.....  


 
 


<โปรดคลิกเลือกหัวข้อเหล่านี้>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ

ของสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เสนอ

ดร.บูรพา ชดเชย

รายงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ทบ.614 : การบริหารโครงการ

รายชื่อกลุ่ม

 

นาย พีระศักดิ์

ลีชนะวานิชพันธ์

4510711023

 

นาย อณิวัชร

อารยะนรากูล

4510711025

 

นางสาว ดวงรัตน์

ธารดำรงค์

4510711027

 

นาย ชูเกียรติ

มาตระกูล

4510711028

 

นาย ศุภโชค

อรุณไวกิจ

4510711033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1