สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร

นายปราโมทย์  ไม้กลัด

เลขที่  ส.ว.076
sen076@parliament.go.th

เกิด

วันที่  3  พฤษภาคม  2483

ที่อยู่

220  ซอยประชาชื่น 37  ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800
โทร. 585-4024

การศึกษา

ช่างชลประทานบัณฑิต  (เกียรตินิยม)
     (ม.เกษตรศาสตร์)
ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมชลประทาน
     (University of California : สหรัฐฯ)
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
     (ม.เกษตรศาสตร์, มศว., สจพ.,
     ม.นเรศวร, ม.ศรีปทุม, ม.วงษ์ชวลิตกุล)

อาชีพ

้ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์

อธิบดีกรมชลประทาน
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์