สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา

นายสุรใจ  ศิรินุพงศ์

เลขที่  ส.ว.170
sen170@parliament.go.th

เกิด

วันที่  23  สิงหาคม  2471

ที่อยู่

32  ซอยศิรินุพงศ์  ถนนพหลโยธิน 14
แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
กรุงเทพฯ  10400
โทร. 279-4969
โทรสาร. 279-3020

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต  (ม.ธรรมศาสตร์)
พาณิชยศาสตรบัณฑิต  (ม.ธรรมศาสตร์)
ปริญญาโท  สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ
     และสังคม  (Vanderbilt University :
     สหรัฐฯ)

อาชีพ

ข้าราชการบำนาญ และนักการเมือง

ประสบการณ์

รองอธิบดีกรมสรรพากร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2529 และ
     2535/1
ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงมหาดไทย