Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga.1 Dalis
Didžiosios Visatos realybė.

6. Gyvenimo trukmė trijuose Pasauliuose


Gyvenimo trukmė trijuose Pasauliuose

Aš trumpai papasakojau apie kiekvieną iš Norų Pasaulio, Aukštutinio Formų Pasaulio ir Aukštutinio Pasaulio Be Formų pasaulių. Dabar apžvelkime gyvenimo trukmę šiuose pasauliuose.
Apie gyvenimo trukmę Iškreiptos Sąmonės Danguje jau buvo minėta anksčiau, todėl aš pradėsiu nuo Norų Pasaulio Dangaus, o po to pereisiu prie Formų Pasaulio ir Pasaulio Be Formų.

Gyvenimo trukmė Norų Pasaulio Danguje

Gyvenimo trukmė Pirmajame Danguje, Keturių Valdovų Danguje, - 9 milijonai metų. Antrajame Danguje, 33-ijų Dievų Danguje, - 36 milijonai metų. Trečiajame Danguje, Metempsichozės Valdymo Dievų-Dvynių Danguje, - 144 milijonai metų. Ketvirtajame Danguje, Neabejingumo Danguje, dievai gyvena 576 milijonus metų. Penktajame Danguje, Pasitenkinimo Kūrimu Danguje, - 2 milijardus 304 milijonus metų. Ir Šeštajame Danguje, Užsiimančių Kitų Dievų Norų Tenkinimu Dieviškuoju Kūrimu danguje, dievai gyvena 9 milijardus 216 milijonų metų.
Čia jūs galėjote pastebėti, kad gyvenimo trukmę Šeštajame Danguje galima palyginti su Žemės gyvavimo laiku. Ji sudaro apie pusę ar ketvirtį Žemės gyvavimo periodo. O jeigu atsižvelgiama į tai, kad laikas nuo visatos sukūrimo iki sugriovimo lygus gyvenimo trukmei Šventajame Danguje, tai negalima nepastebėti, kad šie skaičiai gana įdomūs.
Tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad kartu su žmonių gyvenimo trukmės sumažėjimu nuo 80 000 metų praeityje iki 80 metų dabar, dievų gyvenimo trukmė irgi žymiai sumažėjo.
Vadinasi, šiuos skaičius būtina rimtai pakoreguoti.

Tiesos Nugalėtojas Maitrėja

Kinų budizmo šventraščiai byloja apie tai, kad Tiesos Nugalėtojas Maitrėja nusileis iš Ketvirtojo Dangaus tam, kad išgelbėtų žmones po 5 milijardų 670 milijonų metų. Skaičius 5 milijardai 670 milijonų gali būti teisingas, bet gyvenimo trukmė Ketvirtajame Danguje visiškai nekalba apie tai, kad visą šį laiką Tiesos Nugalėtojas Maitrėja yra Neabejingumo Danguje.
Žinoma, Maitrėja, kaip Tiesos Nugalėtojas, gali būti Ketvirtajame Danguje tiek, kiek jis panorės. Bet jis didis gelbėtojas; jis nepasiliks tiek laiko Ketvirtajame Danguje, jis savo noru atgimsta daugybėje skirtingų pasaulių tam, kad mokytų Absoliučios Tiesos gyvenančias ten būtybes.

Gyvenimo trukmė Aukštutiniame Formų Pasaulyje

Gyvenimo trukmė keturiuose Šventuosiuose Danguose – Paprastųjų Norų Dievų Šventajame Danguje, Norų Dievų Atstovų Šventajame Danguje, Ministrų Šventajame Danguje ir Didžiajame Šventajame Danguje – lygi 1 kalpai. Gyvenimo trukmė trijuose Šviesos Danguose – Šviesos Buvimo Norų Dievų Danguje, Mažos Šviesos Norų Dievų Danguje ir Beribės Šviesos Norų Dievų Danguje - lygi dviem kalpoms. Keturiuose Grožio danguose – Grožio Buvimo Norų Dievų Danguje, Mažo Grožio Norų Dievų Danguje, Beribio Grožio Norų Dievų Danguje ir Grožio Visuotinumo Kaip Norų Esmės Dievų Danguje – 4 kalpos. Ir šešiuose Šventojo Abejingumo danguose – Didžiojo Atlygio Norų Esme Dievų Danguje, Esančių Anapus Erdvės Norų Dievų Danguje, Peržengusių Degimą Norų Dievų Danguje, Gėrio ir Gerovės Norų Dievų Danguje, Išraiškos Gėrio Pavidalu Norų Dievų Danguje ir Amžinosios Jaunystės Norų Esmės Dievų Danguje – gyvenimo trukmė lygi 500 kalpų.

Gyvenimo trukmė Aukštutiniame Pasaulyje Be Formų

Gyvenimo trukmė Beribės Erdvės Būvyje – 20 tūkstančių kalpų, Beribio Skirstymo Būvyje – 40 tūkstančių kalpų, Savasties Nebuvimo Būvyje – 60 tūkstančių kalpų bei Nepažinimo ir Nenepažinimo Būvyje gyvenimo trukmė laikoma nesuskaičiuojama.

Kalpa

Čia reikia paaiškinti žodžio "kalpa" reikšmę. Viena kalpa – tai laiko tarpas, kuris prasideda nuo Visatos sukūrimo, tęsiasi jos sunaikinimo metu ir pasibaigia visiška tuštuma erdvėje. Viena kalpa skirstoma į: Atgimimo Laiką, Gyvavimo Laiką, Atkūrimo Laiką ir Tuščios Erdvės Laiką.

Aukštutinis Pasaulis Be Formų
Nepažinimo ir Nenepažinimo Būvis nesuskaičiuojama
Savasties Nebuvimo Būvis 60 000 kalpų
Beribio Skirstymo Būvis 40 000 kalpų
Beribės Erdvės Būvis 20 000 kalpų
Aukštutinis Formų Pasaulis
Didžiojo Atlygio Norų Esme Dievų Dangus ir
Tyrųjų Gyventojų Dangus
500 kalpų
Grožio Dangus 4 kalpos
Šviesos Dangus 2 kalpos
Šventasis Dangus 1 kalpa
Norų Pasaulis
Žaismingojo Iškreiptumo Dangus
Užsiimančių Kitų Dievų Norų Patenkinimu
Dieviškuoju Kūrimu Dangus
9 216 mln. metų
Pasitenkinimo Kūrimu Dangus 2 304 mln. metų
Neabejingumo Dangus 576 mln. metų
Metempsichozės Valdymo Dievų-Dvynių Dangus 144 mln. Metų
33-ijų dievų Dangus 36 mln. metų
Keturių Valdovų Dangus 9 mln. metų
Iškreiptos Sąmonės Dangus 200-1600 metų
Gyvenimo trukmė Danguje
Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1