfi, the governor of Transylvania and the lords of Transylvania were present. The more patriotic people of the group of excellent guests were surprised by that unimaginable episode, when, on leaving, they were requested to stay at the wedding ceremony of the reigning prince and the younger daughter of Gergely Bethlen. This marriage was devised by György Bánfi in secret, being afraid of  the fact that the grown-up prince  would  deprive him of governorship, which also meant a lot of money. So he kept governorship for himself with its financial advantages, but he buried principality of Transylvania, since the emperor of Austria got annoyed about the sudden marriage, which had not been announced beforehand, because he had planned to give one of his daughters or relatives in marriage to Apafi, therefore leaving Apafi on the throne of Transylvania. The emperor in his anger had Apafi taken to Vienna by military force, sending him to prison where the young prince soon died under terribly suspicious circumstances. Hardly had the honeymoon started in Bodon when the days of mouring began which were made fatal for Apafi and the sovereignity-lossed Transylvania, because of the poison brewed by the diplomatic machinations. Together with the violently extinguished young life the independence of Transylvania was also buried.
Mező-Bodonról származott a híres Bodoni család, melyből Báthori Zsigmond idejében Bodoni István országos szerepet vitt. Apafi alatt Bodoni Gergely tünt fel ennek Zsigmond fiában.
The famous Bodoni family came from Mező-Bodon, from which at the time of the rule of Sigismund Báthori, István Bodoni figured the politics. During the time of Apafi, Gergely, son of Zsigmond Bodoni appeared.
1725-ben halt ki ezen család, s úgy ment ezen család bodoni és számos más jószága a Korda és Kemény családra.
This family died out in 1725, and their estates in Bodon and in other villages were given to Korda and Kemény families.
Mező-Bodon különben egyik Nagy-Iklandnál beszakadó mellékvölgy fejében egy kies hegykebelben fekszik. E hegykebelt körüskörül lomberdők és szőlőültetvények koszorúja ékíti; a falu között is mindenütt gyümölcsösek és ákáczsorok díszlenek, s éppen ez teszi a falut a fátlan Mezőség közepette oly meglepően széppé és kiessé.
Mező-Bodon is situated in the head of the valley starting  at Nagyikland, on the beautiful hillsides. These hills are decorated by the woodland and vineyards around the village; you can find fruitgardens and rows of acacias between the buildings in the heart of the village, this makes Bodon so beautiful and pleasant in the treeless Mezőség Region.
Bodon 600 lelket meghaladó magyar lakossága protestáns valláson van, régebb a Maros mellett fekvő Dátosnak volt leányközsége, attól 1675-ben vált el, s lett önálló egyházközséggé. A reformátusok ódon temploma egy dombtetőn igen szépen fekszik, az — mi a kőszegény Mezőségen ritka eset — nem csak erős kő, hanem régi épület is, a mennyiben csinos vesszőművel ékített s átszelt lóherivvel alakult két kapuzata, valamint csúcsíves diadalíve és oldaltámos szentélyének sokszögzáródása annak késő gótkorban (XV. század) való épültére utal. — Úgy látszik azonban, hogy a keresztyénség ezen emléképülete régibb pogány építkezések felett emelkedett, sőt úgy látszik, hogy a rómaiak ezen rejtett völgybe is behatoltak volt, mert gyakran felmerülő római érmek mellett a templomdombból egy római sírkő is került ki, mely a volt Bethlen udvarház falába rakatott be, s melynek nagyon elkopott feliratából ennyit lehet kivenni:
 

D. M.
C. VALER. SEPTI
MIO VIRG. LEG
V MAC . . P C
VIXIT ANN LVIII
ARTEM . . . IVL CoN
IVX E. HERES PIO
VIRGINO BENE
DE.SE. MERIToP

vagyis

Dis manibus Cajo Valerio Septimio Virginio Legionis V macedonicae Piae constantis. vixit annis 58 Artemia Julia conjux et heres pio Virginio bene de. se. merito posuit."

The more than 600 Hungarian settlers of Bodon are Protestant, in the past the village was part of Dátos Reformed Parish located on the bank of River Maros. In 1675 Bodon segregated from Dátos and became a self-contained parish. The old church of the Calvinists lies nicely on the crest of the hill, and — which is rare in the stoneless Mezőség — it is not only built from strong stone but is also a very old building. The two decorated gates,  the pointed triumphal arch and the poligonal sanctuary with buttresses of the church call one's attention to the fact that the building was built in the 15th century. (Gothic style). — However, it seems, that this sacred building of Christianity was built on the ruins of unchristian constructions, and what is more it seems that the Romans came to this hidden valley, as besides the Roman coins, a headstone was also excavated out of the church hill. This headstone was put into the wall of the Bethlen Mansion, and you can read this very worn out script:

D. M.
C. VALER. SEPTI
MIO VIRG. LEG
V MAC . . P C
VIXIT ANN LVIII
ARTEM . . . IVL CoN
IVX E. HERES PIO
VIRGINO BENE
DE.SE. MERIToP

means

Dis manibus Cajo Valerio Septimio Virginio Legionis V macedonicae Piae constantis. vixit annis 58 Artemia Julia conjux et heres pio Virginio bene de. se. merito posuit."

Orbán Balázs: A Székelyföld leírása Ötödik kötet, Pest 1871
BalázsOrbán: Description of the Székely Land Fifth Volume, Pest 1871
Mezőbodon 1876-ig Torda vármegye Marosludasi járásához tartozott. Az új 
közigazgatási felosztáskor a székelyföldi Aranyosszéket egyesítették Torda 
vármegyével. Az új Torda-Aranyos vármegye Marosludasi járásába osztották be a 
községet.
Mezőbodon/Papiu Ilarian was located in Torda/Turda County, district 
Marosludas/Luduş  until 1876. At the time of the redraw of the county borders, 
Torda County was united with Aranyosszék County. The village belonged to the 
Marosludas/Luduş district of the new Torda-Aranyos/Turda-Arieş County.
A történelmi Magyarország összeomlásakor 1918-19 során a falu román 
megszállás alá került, s ezt az 1920. június 4-én Magyarországra kényszerített 
Trianoni Békeszerződés szentesítette.
At the time of the downfall of the Kingdom of Hungary, in the years of 1918-1919, 
the village was occupied by Rumanian troops and this situation was sanctioned by 
the unfair Treaty of Trianon forced on Hungary on 4 June 1920.
A község 1930-ig új román nevet kapott. A korábbi neve Budiu de Câmpie volt, az 
új Papiu Ilarian lett román szülötte után (Alexandru Paipu Ilarian nyelvész 
(1828-1878)) . A település a bécsi döntés (1940) után is Romániában maradt, az új 
országhatár 20 km-re keletre húzódott. Az 1944. évi magyar-román harcok során 
kis időre magyar kézre került.
The village got a new Rumanian name. The original name was Budiu de Câmpie, 
the new name became Papiu Ilarian, because Alexandru Papiu Ilarian, a 
Rumanian linguist (1828-1878) was born here. After the Decision of Vienna (1940) 
the village still belonged to Rumania, but the new border was located just 20 kms 
far. At the time of the Hungarian-Rumanian war in 1944, it was under Hungarian 
control for a very short time.
A II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés Romániánál hagyta. 1952-1961 
között Kolozs tartomány része, 1961-1968 között a Maros-Magyar Autonóm 
Tartomány részévé vált. 1968-tól Maros megyéhez tartozik. Az 1950-es évekbeli 
közigazgatási reform községgé minősítette, s több külterületi részéből csatolt falut 
alkottak. A 80-as évek végén rövid időre területét Mezőszengyelhez csatolták, de a 
89-es forradalom után visszanyerte önállóságát.
The Treaty of Paris, which ended the Second World War left Mezőbodon to 
Rumania. The village was part of Cluj Province between the years of 1952 and 
1961, from 1961 to 1968 it was part of the Mureş Hungarian Autonomous 
Province. From 1968 the village is part of Mureş (in Hungarian Maros) County. 
Mezőbodon was transformed into a community by the new Rumanian 
administration in the 1950s and many parts of the former village became new 
villages, as parts of the new community. In the end of the 1980s — the time of the 
village destruction — Mezőbodon was part of the neighbouring Sânger 
(Mezőszengyel) community, but after the revolution in 1989 it won its 
self-government.

Írj be a Vendégkönyvbe! / Sign Guestbook Nézz be a Vendégkönyvbe! / View Guestbook

Mezőbodon nemzetiségi és vallási összetétele 1850-1992
Ethnic and religious composition of Mezőbodon 1850-1992
Fényképek
Photos
Térkép
Map
Ők is Bodonban születtek…
Ők is Bodonban születtek…

Vendégoldal - Mezőbodon
Szerkeszti: Bodolai Gyöngyi

(Mezőbodonról a Maros megyei Népújságban)


Romániai népszámlási adatok 2002 - Papiu Ilarian c. / Mezőbodon község (MS)

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992) - Etnikai statisztikák - Comuna Papiu Ilarian - Mezőbodon község
Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992) - Felekezeti statisztikák - Comuna Papiu Ilarian - Mezőbodon község
Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992) - HELYSÉGNÉVTÁR - Comuna Papiu Ilarian - Mezőbodon közzség

Románia etnodemográfiai összetétele - A lakosság etnikai összetétele - Papiu Ilarian / Mezőbodon / Boden
Románia etnodemográfiai összetétele - A lakosság anyanyelv szerinti összetétele - Papiu Ilarian / Mezőbodon / Boden
Románia etnodemográfiai összetétele - A lakosság vallási összetétele - Papiu Ilarian / Mezőbodon / Boden
Románia etnodemográfiai összetétele - A lakosság nemek és korcsoportok szerinti összetétele - Papiu Ilarian / Mezőbodon / Boden

Mezőbodon az iWiW-en


Készült: 2000. március 10-én
Módosítva: 2008. november 2-án
Készítette: Molnár István
E-mail: