Fotoklubben Zoom 81

er en forening, med der tilhørende forenings love, og er som følger :

Tilbage

§ 1.

Klubbens navn er: Fotoklubben Zoom 81. Den er stiftet den 8.4.1981.

§ 2.

Klubbens formål er at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk henseende, dels ved afholdelse af møder, foredrag, billedkonkurrencer og saglig kritik. Hjælp ved f.eks. indkøb, instruktion m.m. Og dels ved at sørge for et godt samvær i klubben, således at medlemmerne også indbyrdes kan hjælpe og støtte hinanden.

§ 3.

Klubben ledes af en tre personers bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen for et år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og meddeler medlemmerne pr. brev senest 3 uger efter generalforsamlingen, hvem der er FORMAND, KASSERER, MENIGT MEDLEM. Herudover vælges der også hvert år en REVISOR.

§ 4.

Bestyrelsen lægger arbejdsplaner, fastsætter møder m.m. Udover de i paragraf 3 nævnte poster, er det op til bestyrelsen at supplere sig selv med de personer som denne finder nødvendig til udførelsen af de opgaver, som skal varetages for klubben. Kasseren foretager de økonomiske dispositioner. Kasseren kan uddelegere opgaver efter behov, eller efter bestyrelses ønske.

§ 5.

Ordinær generalforsamling af holdes en gang årligt inden udgangen af januar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst halvdelen af klubbens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen. Indkaldelse / dagsorden til generalforsamlingen skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 3 ugers varsel.

§ 6.

Lovændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen og afgøres ved almindelig flertalsbeslutning. Dette gælder dog ikke for klubbens opløsning- nærmere udstukket i paragraf 9. Afgørende og væsentlige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et medlem af bestyrelsen i hænde, i god tid før indkaldelsen til generalforsamlingen, mindre forslag kan behandles på generalforsamlingen under f.eks. diverse.

§ 7.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og ellers ved indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling. Kontingentet betales kvartalsvis forud. Ved restance eller ved at skabe uro, eller på anden måde være til gene for klubbens virke, kan et medlem ekskluderes  af klubben, hvilket bestyrelsen træffer foranstaltninger for. Kontingentet er delt i 2 grupper; seniorer og juniorer. Kontingent andelene er som følger, helt og halvt. Seniorer er alle over 18 år, juniorer er alle under 18 år, således at man overgår til senior kontingent med udgangen af det kvartal hvor i man fylder 18 år.

§ 8.

Regnskabsåret er kalenderåret. Revideret regnskab udleveres på den ordinære generalforsamling.

§ 9.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen. Klubbens eventuelle opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor punktet har været taget op på den udsendte dagsorden, og såfremt mindst to tredjedel af medlemmerne er tilstede, samt at der hersker FULD  ENIGHED vedrørende klubbens opløsning. Er det nødvendige antal ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmålet om klubbens opløsning kan vedtages med de tilstedeværendes enighed. Stemmeret på generalforsamlinger har de medlemmer der har været medlem, siden det forgående kvartals begyndelse.

Nb: i tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig bestemmelse om, hvad der skal ske med klubbens midler og bohave, dette afgøres ved simpelt flertal.

 

Love for Fotoklubben Zoom 81 er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 08.04.1991 og ændret på følgende generalforsamlinger 26.01.1982, 25.01.1983, 21.01.1992, 27.01.1994 og 25.01.1998.

Tilbage

1