พระราชดำรัส


 

..ผู้พิพากษา เป็นผู้ที่จะประสาทความยุติธรรมให้บังเกิดขึ้นในคดีในปัญหาต่าง ๆระหว่างบุคคลและบุคคล
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคม   ฉะนั้น ท่านที่เป็นผู้พิพากษาจึงเป็นบุคคลที่จะต้องทำงาน
ด้วยความรู้ในวิชาทั้งในความรู้ในความยุติธรรมที่อยู่ในใจคือเป็นความยุติธรรมตามธรรมชาติ หมายความว่า

ผู้ที่เป็นผู้พิพากษาจะต้องใช้หลักวิชาและสามัญสำนึกอย่างมาก   ทั้งหมดนี้ ก็จะต้องประกอบด้วยความสุจริต

คือสุจริตใจเพราะว่าบางที่มีสิ่งที่ล่อในทางอามิส   หรือในทางความคิดที่ไม่ตรงอันเรียกว่า อคติ
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ลำบาก  แต่ว่าถ้าทำได้ตามที่ได้เปล่งวาจาก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้โดยเต็มที่  
และโดยมีประสิทธิภาพเป็นผลดีแก่การปกครองในประเทศ และในเวลาเดียวกันก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้าง
ให้คนมีเกียรติและก็มีประสบการณ์ ฉะนั้น การที่จะได้รักษาคำปฏิญาณนี้ไว้โดยดีตลอดชีวิตราชการ
ก็จะเป็นการสร้างความดีให้ประเทศและสร้างความดีให้ตนเอง....."

                                                                                                                                    

     

                                          

ไปหน้าหลัก