โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เว็บไซต์ในอ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เว็บไซต์ในเครือข่ายเรา

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
   
     
     

เบ็ดเตล็ดทั่วไป

มุม ครู กศน.หนองเรือ
มุมบทความที่น่าสนใจ
มุมเรียนรู้คอมพิวเตอร์
  มุมเรียนรู้สุขภาพ
  มุมเรียนรู้คุณธรรม
มุมเรียนรู้เกษตร
  มุมเรียนรู้วิจัยชุมชน
 โครงการศูนย์การเรียนชุมชน

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 2547

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล(ศรช.)
เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและเน้นการเรียนรู้ที่เป็นการปฏิบัติจริงจากวิถีชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางความรู้ให้กับชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความมั่นคง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)
มีสถานที่สำหรับการให้บริการ มีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ มีครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนเป็นผู้ดูแลและให้บริการแก่ประชาชน

                

อำเภอหนองเรือ มีศูนย์การเรียนชุมชนฯ 11 แห่ง ดังนี้ดังนี้
1.ศูนย์การเรียนชุมชนฯตำบลหนองเรือ 6.ศูนย์การเรียนชุมชนฯตำบลยางคำ
2.ศูนย์การเรียนชุมชนฯตำบลบ้านเม็ง 7.ศูนย์การเรียนชุมชนฯตำบลกุดกว้าง
3.ศูนย์การเรียนชุมชนฯตำบลบ้านผือ 8.ศูนย์การเรียนชุมชนฯตำบลโนนสะอาด
4.ศูนย์การเรียนชุมชนฯตำบลบ้านกง 9.ศูนย์การเรียนชุมชนฯตำบลโนนทัน
5.ศูนย์การเรียนชุมชนฯตำบลจระเข้ 10.ศูนย์การเรียนชุมชนฯตำบลโนนทอง
  11.ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลหนองเรือ
ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) เป็นสมบัติของทุกคนในชุมชนที่ช่วยกันสร้างสรรค์ บำรุงรักษา ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ให้ชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษา มีการเรียนรู้ การทำงานและวิถีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกัน โดยมุ่งให้ศูนย์การเรียนชุมชนได้ช่วยกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

 

 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com