พระพุทธรูปพม่า (Burmese Buddha Image

 

 

พระพุทธรูปพม่า (Burmese Buddha Image)

ศิลปะชาน ยุคต้น (Early Chan style)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21 - 22 (16th - 17th Century)

สังเกตุได้จากลักษณะของจีวร และเม็ดพระศก รวมไปถึงเกตุที่บ่งบอกถึงความเป็นชานในยุคแรกๆ ส่วนฐานพระพุทธรูปยังคงความเป็นชานแท้ๆ

 

 

พระพุทธรูปพม่า (Burmese Buddha Image)

ศิลปะ แบบ อาระข่านสมัยหลัง (Late Arakan)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 22 - 23 (17th - 18th Century)

ทรงเครื่อง พระพักตร์มีความเป็นพม่าค่อนข้างมาก

 

 

พระพุทธรูปพม่า (Burmese Buddha Image)

ศิลปะชาน (Chan Style)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 22 - 23 (17th - 18th Century)

สังเกตุได้จากพระพักตร์ และเกตุที่ทำแบบทรงสูง

 

พระพุทธรูปพม่า (Burmese Buddha Image)

ศิลปะชาน (Chan Style)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 22 - 23 (17th - 18th Century)

สังเกตุได้จากพระพักตร์ และเกตุที่ทำแบบทรงสูง

 

พระพุทธรูปพม่า (Burmese Buddha Image)

ศิลปะ แบบ อาระข่านสมัยหลัง (Late Arakan)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 22 - 23 (17th - 18th Century)

ปิดทอง ทรงเครื่อง

 

พระพุทธรูปพม่า (Burmese Buddha Image)

ศิลปะชาน (Chan Style)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 22 - 23 (17th - 18th Century)

สังเกตุได้จากพระพักตร์ และเกตุที่ทำแบบทรงสูง

 

พระพุทธรูปพม่า (Burmese Buddha Image)

ศิลปะชาน ยุคต้น (Early Chan style)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21 - 22 (16th - 17th Century)

 

พระพุทธรูปพม่า (Burmese Buddha Image)

ศิลปะชาน ยุคต้น (Early Chan style)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21 - 22 (16th - 17th Century)

สังเกตุได้จากลักษณะของเม็ดพระศก รวมไปถึงเกตุที่บ่งบอกถึงความเป็นชานในยุคแรกๆ ฐานพระพุทธรูป ทำตามแบบของพุกามที่ได้รับเอาอิทธิพลมา แต่มีความแข็งกระด้างกว่า

พระพักตร์ มีลัษณะคล้าย ศิลปะธิเบต สันนิษฐานว่าเป็นอิทธิพลแบบผสมผสาน

 

 

พระพุทธรูปพม่า (Burmese Buddha Image)

ศิลปะชาน ยุคต้น (Early Chan style)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21 - 22 (16th - 17th Century)

สังเกตุได้จากลักษณะพระพักตร์ เกตุตุ่ม ไม่มีฐานพระพุทธรูป

 

 

 

พระพุทธรูปพม่า (Burmese Buddha Image)

ศิลปะชาน ยุคต้น (Early Chan style)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21 - 22 (16th - 17th Century)

สังเกตุได้จากลักษณะพระพักตร์ เกตุตุ่ม ผิวสนิมมีความขรุขระเนื่องจาก โดนไฟเผาบริเวณผิวพระพุทธรูป

 

พระพุทธรูปพม่า (Burmese Buddha Image)

ศิลปะ แบบ อาระข่าน (Arakan Style)

อายุ: พุทธศตวรรษที่ 21 - 22 (16th - 17th Century)

สภาพชำรุด แต่พระพักตร์มีความอิ่มเอิบ

Back to Showroom