Cikgu Mohd Alli Sabri Bin Hj Awang Besar

(Guru Besar)

 

    KATA-KATA ALUAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wataala, selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W., kaum keluarga, para sahabat dan pengikut baginda yang setia lagi jujur hingga ke akhir zaman.

Terlebih dahulu saya memanjatkan rasa bersyukur kehadrat Allah Subhana Wataala kerana dengan izin dan limpah rahmatNya jua Laman Web Sekolah Haji Tarif ini telah dapat diungkayahkan dengan jayanya.  Semoga dengan wujudnya laman web ini, besarlah harapan warga sekolah agar ianya akan dapat memberikan pengetahuan dan juga informasi terkini kepada sesiapa saja yang melayarinya nanti.

Akhir sekali, saya selaku Guru Besar SR Haji Tarif, Brunei I ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terimakasih kepada warga sekolah dan juga sesiapa saja yang memberikan bantuan dan nasihat dalam mewujudkan Laman Web Sekolah Rendah Haji Tarif ini dengan jayanya.  Sekian dan Wassalam.

 


    

e_mail : srhttamoi2003@yahoo.com

ALAMAT : KAMPONG TAMOI TENGAH, MUKIM TAMOI, BANDAR SERI BEGAWAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM. BL 2112

TELEFON NO : 2239738 / 2239797     FAX NO : 2239381

Search for:

1