<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hits.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %>

lab.gif (63638 bytes)


สนใจรับ
 ข่าวสาร
 สุขภาพ
 ใหม่ๆ 
 พร้อมประโยชน์อื่นๆ
 
   เชิญสมัครฟรี !

<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

 

 ปรับปรุงสาระข้อมูลเป็นประจำ  -  Last Update Health Data :    15 / Feb / 2001

   

 


 Diagnostic Test
 Rapid CICA kits

Pregnancy Test
   ทดสอบการตั้งครรภ์

Ovulation Test
  ตรวจหาวันไข่ตกสำหรับ
  สตรีที่มีบุตรยาก
Drug Screening 
 ตรวจหาสารเสพติด ใน
 ปัสสาวะ เช่นยาบ้า/กัญชา
 มอร์ฟีน-เฮโรอีน
Hepatitis B Test
 ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี
 HBsAg / HBsAb /
 HBcAb
Hepatitis C Test
 ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี
HIV Antibody Test
 ตรวจติดเชื้อไวรัส HIV
TumorMarkerTest
 ตรวจหาสัญญานก่อมะเร็ง
 AFP/CEA/PSA
Syphilis Ab. Test
 ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
Pf. Malaria Test 
 ตรวจการติดเชื้อมาลาเรีย
H.Pylori Test 
 ตรวจเชื้อ เอช. ไพโรไล
แผลในกระพเพาะและลำไส้
Leptospirosis test 
 ตรวจเชื้อเลปโตสไปโรซิส
 (โรคฉี่หนู)


  Staining & UA Set
Urine Chemistry
   Test Strip
   แถบตรวจวัดสารเคมีใน
   ปัสสาวะ ขนาด 2P/4P
   5P/7P/9P/10P
Q-dip Stain CBC
Wright's Stain
Gram's Stain 
AFB Stain (TB)


  Healthcare and
 Instrument

Blood Glucometer
Automatic Blood 
   Pressure Meter
Laboratory Timer
Rotator Plate
Blood Centrifuge
Hematocrite
   Centrifuge
Photometer for
   small Laboratory


 
Healthcare
 Products

Digital   
  Thermometer
 ปรอทวัดไข้แบบตัวเลข
Flexxum gel
  Hot&Cold gel  
   pack

 ถุงประคบร้อนเย็นแบบเจล
Personal Lancet
 ชุดเจาะเลือดปลายนิ้ว
Syrintube 2 in1
  Tube&Syringe
 ชุดเจาะเลือดและหลอด
 เลือดในตัวเดียวกัน


คุณอยาก
มีสุขภาพ
ดีทั้งกาย
ใจหรือไม่
สิ่งดีๆคง
ไม่เกิดขึ้น
ได้เอง นอกเสียจากเราจะเริ่ม
สนใจดูแล  เอาใจใส่สุขภาพ
ของเรา  ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไร
บ้าง  เชิญติดตาม


ได้ทบทวนความรู้
ท้าทายแถมได้รางวัล


ตลาดช็อปปิ้งสุขภาพ
มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
คัดสรรจากทีมงานของ
iHEALTHSITE  ช่วย
จัดหาและตรวจคุณภาพ
ให้กับท่านที่รักสุขภาพ
ทีมงานจะดูแลตรวจ
สอบก่อนการจัดส่ง
ถึงมือเพื่ออำนวยความ
สดวกและประหยัดการ
เดินทางเพียงส่งรายการ
 ทีมงานจะจัดส่งโดย
ไปรษีย์ด่วนให่ถึงมือ
ท่าน โดยทันที
ให้ทีมงานได้บริการท่าน
ความสะดวกสบาย และ
ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
หากไม่พอใจใน
ผลิตภัณฑ์ สามารถ
ส่งคืนกลับได้


ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สารสกัดธรรมชาติ

มาตรฐานการผลิตแบบ
แผบปจจุบัน ดูแลกำกับ
โดยองค์การเภสัชกรรม
มีทั้งชนิดครีม เจล ทาถู
ภายนอก   แบบแคปซูล
ช่วยอำนวยความสดวก
ในการทาน เป็นประจำ
ได้มาตรฐานสากล   มี
คุณภาพ   และปริมาณ
สารออกฤทธิ์ที่แน่นอน
และได้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง


 คุณไม่ได้โดดเดี่ยว
คนเดียว  อีกต่อไป.
 ปัญหาสุขภาพที่ท่าน
อยากปรึกษาใครซัก
คน แลกเปลี่ยนความ
เห็นกับเพื่อนๆ ที่รัก
สุขภาพเช่นกันเชิญ 
ได้ตลอดเวลาเพียง
ฝากคำถามข้อสงสัย้
หากต้องการให้ทีมงาน
รักสุขภาพช่วยตอบให้
คลิกที่นี่
หากต้องการฝากหรือ
ให้ข้อความที่ต้องการ
แลกเปลี่ยน/สอบถาม
ความรู้เรื่องสุขภาพ
กับเพื่อนๆทั่วไปได้ที่
กระดานสุขภาพ

 

ielogo.GIF (2870 bytes)
Best view with IE
netadres.GIF (3122 bytes)
Free Email
geocity.GIF (4871 bytes)
Free homepage

 

 
Rapid  Diagnostic Screening Test
ชุดทดสอบ  และการ
ตรวจวินิจฉัยโรคทาง
ห้องปฏิบัติการ
การทดสอบขั้นต้น 
แบบขั้นตอนเดียว วิธีการไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาในการ
ทดสอบเพียง 5-10 นาที สามารถทดสอบได้ทั้ง
เลือดหรือซีรั่มและปัสสาวะ  ตัวอย่างทดสอบ  
เช่น การตรวจการตั้งครรภ์ / การตรวจหาสาร
เสพติด(ยาบ้า) /  การตรวจหาการเกิดมะเร็ง /
การติดเชื้อ HIV / การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ
ชนิด บี / ซี    คลิก

 

Healthcare & Sanitary Products

 ผลิตภัณฑ์ทดสอบ
 และการดูแลสุขภาพ
ช่วยให้เราสามารถตรวจและ
ทดสอบสุขภาพของเราได้
อย่างสดวกรวดเร็วกว่าเดิม
มีระบบดิจิตอล สามารถทดสอบได้ผลอย่างถูก
ต้องแม่นยำ      ไม่ต้องมีความชำนาญมากแต่
อย่างใด เช่น    เครื่องวัดระดับน้ำตาลจาก
เลือดปลายนิ้ว    เครื่องวัดความดันโลหิต
  ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เป็นต้น  สนใจ
รายละเอียด      คลิก

 

 Alternated Medicine

การแพทย์ทางเลือกหรือ
หลักซีวจิต   ในแบบชาว
เราเข้าใจกัน
เป็นการใช้หลักธรรมชาติผสม
ผสานกันเพพื่อช่วยดูแลรักษา
สุขภาพของต้นเองในขั้นพื้นฐาน  เน้นการสร้าง
ภูมิต้านทานร่างกาย เมื่ร่างกายมีสุขภาพที่ดีก็จะ
ต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ  ทำให้เจ็บป่วยลดลง
หรือที่จะนักก็เป็นเบาลงได้  เป็นการดูแลตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ     หลักธรรมชาติที่จะช่วยให้มี
สุขภาพที่ดีได้ง่ายๆเช่น ทานอาหารที่ด  หลีก
เลี่ยงอาหารที่จะบั่นทอนสุขภาพ เลือกทานพืช
ผักสมุนไพรที่มีประโยชน์      มีสารต้านอนุมูล
อิสระ  ดูแลระบบขับถ่ายให้เป็นปกติ    สร้าง
สถาพแวดล้อมที่ดี  หลีกห่างจากสิ่งแวดล้อมที่มี
มลพิษ  สร้างจิตและอารมณ์ให้แจ่มใส หมั่น
ออกกำลังกายเป็นประจำ  เพียงง่ายๆเท่านี้ท่านก็
กำลังใช้แนวการแพทย์ทางเลือก-ชีวจิต  ในการ
ช่วยดูแลสุขภาพ  คุณอาจจะกำลังเป็นส่วนหนึ่ง
อยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวก็ได้    ไม่ได้ยุ่งยากลำบากแต่
อย่างใด  เพียงแต่ต้องมีความสม่ำเสมอ  เพราะ
เราต้องเตรียมพร้อมป้องกันข้าศึกที่จะบุกรุกร่าง
กายเราตลอดเวลา       คลิก

 

Natural Thai  Herbal and Plants

สมุนไพรไทยและพืชผัก
สวนครัว สิ่งใกล้ตัวเรา
เป็นได้ทั้งอาหารและยา
 

มีประโยชน์ฃมากมายในการช่วยดูแลเสริมสร้าง
สุขภาพให้กับตัวเอง มีภาพและรายละเอียดของ
พืชที่เป็นประโยชน์ ชื่อเรียกหลายชนิด สรรพคุณ
และสารสำคัญของพืชที่เป็นประโยชน์ วิธีการนำ
มาใช้ ช่วยให้ร่างกายได้รับสารสำคัญที่จะช่วย
ปรับสภาพร่างกาย เช่น ช่วยลดระดับน้ำตาลใน
เลือด  ช่วยลดความดันโลหิต  ช่วยขับปัสสาวะ
ไม่มีโทษ      เพียงเข้าใจและทานให้เหมาะสม
แถมประหยัดได้สุขภาพด้วย    คลิก

 

 Sport and Excercise for Health
 
การบริหารและออก
กำลังกาย ช่วยให้ได้
สุขภาพดีแล้ว   ยัง
เสริมสร้างร่างกาย
ให้แข็งแรง

การออกกำลังกายมีมากมายหลายท่าและวิธี ขึ้น
กับวัตถุประสงค์ ความสะดวกและความเหมาะ
สม ของแต่ละคน และวัยอีกด้วย แต่การออก
กำลังกายเป็นประจำเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งใน
การเสริมสร้างทั้งสุขภาพกายและใจ การออก
กำลังกายที่ถูกวิธี ในระยะเวลาที่เหมาะสมช่วย
ให้เกิดประโยชนืสูงสุด แม้แต่การเดินและฝึก
การหายใจไปด้วยก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีได้
อีกวิธีหนึ่งแล้ว ถ้าเราไม่มีพื้นที่หรือบริเวณละ
การใช้กายบริหารน่าจะช่วยได้ แม้เรานั่งทำงาน
กับเก้าอี้ก็สามารถบริหารได้แล้ว เห็นไม่ว่าการ
ออกกำลังกายไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงแต่ว่าคุณ
คิดจะออกกำลังกายแล้วหรือยัง  สนใจการวอร์ม
อัฟหรือคูลดาวน์ ควรทำอย่างไร มีวิธีออกกำลัง
กายและบริหารอะไรบ้างที่เหมาะกับคุณ คลิก

 

 Relax  / Depressure the Stress
คลายเครียดเพื่อสุขภาพ
ผลของภาวะความเครียด
มีผลต่อทั้งสุขภาพกาย
และจิตใจ 

ฝึกรับภาระความเครียดมาทั้งวันแล้ว   ก็มาผ่อน
คลายบ้าง       อย่าลืมว่าความเครียดนั้นมีผลต่อ
สุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ  มีผลต่อระบบอื่น
ในร่างกายมากมายอย่างคาดไม่ถึง    เช่นระบบ
การไหลเวียนโลหิต ต่อระบบย่อยอาหาร   มีผล
ต่อระบบหายใจ   ฮอร์โมนและเอ็มไซม์อีกหลาย
ชนิด เช่นเมื่อเครียดหรือโกรธ จะเกิดอาการหน้า
เขียวหรือซีด ตัวเย็น  หายใจหอบเหมือนจะเป็น
ลม    เห็นแล้วใช่ไหมว่ามีผลกระทบมากมายต่อ
ร่างกายเพียงใด  อย่าปล่อยให้ภาวะความเครียด
สะสมมากเกินไปเหมือนลูกโป่ง ลมมากไปก็แตก
ได้ เราไม่สามารถควบคุมความเครียดที่โถมเข้า
มาได้   ก็ควรฝึกที่จะระบายลดความเครียด ออก
ไปบ้าง     เพื่อพร้อมรับกับศึกใหม่ความเครียด
ใหม่กันต่อไป       คลิก

 

 Health News and knowledge
สาระข่าวสารและความรู้  เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
เพื่อช่วยให้เราสามารถ
ดูแลตัวเราได้ดีขึ้น รับ
รู้ถึงวิทยาการใหม

ข่าวสารความรู้ใหม่ๆทางด้านสุขภาพมีเข้ามา
มากมาย จากการค้นคว้าและวิจัย รวมถึงสถิติ
ต่างๆ ที่ช่วยให้เราเข้าใจเรียนรู้    และปรับตัว
ให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ  ท่านทราบหรือไม่ว่า
คนไทยเราเสียชีวิตด้วยโรคอะไรเป็นลำดับที่
หนึ่ง  ผลการวิจัยใหม่อบเชยเพียงเล็กน้อยต่อวัน
ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรค
เบาหวานได้ เห็นประโยชน์หรือยัง
   คลิก

 

 Health Organization Information 
รายละเอียดของมูลนิธิ
และสมาคม  ที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รวบรวมรายชื่อ    โฮมเพจ    
 เบอร์โทรศัพท์ ของ หน่วย
งานต่างๆ

มูลนิธิ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และ
สาธาณสุขต่างๆ     สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูล
รายละเอียด เฉพาะทางเพิ่มเติม ที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ  และให้ข้อมูลเฉพาะทางแบบเจาะลึก
สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดมากกว่านี้
  
คลิก

 

ิ 
 ติดตามหัวข้อ ข่าวสาร วิชาการ ความรู้
เรื่องโรค / พืชสมุนไพร เชิญหน้าต่อไป

 


การตรวจหาโอกาส
การเกิดมะเร็งจาก
ตัวอย่างเลือด

Tumor Markers

- AFP โอกาสเกิดมะเร็งตับ
- CEA โอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ทางเดินอาหาร
- PSA โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

ท่านอยากทราบหรือไม่ว่า
ได้เป็นคุณแม่คนใหม่หรือยัง 
หลังประจำเดือนไม่มา    วิธี
ทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตน
เองแบบขั้นตอนเดียว ใช้เวลา
ไม่เกิน 5นาที

Disease Condition & Treatment

   โรคภัยไข้เจ็บกับ
ร่างกายเรา ลักษณะ
ชองโรคและการดูแล
รักษาพยาบาล ขั้นต้น
ช่วยผ่อนหนักเป็น
เบา ช่วยให้เราเข้าใจ
ที่แพทย์อธิบายได้
มากขึ้น


เป็นหัวข้อที่ได้รวบรวมชนิดและลักษณะอาการ
ของ โรคที่เกิดกับระบบต่างๆของร่างกาย เช่น
ระบบทาง เดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร  
ระบบประสาท เป็นต้น มีรายละเอียดให้ทราบ
ตัวต้นเหตุของการ เกิดโรค  อาการของการเจ็บ
ป่วยที่ปรากฏ     การดูแล รักษาพยาบาลขั้นต้น
  โรคต่างๆมากมายที่ท่านต้อง การทราบ เช่น
โรคฉี่หนู กามโรค โรคเอดส์  โรค เก๊าต์  โรค
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  อาการปวด
ประจำเดือน    ตกขาวจากเชื้อแบคทีเรียหรือ
มา จากพาราไซต์ หรือเชื้อรา   เชิญเลือกอ่าน
และศึกษาทำความเข้าใจเพื่อการดูแลป้องกัน
ตัวของเราเอง  
บริการรับฝากค้นหา    หัวข้อโรคที่ต้องการ
ทราบ เพื่อบรรจุในฐานข้อมูลโรคเพื่อเป็นประ
โยชน์ในการ ค้นหาท่านต่อไป   
เรียนรู้จักโรคจะได้รู้จักการดูแลตนเอง
ได้ดีขึ้น   
   คลิก

 

 Baby Disease and Problem
โรคของเด็ก เรื่องไม่
เล็กเหมือนวัย

วัยเด็กเล็กเป็นวัยที่คุณ
พ่อคุณแม่เป็นห่วงและ
ทะนุถนอมมากที่สุด

 เล็กๆน้อยกับเจ้าตัวเล็กก็ทำให้คุณแม่เป็น
 กังวล กินไม่ได้นอนไม่หลับ  เดือดร้อนไปถึง
 คุณพ่อด้วย เป็นไม่ได้นอนกันทั้งบ้านสำหรับ
 คุณที่จะเตรียม เป็นแม่ แม่มือหนึ่ง จะได้เข้า
 ใจว่าเจ้าตัวเล็กทำไมร้องเอาร้องเอา เรียนรู้จะ
 ได้เข้าใจในสิ่งที่ตัวเล็ก   พยายามจะบอกเรา
 ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและอาการที่แสดง
 ออกพื้นฐานที่มักพบ   คลิก

 

 Inside Human Body Anatomy

สรีระร่างกายของเรา
แบบเจาะลึกถึงภายใน

คุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหน ถ้า
อยากรู้จักร่างกายภายใน
ของเรา เชิญทางนี้ได้เลย
ลองมาดูระบบกายวิภาค
ของร่างกายมนุษย์เรา แยกตามระบบต่างๆของ
ร่างกายเช่น  ระบบสูบฉีดโลหิต  ประกอบด้วย
อวัยวะใดบ้าง เช่น หัวใจ  หลอดเลือดแดง เสัน
เลือดดำ และเม็ดโลหิต   

ระบบกล้ามเนื้อประกอบด้วยมัดของกล้ามเนื้อ
มัดต่างๆกระจายทั่วร่าง   ที่ช่วยให้เราสามารถ
เคลื่อนไหวได้ ระบบขับถ่ายปัสสาวะมีไตเป็น
ตัวสำคัญแล้วยังมีกระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ
ที่จะช่วยนำของเสียออกจากร่างกาย    ระบบ
กระดูกเป็น
โครงสร้างหลักให้เราทรงตัวได้โดยเฉพาะส่วน
กระดูกสันหลัง   ซึ่งเป็นแกนหลักของร่างกาย 
นอกจากนี้ยังมีกระดูกแขน ขา ข้อมือ เท้าที่เรา
เคลื่อนไหว หมุนไปมาได้ คุณจะได้ทราบถึง
ตำแหน่งที่ตั้งของอวัยวะที่อยุ่ภายในร่างกายเรา 
เช่น ลำไส้ของเราอยู่และขดตัวอย่างไร กระเพาะ
อาหารอยู่ทางซึกไหนของร่างกาย  แล้วเจ้าไส้ติ่ง
ละทำไมต้องปวดด้านขวาด้วย  ไตมีหน้าตา
คล้ายเม็ดถั่วจริงไม่เชิญค้นหาสิ่งที่อยู่ในตัวเรา
ได้มากมาย    คลิก

 

Human Parasite
  
พาราไซต์หรือพยาธิ์
อยู่ได้โดยการอาศัย
สิ่งมีชีวิตอื่น ไม่ช่วย
แล้วยังคอยแย่ง
อาหารจนผู้ป่วยแย่


เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เกาะอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น
เพื่อเป็นแหล่งอาศัย มีทั้งชนิดอยู่ภายนอกเช่น 
หิต เหา  และประเภทตั้งหลักปักปักฐานภายใน
ร่างกายเรา    แน่นอนต้องก่อปัญหาและความ
รำคาญให้กับผู้ถูกอาศัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เจ้าพยาธิ์เข้ามาในร่างกายเราได้อย่างไร หน้า
ตาของพยาธิใบไม้ตับมีหน้าตาอย่างไร    เจ้า
พยาธิตัวตืดที่เกาะดูดอาหารในลำไส้ของเราได้
อย่างไร  คุณๆคงไม่อยากมีเจ้าสัตว์เลี้ยงไม่ได้
เชิญในตัวเราหรอกนะ มาดูวิธีป้องกันและวิธี
กำจัดเจ้าพาราไซต์ที่ค่อยเอาแต่ เกาะดูดอาหาร
จากเรา ตัวผอมแห้ง ซีด ไม่มีเรียวไม่มีแรง กิน
เท่าไรก็ไม่อ้วนแถมพุงโรอีกต่างหากในเด็กๆ
อาจแถมอาการคันก้นเข้าให้อีก   คลิก

 

Fungal Morphology & Disease
 

เชื้อรา หน้าตาและการทำให้เกิด
โรค   เชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิต
ขั้นต่ำ ขนาดเล็กมีทั้งที่เป็น
ประโยชน์ เช่นเชื้อราที่นำมาทำยาเพนนิซเลียม
ในการรักษา โรคเชื้อราที่ช่วยย่อยสลายซากพืช และชนิดที่เป็นโทษต่อร่างกายมนุษย์ ทำให้เกิด
พยาธิสภาพภายนอกเช่นที่ผิวหนัง เล็บ หรือลีก
เข้ามาในชั้นใต้ผิวหนัง จนถึงเข้ามาสู่ในกระแส
เลือด เช่น คริปโตคอคคัส นีโอโฟแมน มีผลทำ
ให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบถึงเสียชีวิตได้  มาดูหน้า
ตาเจ้าเชื้อราที่คืบคลานอย่างช้า น้ำกัดเท้าหรือ
ฮ่องกงฟุต   ทั้งแสบทั้งคันก็เพราะเชื้อรา 
เชื้อราที่ผิวหนังเช่น กลาก เกลื้อน  เชื้อราที่เกิด
กับเล็บมือเล็บเท้า รักษานานกว่าจะหาย คันใน
ร่มผ้า โดยเฉพาะบริเวณที่อับชื้นเป็นประจำเป็น
ที่โปรดปรานเลย ไม่ยากยุ่งกับเชื้อราหมั่นดูแลความสะอาด ไม่
หมักหม่ม ไม่เปียกชื้น เดี่ยวราจะมาเยือน    
คลิก
 

Bacteria Morphology 
 
แบคทีเรียเจ้าเชื้อโรค
ตัวจิ๋วที่สามารถล้ม
ยักษ์อย่างคนได้
 

แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย   ตาเปล่า
ดังนั้นในการที่จะค้นหาต้นตอของการเกิดโรค
จำเป็นที่จะต้องเอาสารคัดหลั่งเช่นหนองจาก
บริเวณแผลที่เป็นปัญหา  มาย้อมเพื่อแยกชนิด
แล้วนำมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศ์    จึงจะเห็น
ตัวได้  ในการรักษานอกจากจะทราบชนิดแล้ว เรายังต้องนำมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ อาจส่งสัยเมื่อไม่ดีแล้วไปเลี้ยงเจ้าแบคที่เรีย
ทำไม  ที่เราต้องเพาะเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างที่
มีจำนวนน้อยๆ   ให้มีจำนวนมากขึ้นก็เพื่อให้
ได้ปริมาณเชื้อต้นเหตุมากพอที่จะมาทดสอบ กับยาปฏิชีวนะที่สามารถฆ่าเชื้อได้ หมอจะได้
ไม่ต้องจ่ายยาโดยไม่จำเป็น แล้วเราก็มีโอกาส
หายมากขึ้น
จากภาพคือลักษณะของเชื้อแบคทีเรียที่โตเพิ่ม
จำนวนอย่างมากในอาหาร เลี้ยงเชื้อ เชื้อแต่ละ
ชนิดจะมีลักษณะโคโลนีจำเพาะจากภาพจะมี
เชื้อแบคทีเรียอยู่ 2 ชนิด  อยากรู้จักแบคทีเรียมากกว่านี้อะไรคือ แกรมโพส
ซิทีฟ อะไรคือแกรมเนกกาตีฟ รุปร่างทรงกลม
ูรูปร่างเป็นท่อนๆ มีมากมายมาดูกัน   คลิก

 

 

ประชุมสัมมนา สุขภาพ/การแพทย์

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ชมรมเรารักษ์ข้อและกระดูก

ขอเชิญร่วมสัมนาความรู้โรคข้อสำหรับ
ประชาชน ครั้งที่ 10 ในเรื่อง


โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2544
เวลา 9.00-15.30 น. มีบริการตรวจวัด
ความหนาแน่นกระดูก / ไขมันในเลือด
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่


สำหรับสมาชิกชมรมรักสุขภาพ/ผู้สนใจ
สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่ง โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่
โทร 716-6524 สายตรง/716-6661 ต่อ9002
โทรสาร 716-6525
อีเมล์ info@thairheumatology.org

ิ  ติดตามหัวข้อ ข่าวสาร วิชาการ ความรู้
เรื่องโรค / พืชสมุนไพร เชิญหน้าต่อไป 

   


ค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ การแพทย์
ทางเลือก สมุนไพร
   การตรวจวินิจฉัย
โรคทางห้องแล็ป

 

 
สรรพคุณพืชสมุน
ไพรธรรมชาติ พบ
มากมายในบ้านเรา 
เรียนรุ้เรื่องสมุน
ไพรไทย   พร้อม
ภาพประกอบ หรือ
หาเก็บไว้ประจำ
บ้านไว้ใช้ในกรณี
ฉุกเฉิน    เช่นแก้
แผลไฟไหม้น้ำ
ร้อนลวก  หาว่าน
หางจรเข้มาจะใช้
ส่วนไหน ใช้อย่าง
ไร คงต้องมาดูกัน

 


พีชผักสวนครัว
อนามัย  ปลอด
สารพิษ เป็นได้
ทั้งอาหารและยัง
มีคุณคุณสมบัติ
ในการช่วยเสริม
สร้างสุขภาพ
แบบธรรมชาติ
เลือกทานแบบ
สลับหมุนเวียน
อย่างสม่ำเสมอ
คุณจะได้เกราะ
สุขภาพใกล้ตัว
อย่างง่ายๆ


ขบวนการผลิตสมุนไพร
ในรูปแบบยาแผนปัจจุบัน
อำนวยความสดวกในการ
ใช้แบบประจำวัน มีระบบ
ตรวจสอบมาตรฐานของ
วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ว่ามี
ปริมาณตัวยาสูงสุด ผ่าน
การวิเคราะห์ให้ได้ปริมาณ
ที่แน่นอน บรรจุในรูปแบบ
ของแคปซูล เจล หรีอครีม
เพื่อให้เก็บได้นาน    นี้คือ
สิ่งที่ทีมงานสุขภาพได้
เลือกสรรไว้ให้กับท่านๆ
 

การบำรุงผวพรรณ
อย่างง่ายๆ ไม่ใช้
สารเคมีอันตราย
ต่อสุขภาพผิวหนัง
เจลอาบน้ำ ครีม
นวดผม  แชมพู
ที่ใช้สมุนไพรเป็น
ตัวให้การบำรุง
ช่วยบรรเทาอาการ
ผดผื่นคันเช่น
ฟ้าทะลายโจร
ดอกอัญชัน
ขมิ้น / ส้ม / แตงโม 

 

 
พบคำแนะนำ   สาระ
ความรู้เรื่องสุขภาพ
และ  การตรวจวินิจ
ฉัยโรคทางห้องแล็ป
ด้วยตนเองได้ง่ายๆ 
จากปลายนิ้ว  คลิก
ตลอดเวลา  
เหมือนได้ผู้ชำนาญ
ค่อยให้คำแนะนำ
ไทยแล็ปออนไลน์
 

 


Crystal Diagnostics
is a fully inter-
grated developer 
manufacturer and 
seller of state of
the art rapid 
diagnostics.  All 
Immunodiagnostic 
rapid tests employ 
the use of the 
latest recombinant
antigen and or
antibody 
technologies 
applied to lateral 
flow, one step 
diagnostics.

Our main focus 
has been 
development 
of rapid tests for 
infectious and 
tropical diseases  
that yield test 
results 
comparable to
laboartory/
reference methods.

Contract our 
development and 
manufacture of 
rapid tests is also 
available. Send mail to 
 
ThaiLabOnLine 
 
Webmaster :
 
vichai-cd@usa.net
 with questions 
or comments
about this web
 site.

Link exchange 
for your member
health welcome.

First established
     Jan 5, 2000 
 
สนใจลงโฆษณา หรือ
  แลกเปลี่ยน link เพื่อ
  เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
  สมาชิกผู้รักสุขภาพของ
  ท่านกรุณาติดต่อทีมงาน
  โทร 803-6704 ฝ่าย :
   E-Commerce


   

1