กระบวนการผลิตประกอบด้วย

1.       คิดว่าจะทำผลิตภัณฑ์อะไร? ถ้วย จาน ชาม โอ่ง ไห หรือ จะทำหัวเทียน ชิ้นส่วนเครื่องจักร

2.       คิดว่าผลิตภัณฑ์จะมีรูปร่างอย่างไร

3.       คิดว่าจะใช้วัตถุดิบอะไรทำ หาได้จากที่ไหน

4.       คำนวณสูตร การหดตัวของวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ต้องใช้ และเตรียมวัตถุดิบ

5.       ชั่งวัตถุที่เตรียมไว้

6.       บดและผสม และวัดขนาดของอนุภาค

7.       เตรียมวัตถุดิบที่บดผสมเพื่อขึ้นรูป

8.       การขึ้นรูป

9.     อบ

10. เผารอบแรก Bique Firing

11. เคลือบสี

12. การเผาครั้งที่ 2 Glost Firng

13. ตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์

14. เผาสติกเกอร์