The UnbeatablesLong Jiajia (Zoe Tay 郑惠玉)Yan Fei (Li Nanxing 李南星)'Lucky Boy' (Chew Chor Meng 周初明)