Τo Σωματείο ΠολυΦωνία

Το Σωματείο ΠολυΦωνία ιδρύθηκε το 1996. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό καλλιτεχνικό/πολιτιστικό σωματείο το οποίο διευθύνεται από ένα τριμελές συμβούλιο που εκλέγεται κάθε έξι χρόνια από τη γενική συνέλευση. Η δραστηριότητα του, αφορά οτιδήποτε σχετικό με καλλιτεχνική έρευνα και πράξη σε συνδυασμό με τις ελληνικές και Ευρωπαϊκές τάσεις. Ειδικό βάρος έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στη στήριξη και προώθηση διαφόρων μουσικών συνόλων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε ηχογραφήσεις δίσκων, και σε άλλου είδους εκδόσεις. Οι δράσεις του χρηματοδοτούνται από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Αποστολή και σκοποί του σωματείου είναι:

α) Η ανάπτυξη και προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής παιδείας (μουσική, εικαστικές τέχνες, θέατρο, κλπ.) σε συνδυασμό με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές τάσεις, με κάθε πρόσφορο μέσο.  

β) Η συνεργασία με μουσικά σύνολα και άλλες καλλιτεχνικές ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με μεμονωμένους καλλιτέχνες.

γ) Η προσφορά καλλιτεχνικής αρωγής σε δημόσιους ή ιδιωτικούς καλλιτεχνικούς οργανισμούς που υπηρετούν τους στόχους του σωματείου σε σχέση με την καλύτερη διεθνή προώθηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης. 

δ) Η οργάνωση σεμιναρίων/διαλέξεων/εκδόσεων και άλλων καλλιτεχνικών  δράσεων που μπορεί να συνεισφέρουν στους στόχους του σωματείου.

Το σωματείο ΠολυΦωνία πήρε την ονομασία του από το ομώνυμο μουσικό σύνολο ΠολυΦωνία, που ήταν και το πρώτο που υποστήριξε. Σήμερα, το σωματείο υποστηρίζει την καλλιτεχνική δραστηριότητα και τις οποιαδήποτε μορφής παραγωγές των παρακάτω μουσικών συνόλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

-   Αρμογή: Επαγγελματικό σύνολο ελληνικής παραδοσιακής μουσικής

-    Μέλος: Βυζαντινή Χορωδία

-    Cantus: Χορωδία ρομαντικής και σύγχρονης μουσικής

-    Ηχώ: Οργανικό-φωνητικό σύνολο jazz

 

 

The PolyPhonia Society

PolyPhonia is a non-profit artistic/cultural society, founded in 1996. It is directed by a three-member board elected every six years by a general assembly. Society’s actions concern anything relative with the artistic research and praxis in coordination with the Greek and European trends. The last years, special focus has been given on the support and promotion of various ensembles in Greece and abroad, on CD releases, and on various publications. Society’s actions are funded by state and private organizations.

The mission and the objectives of the Society are:

a) Development and promotion of the Greek cultural education (music, visual arts, theatre, etc.), in coordination with current European trends by any suitable means.

b) Collaboration with music ensembles and other art groups in Greece and abroad, as well as with single artists.

c) Rendering artistic aid to public or private art organizations which serve the goals of the Society as to the better international promotion of Greek and European art.

d) Organizing seminars/lectures/publications and other artistic activities that may contribute to the Society’s goals.

The PolyPhonia society took his name from the homonymous music  ensemble PolyPhonia, which was the first had the society’s support. Nowadays, PolyPhonia society supports the artistic activity and any form of production of the following music ensembles in Greece and abroad:

-  Armoghi: Professional ensemble for Greek traditional music

-  Melos: Byzantine Choir

-  Cantus: Choir for romantic and contemporary music

-  Echo: Instrumental-vocal jazz ensemble