พระพุทธรูปล้านช้าง (Lan Chang Buddha Image)

อ่านเพิ่มเติม

การแบ่งศิลปะพระพุทธรูปล้านช้างตอนต้น

 

 

พระพุทธรูป ปางสดุ้งมาร (Seated Buddha Image)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21-22 (16th - 17th Century)

สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในเวลากันกับเชียงแสน - เชียงใหม่

พระพักตร์ และพระวรกายช่วงบน ยังมีความเป็นเชียงแสนล้านนาอยู่บ้าง องค์นี้มีความได้เปรียบกว่าพระพุทธรูปหลาย ๆ องค์ที่มีสนิมเขียวสวยงาม และสมบูรณ์มาก

 

พระพุทธรูป ปางสดุ้งมาร (Seated Buddha Image)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21-22 (16th - 17th Century)

สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในเวลากันกับเชียงแสน - เชียงใหม่

พระพักตร์ และพระวรกายช่วงบน ยังมีความเป็นเชียงแสนล้านนาอยู่บ้าง องค์นี้มีความได้เปรียบกว่าพระพุทธรูปหลาย ๆ องค์ที่มีสนิมเขียวสวยงาม และสมบูรณ์มาก

 

พระพุทธรูป ปางสดุ้งมาร (Seated Buddha Image)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21-22 (16th - 17th Century)

สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในเวลากันกับเชียงแสน - เชียงใหม่

พระพักตร์ และพระวรกายช่วงบน ยังมีความเป็นเชียงแสนล้านนาอยู่บ้าง องค์นี้มีความได้เปรียบกว่าพระพุทธรูปหลาย ๆ องค์ที่มีสนิมเขียวสวยงาม และสมบูรณ์มาก

พระพุทธรูปองค์นี้ปรากฏจารึกที่ฐานพระพุทธรู)ด้วย

 

พระพุทธรูป ปางสดุ้งมาร (Seated Buddha Image)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 20-21 (15th - 16th Century)

สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในเวลากันกับเชียงแสน - เชียงใหม่

พระพักตร์ และพระวรกายช่วงบน ยังมีความเป็นเชียงแสนล้านนาอยู่บ้าง สนิมเขียวหยกสวยงาม และสมบูรณ์มาก ฐานเขียงแบบพระพุทธรูปเชียงแสนยุคต้น ๆ

 

พระพุทธรูป ปางสดุ้งมาร (Seated Buddha Image)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21-22 (16th - 17th Century)

สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในเวลากันกับเชียงแสน - เชียงใหม่

พระพักตร์ และพระวรกายช่วงบน ยังมีความเป็นเชียงแสนล้านนาอยู่บ้าง องค์นี้มีความได้เปรียบกว่าพระพุทธรูปหลาย ๆ องค์ที่มีสนิมเขียวสวยงาม และสมบูรณ์มาก

 

พระพุทธรูป ปางสดุ้งมาร (Seated Buddha Image)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21-22 (16th - 17th Century)

สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในเวลากันกับเชียงแสน - เชียงใหม่

พระพักตร์ และพระวรกายช่วงบน ยังมีความเป็นเชียงแสนล้านนาอยู่บ้าง องค์นี้มีความได้เปรียบกว่าพระพุทธรูปหลาย ๆ องค์ที่มีสนิมเขียวสวยงาม และสมบูรณ์มาก

 

พระพุทธรูป ปางสดุ้งมาร (Seated Buddha Image)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21-22 (16th - 17th Century)

สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในเวลากันกับเชียงแสน - เชียงใหม่

พระพักตร์ และพระวรกายช่วงบน ยังมีความเป็นเชียงแสนล้านนาอยู่บ้าง พระพักตร์ยิ้ม เกตุเปรวเพลิงแปลกไปจากพระพุทธรูปแบบเชียงแสน ทำให้สามารถจำแนกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปแบบล้านช้าง

 

พระพุทธรูป ปางสดุ้งมาร (Seated Buddha Image)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21-22 (16th - 17th Century)

สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในเวลากันกับเชียงแสน - เชียงใหม่

พระพักตร์ และพระวรกายช่วงบน ยังมีความเป็นเชียงแสนล้านนาอยู่บ้าง

พระวรกายชลูด ฐานพระพุทธรูปมีลักษณะคล้ายกับฐานพระพุทธรูป แบบเชียงแสนไชยปราการ