האָוּסע אָפֿ י'יִסראַעל
ןעוס פֿאָר: jעוס יִנ דיִסטרעסס !(צליִצק הערע )!
בעלאָו ויִלל אַפּפּעאַר טהע לאַטעסט נעוס פֿראָמ
jעוס יִנ עוּראָפּע,אַסיִאַ,אַנד טהע מיִדדלע עאַסט,פּלעאַסע רעאַד !
גיִװע מע סאָמע אַדװיִצע !<בר>עמאַיִל מע אַט : דאַניִעלסיִמערסאָנ@נעטסצאַפּע.נעט
Click Here To Visit Top10Links Add Me! FREAK TECHNOLOGY
[ Previous 5 Sites | Skip Previous | Previous | Next ]

This RingSurf HEPATITUS C Net Ring
owned by ***hepatitus c***.

[ Skip Next | Next 5 Sites | Random Site | List Sites ]

This Yiddish Ring site owned by --name--.
[ Previous 5 Sites |Skip Previous | Previous | Next | Skip Next | lt;a href="http://www.webring.org/cgi-bin/webring?ring=yiddish;id=--id--;next5">Next 5 Sites | Random Site | List Sites]
1