กองนันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร.2 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง โทร 0 - 2246 - 0287

1