ทัณฑสถานต่างกับเรือนจำอย่างไร ?


             " ทัณฑสถาน "  เป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังสังกัดกรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม  เช่นเดียวกับ " เรือนจำ "
ต่างกันตรงที่เรือนจำควบคุมผู้ต้องขังทั่วไป แต่ ทัณฑสถาน ควบคุมผู้ต้องขังที่แยกประเภทแล้ว  เช่น ทัณฑสถานหญิง
ควบคุมเฉพาะผู้ต้องขังหญิง และทัณสถานวัยหนุ่ม ควบคุมผู้ต้องขังเฉพาะวัยหนุ่ม อายุ 18-25  ปี  ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
กำแพงเพชร  เป็นทัณฑสถานวัยหนุ่ม 1 ใน  4  แห่ง ของประเทศไทย  คือ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางทัณฑสถานวัยหนุ่ม
พระนครศรีอยุธยา  และทัณฑสถานวัหนุ่มนครศรีธรรมราช 

ทำไมถึงต้องมีผู้ต้องขังวัยหนุ่ม ?

หลักทัณฑวิทยาถือว่า ผู้ต้องขังวัยหนุ่มเป็นผู้ต้องขังที่มีอายุน้อย ส่วนใหญ่กระทำผิดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ประมาท
ถูกล่อลวง พลาดพลั้ง และหลงผิด ฯลฯ เปรียบเสมือนผ้าขาวเพิ่งเปื้อน หากผู้ต้องขังเหล่านี้ได้รับการแก้ไขและพัฒนา ความรู้
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ความคิด และจิตใจให้ดี  ด้วยวิธีการต่าง ๆ ก็จะทำให้ผู้ต้องขังวัยหนุ่มเหล่านั้นกลับตนเป็นพลเมืองดี
และกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป...

ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ สำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกับข้อเสนอแนะ ในเรื่องเกี่ยวช้องขององค์การสหประชาชาติ
ข้อ 8(ง) กำหนดไว้ว่า ผู้ต้องขังต่างประเภทกันพึงแยกคุมขังไว้คนละแห่งหรือคนละส่วนของทัณฑสถานหรือเรือนจำ
โดยผู้ต้องขังเยาว์วัยพึงแยกจากผู้ต้องขังผู้ใหญ่

กฏกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา  58  แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช 2479  ในข้อ 4 (2)
ระบุให้แยกผู้ต้องขังที่มีอายุต่ำกว่า  25  ปี  และต้องโทษครั้งแรก ออกเป็นประเภทหนึ่งและในข้อ 51 ระบุไว้ว่า
นักโทษเด็ดขาดอายุต่ำกว่า 25  ปี  ให้คำนึงถึงการศึกษาและอบรมเป็นพิเศษ

จากเหตุผลดังกล่าว กรมราชทัณฑ์ จึงได้กำหนดจัดให้มีทัณฑสถานวัยหนุ่มเพื่อแยกการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยเสีย
ตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่จะคลุกคลีกับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งอาจถูกถ่ายทอดพฤติกรรมหรืออาชนิสัย จนกลายเป็นอาชญากร
อาชีพ ซึ่งจะเป็นภัยต่อสังคมในที่สุดดังนั้น ส่วนราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ภาคเอกชน จึงควรช่วยกันแก้ไขผู้ต้องขังเหล่านี้เพื่อให้เป็นคนดีของสังคมสืบไป

 

นโยบายกรมราชทัณฑ์ที่มีต่อทัณฑสถานวัยหนุ่ม

1. จัดสถานที่ภายในให้เหมือนโรงเรียนประจำ
2. มุ่งเน้นให้มีการเรียน การสอนอย่างจริงจังทั้งสายสามัญ สายอาชีพ สายธรรมศึกษา เพื่อให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. จัดให้มีการฝึกสอน และฝึกซ้อมดนตรี กีฬา สันทนาการต่าง ๆ
4. จัดให้มีการนำวิชาลูกเสือมาใช้ในการอบรมแก้ไข 

 

return

 


ทัณฑสถานวัยหนุ่มกำแพงเพชร  เลขที่  38  ถนนเทศา 2  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  62000
โทร. 0-5571-1185  โทรสาร 0-5571-3165