ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.หนองเรือ
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 

เว็บไซต์ใน อ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เบ็ดเตล็ดทั่วไป

มุม ครู กศน.หนองเรือ
มุมบทความที่น่าสนใจ
มุมเรียนรู้คอมพิวเตอร์
  มุมเรียนรู้สุขภาพ
  มุมเรียนรู้คุณธรรม
มุมเรียนรู้เกษตร
  มุมเรียนรู้วิจัยชุมชน
 


กศน.หนองเรือ กับ งานวิจัยท้องถิ่น
กศน.หนองเรือ

งานวิจัยท้องถิ่น.

เป็นงานที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย(สกว.)จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมมือและประสานงานให้มีการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ

กศน.หนองเรือได้สนับสนุนให้มีการวิจัยท้องถิ่น โดยนำครู กศน.เข้าร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้การปฏิบัติงานวิจัยท้องถิ่น โดยทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.หนองเรือจึงนับได้ว่าได้พัฒนาความคิดและศักยภาพการทำงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

วิจัยท้องถิ่น คือ อะไร ?
งานวิจัยท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่คนในชุมชนได้มาร่วมคิดตั้งคำถาม ทบทวนสภาพที่เป็นอยู่ วางแผนหาข้อมูล ทดลองทำ สรุปคำตอบและถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงการทำงานต่อไป ทั้งนี้ต้องมีการ "บันทึก"และ "วิเคราะห์"เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงาน

องค์ประกอบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่จะขอรับทุนสนับสนุนจาก สกว.ภาค ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ
1.มี"คำถามวิจัยชัดเจน" โดย ปัญหา และโจทย์วิจัย หรือข้อสงสัยที่ต้องการหาคำตอบมาจากชุมชน
2.มีสมาชิกในชุมชนเข้ามาร่วมทำงานในโครงการวิจัยและเป็นส่วนสำคัญของทีมงาน

เนื้องานวิจัย ประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆ คือ

ก) การศึกษาให้รู้สภาพที่เป็นอยู่ โดยการวิเคราะห์ ให้ทราบ สาเหตุ ปัจจัย เงื่อนไข โครงสร้าง และต้นทุนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นให้เห็นเด่นชัด เพื่อเป็นฐานทำงานในช่วงที่สอง

ข) การทดลองปฏิบัติการ(Action) เพื่อหาวิธีการ ไปสู่สภาพที่ดีขึ้น โดยทดสอบทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สุดและเป็นไปได้มากที่สุด พร้อมกับวิเคราะห์สรุปกระบวนการ และผลที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สำหรับชุมชนและเพื่อสื่อให้ผู้อื่นทราบและนำไปปรับใช้ได้

วิจัยท้องถิ่นเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพเกษตรธรรมชาติบ้านหนองแสง จังหวัดขอนแก่น
เป็นงานวิจัยท้องถิ่นที่มุ่งเน้นศึกษาเงื่อนไข แนวทาง รูปแบบกระบวนการกลุ่มและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านในการประกอบอาชีพเกษตรธรรมชาติ

โดย..นายสุรินทร์ หว่างจิตรและคณะ..

วิจัยท้องถิ่น เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนากระบวนการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน บ้านกุดฉิม ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ
เป็นงานวิจัยท้องถิ่นที่มุ่งเน้นศึกษาการตลาดและการพัฒนาอาชีพการปลูกสมุนไพรโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ โดย นางสาวณัฐฐิณี ศรีน้อยและคณะ

วิจัยท้องถิ่น เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการหารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : ศึกษาเฉพาะพื้นที่ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ
เป็นงานวิจัยท้องถิ่นที่มุ่งเน้นศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการ โดย นายคณิต อำท้าวและคณะ

 

วิจัยท้องถิ่นเรื่อง การจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและลำน้ำเซินโดยชุมชนบ้านฟ้าเหลือม อำเภอหนองเรือ
เป็นงานวิจัยท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและลำน้ำเซินของกลุ่มชาวบ้านและโรงเรียน โดย นางอรจิรา มณฑาทองและคณะ(อยู่ระหว่างการนำเสนอ)

 

วิจัยท้องถิ่น เรื่องกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เกษตรผสมผสาน
สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ

เป็นงานวิจัยท้องถิ่นที่มุ่งศึกษาการรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน
ของกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรตำบลบ้านเม็ง โดย นางอัจฉราพร โถยขุนและคณะ (อยุ่ระหว่างการนำเสนอ)

 

 

 

 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com