โครงการบ้านหวาง กศน.หนองเรือ2547
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.หนองเรือ
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 

เว็บไซต์ใน อ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เบ็ดเตล็ดทั่วไป

มุม ครู กศน.หนองเรือ
มุมบทความที่น่าสนใจ
มุมเรียนรู้คอมพิวเตอร์
  มุมเรียนรู้สุขภาพ
  มุมเรียนรู้คุณธรรม
มุมเรียนรู้เกษตร
  มุมเรียนรู้วิจัยชุมชน
 โครงการบ้านหวาง : เส้นทางสู่ความพอเพียงและวิสาหกิจชุมชน
เป็นโครงการที่เน้นการปฏิบัติระดับหมู่บ้าน ..มุ่งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งเป้าหมายการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีความสุข ชุมชนต้องสะอาด ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีภูมิทัศน์ที่ดีและสวยงาม ต้องมีพืชผักปลอดสารพิษสำหรับบริโภค และ รู้จักใช้วัสดุท้องถิ่นทดแทนที่สิ่งของจากภายนอกชุมชน เป็นการลดรายจ่ายและพัฒนารายได้ ทั้งนี้โดยการนำทุนทางสังคมที่มีอยู่ของหมู่บ้านออกมาใช้

วัตถุประสงค์
1.เป็นการนำเอาพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
2.เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวและมีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดี
3.เพื่อสร้างภูมิทัศน์ ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีในหมู่บ้าน
4.เพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน ร่วมมือกัน สร้างวินัย สร้างกระบวนการกลุ่มให้เกิดขึ้นในชุมชน(รู้ รัก สามัคคี)

ป้าหมายด้านพื้นที่
(1)บ้านดอนกอก ต.บ้านผือ            (2)บ้านหนองไผ่ ต.กุดกว้าง
(3)บ้านโพธิ์ตาก ต.บ้านผือ           (4)บ้านกง ต.บ้านกง
(5)บ้านหัวบึง ต.จระเข้               (6)บ้านหนองกุงน้อย ต.บ้านเม็ง
หมายเหตุ ดำเนินการตามความพร้อมของชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.ทำความเข้าใจโครงการบ้านหวางและคัดเลือกหมู่บ้าน
2.ประชุมแกนนำและชาวบ้าน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของหมู่บ้าน
3.สร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมสร้างพัฒนาภูมิทัศน์หมู่บ้าน
4.ประชุมวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาระดับครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย
5.ประชุมและร่วมมือพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้
6.เรียนรู้การพัฒนากระบวนการกลุ่ม การทำบัญชี
7.รู้จักการออม การจัดการกองทุน การลงทุน
8.สร้างสวัสดิการหมู่บ้าน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.มีโครงการบ้านหวาง
2.ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา
3.ภูมิทัศน์หมู่บ้านมีความสะอาดสวยงาม
4.ครอบครัวมีการลดรายจ่ายจริง
5.มีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
6.มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินและมีบัญชี
7.มีเงินออมในครอบครัว
8.มีแผนชุมชนในระยะยาว

การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
   
ปรับปรุง 29/02/47
โดย surin1
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com