Myaku

Got for gimmick...devise

Saa nemuri mashou
Yumewo miyou
Tainaini
Haki dashite
Otsuki sama    [blood - earth- lie - sky]
Kirei dashou   [body - god - box - beast]
Ano hitowa     [smell - neck - trap - black]
Kabeno naka...

Akaku amaku
Rasenwo egaita
Kiokuwo
Tsuchini kaeshite
Motto hukaku
Ezuku guraini
Warauwa
Tadareta yoru...

[dialogue]

Got for gimmick...devise

Saa nemuri mashou
Yumewo miyou
Tainaini
Haki dashite
Otsuki sama    [blood - earth - lie - sky]
Kirei deshou   [body - god - box - beast]
Ano hitowa     [smell - neck - trap - black]
Kabeno naka...

Akaku amaku
Rasenwo egaita
Kiokuwo
Tsuchini kaeshite
Motto hukaku
Ezuku guraini
Warauwa
Tadareta yoru
Tsukihi gatateba
Izurewa konokoga
Umarete
Anatini nari
Motto hukaku
Ezuku guraini
Chikarawo
Komete misete
Akaku amaku...

Egureta kikei...

Got for gimmick...devise

1