Team Rocket's Adopted Pokemon
Meet Jessie's Arbok!

Click to Adopt a Pokemon!

Arbok

Level: 99

Skills: Wrape, Bite,

Glare, Screech, Acid

Adopt your own Pokémon at The Psychic Pokémon Connection
Meet James' Weezing!

Click to Adopt a Pokemon!

Weezing

Level: 99

Skills: Smoke Screen, Smog,

Self Destruct, Explosion, Sludge

Adopt your own Pokémon at The Psychic Pokémon Connection
Meet James' Growlie!

Click to Adopt a Pokemon!

Growlie

Level: 50

Skills: Bite, Roar, Agility,

Flame Thrower

Adopt your own Pokémon at The Psychic Pokémon Connection