STARTSIDA   NYHETER   TÄVLINGSKALENDER KONTAKT    TÄVLINGSREGLEMENTE    TEKNISKT REGLEMENTE   RESULTAT   TEAM   KÖP-BYT-SÄLJ SKRIV I GÄSTBOKEN   LÄS I GÄSTBOKEN  

 

TÄVLINGSREGLEMENTE FÖR HT2

HG MATIC TOURING 2002

Tävlingsreglementet är utformat för att styra prestanda/kostnader till en rimlig nivå med syftet att så många som möjligt skall kunna delta. Vi har även ambitionen att hålla högsta möjliga säkerhetsnivå under en kreativ frihet i fordonens utformning.

1.. TÄVLINGENS ART

EKONOMI/Långdistans/NÖJE.

2.. TILLÅTNA BILAR

Se tekniskt reglemente.

3.. LICENSER

Nationell licens racing samt PR-licens. 

4.. DELTAGARE

Team som erlagt serieanmälningavgift. Förare med giltig licens.

5.. ANTAL STARTANDE EKIPAGE

Enligt banans tillstånd. Om antalet anmälda team överstiger respektive banans tillstånd gallras efter vilket datum anmälan inkommmit till arrangören. Först till kvarn...

6.. ANTAL FÖRARE PER EKIPAGE SAMT FÖRARBYTEN

Minst 2 och max 6 förare per ekipage. En förare får max köra 90 min/körpass, och skall ha en viloperiod om minst 60 min. mellan körpassen. Vid fyratimmarstävlingar måste varje team göra minst tre förarbyten  team som bryter mot 90 minutersregeln  eller gör för få förarbyten kan diskvalificeras i efterhand.

7.. FÖRARUTRUSTNING

Förarutrustning enligt SBF Tekniskt Reglemente GT 6. Se gärna SBFs hemsida.. Det är under inga omständigheter tillåtet att meka eller tanka i föraroverall. Skulle så ske uteslutes föraren omedelbart ur tävlingen.

8.. FUNKTIONÄRER

En funktionär per ekipage är obligatorisk, glöm inte fylla i namnet på honom/henne på inbetalningskortet, gärna också vilken uppgift de har. Ekipaget nekas start om man saknar funktionär startdagen. Ekipage kan vid enstaka tillfälle tillåtas hyra ersättningsfunktionär ā 1000 :-/tävling. Vid tävling på Scandinavian Raceways långa bana eller vid tävling på annan lång bana skall varje team tillhandahålla två funktionärer, detta meddelas i särskild instruktion i god tid före sådan tävling.. Observera att funktionären ej får lämna sin position även om ekipaget han tillhör bryter.

9.. ANMÄLAN

Anmälan till serien skall ske på särskild anmälningsblankett. Denna blankett kan rekvireras från HRS. Anmälan till respektive tävling på därför avsedd blankett senast 10 dagar före tävlingsdagen. Vid ankomst till banan sker incheckning och betalning av startavgift direkt i anmälan/sekreteriatet.  Medlemskort och tävlingslicens skall alltid uppvisas. Anmälan skall ske före besiktning. Samtliga förare per ekipage skall komma till anmälan samtidigt.)

10.. ANMÄLNINGSAVGIFT

Serieanmälningsavgift 250:- per team betalas i samband med anmälan till första tävlingen. Avgiften inkluderar Depåskylt för teamidentifiering som delas ut vid första tävlingen (siffror ingår ej)

Anmälningsavgift på 200:- betalar samtliga team till varje deltävling 10 dagar före resp tävlings datum av HRS tillhandahållna inbetalningskort (går också bra att betala via Internet, men glöm då inte skriva vilket team det gäller). Det här är en summa som skall täcka anmälan, brev, startbekräftelse, registrering samt administrativa kostnader som uppkommer vid varje tävling. Återfås ej vid ev återbud. En efteranmälningsavgift på 250:- uttages om anmälningsavgiften inte inkommer i tid

11.. STARTAVGIFT

Startavgift betalas kontant 1400:- vid anmälan på respektive bana

12.. BESIKTNING

Besiktning enligt SBF GT (gemensamma tekniska regler) sker i besiktningshall. Flygande besiktning kan förekomma under tävlingens gång. Vid besiktning skall tanken var TOM, bottenpluggen borttagen eller likvärdigt för att besiktningspersonal lätt kan kontrollera detta. Det är upp till teamet att bevisa att tanken inklusive eventuellt catchtank är tom. Vagnbok och bränslesystemsbeskrivning enligt bilaga 1 skall vara tillgänglig. Bensindunkar, tankpip/ar, förarutrustning och samtliga däck skall medföras.

13.. BRÄNSLEBEGRÄNSNING

Motorer med tvåventilsteknik: 100 liter bensin vid 6-timmars. 80 liter vid 4-timmars samt 40 liter vid 2-timmars tävling. Endast vanlig handelsbensin är tillåten.

Motorer med flerventilsteknik: 93 liter bensin vid 6-timmars. 74 liter vid 4-timmars samt 37 liter vid 2-timmars tävling. Endast vanlig handelsbensin är tillåten.

Bränslet kommer att kontrollvägas i samband med besiktning eller i tankdepå och genomsnittsvikt för dunk samt bränsle gemensamt kommer att tillämpas. En likare kommer att användas för våg kontroll varje tävling och det är likarens vikt och inget annat som gäller max avvikelse + -1 kg.

OBS! Maximalt 20 liter bränsle i tanken vid tävlingens start. (Påfylles endast på tankområdet.) Det skall med lätthet och utan tveksamhet gå att kontrollera att bränslesystemet är tomt med hjälp av medföljande bilaga 2. Det åligger teamet att bevisa att tanken är tom. Vid förändring av bränslesystemet skall ny besiktning göras och ny godkänd/signerad bilaga inlämnas.

14.. BENSINDUNKAR

Endast bensin i så kallade jeepdunkar är tillåtet vid besiktning och tävling. Dunkarna ska vara tydligt uppmärkta med tävlingsbilens nummer. Endast standard grimma (anslutning) till dunk får användas, modifiering till max 40 mm slang (invändigt) med en längd av 100-400mm är tillåten. Slangen måste vara klamrad vid anslutningen.

15.. TANKNING

Tankning får endast ske på särskilt anvisad plats. (särskilld anvisning för respektive bana.) Max 2 personer får närvara vid tankning. (Utöver förare.) Föraren får ej vara i fordonet vid tankning (föraren måste vara ur bilen och stängt dörren före tankning får påbörjas. Föraren får under inga omständigheter delta i tankningen) Motorn skall vara avstängd vid tankning. All annan aktivitet än bränslepåfyllning är förbjuden. Vid spill av bränsle på grund av dåligt handhavande eller bristfällig utrustning kommer teamet att bestraffas med tidstillägg eller uteslutning ur tävlingen. 

16.. BANDEPÅ

Maxfart i depå 20 km/h.

All provkörning med tävlingsbilar inom parkeringsdepån är absolut förbjuden.

Åldersgräns 15 år.

Rökning är absolut förbjuden, i depå och tankningsområde.

Fri utfart till banan gäller, dock ej när pacecar är ute.

Tävlingsbil får ej lämna banområde under pågående tävling. (Med banområde menas bana + bandepå.)

Bandepåutsläpp stängs 1 minut före avflaggning.

17. . TEAMIDENTIFIERING

Samtliga team skall ha en depåskylt med teamets startnummer. Skylten skall finnas vid teamets depåplats under hela tävlingen. Den är försedd med klämma där domare/tävlingsledning kan lämna ev meddelande till teamet. Skylten skall även kunna användas vid startuppställning. HRS tillhandahåller standardiserad skylt som ingår i serieanmälningsavgiften. 

18.. STARTFÖRFARANDE

Masterstart i två led kommer att tillämpas. Med masterstart menas rullande start.

Startordningen lottas.

19.. PACECAR

Pacecar kommer att köra ca 40 km/h.

Vid olycka eller incident visas gul svängande flagg vid incidentplatsen och omkörningsförbud råder tills hindret passerats. När pacecar går ut visas dubbla svängande gula flaggor vid start och mål och omkörningsförbud råder runt hela banan, då gäller det för samtliga att snabbt sluta upp i kön bakom pacecar för att inga luckor skall uppstå. Omkörningsförbud råder tills grön flagg passerats vid omstart.

Omstart sker på ett led. Pacecar går ej ut 15 minuter före målgång.

20.. MÅLGÅNG

Målgång räknas när fordonet passerat målflagg för egen maskin.

21.. TIDSPLAN

Under omarbetande

Om inget annat anges ser tidsplanen ut enligt följande:

6-TIMMARS TÄVLING

07.00-08.30 Anmälan och besiktning öppnar.

08.30 Anmälan och besiktning stänger, de som inte varit inne och anmält sig innan tidens utgång nekas start.

09.15 Funktionärsupprop vid flygledartornet.

09.15 Förarsammanträde i cafeterian.

10.00 Mastervarv.

10.10 Start.

16.10 Avflaggning av race.

 

KVÄLLSCLUBRACE (2-TIMMARS)

16.00 Anmälan och besiktning öppnar.

17.15 Anmälan och besiktning stänger, de som inte varit inne och anmält sig innan tidens utgång nekas start.

17.20 Funktionärsupprop vid flygledartornet.

17.20 Förarmöte vid flygledartornet.

17.45 Mastervarv.

17.55 Start.

19.55 Avflaggning av race.

2 + 2 TIMMARS

Enligt tidschema som meddelas inför resp.tävling.

22.. POÄNGSYSTEM

Bil som kommer till start, dvs godkänd besiktning och står på startplattan vid startflagg får 5 poäng. Bil som fullföljer loppet, dvs passerar målflagg för egen maskin får 5 poäng. Bil som placerar sig:

1:a 15 poäng

2:a 12 "

3:a 10 "

4:a 8 "

5:a 7 "

6:a 6 "

7:a 5 "

8:a 4 "

9:a 3 "

10:a 2 "

Därutöver får alla 1 poäng.

Vid lika poäng vid årets slut, kommer matchrace på ett varv att tillämpas. Vid någon form av otillåten verksamhet, FUSK kommer ekipaget att förlora poängen vid detta tävlingstillfälle. Spektakulära vurpor eller avåkningar, kommer även de att premieras.

23.. PRISUTDELNING

Prisutdelning äger normalt rum direkt efter det att protesttiden gått ut, dvs ca 30 min efter målflagg.

24.. BESTRAFFNINGAR/PROTEST

Enligt enl. GT G.13-G15.1

25. SERIESPONSOR

Sponsor äger rätten att erhålla reklamplats på tävlingsbils dörr dekalens

storlek 150 x 450 mm. 

26. LÅNGSAMMA TÄVLINGSEKIPAGE

Bil som framförs i hastighet som väsentligt ligger under race hastighet kan av domaren tilldelas teknisk flagg. Vid Teknisk flagg på grund av låg hastighet skall tävlingsekipaget omedelbart gå i depå. Trevarvsregeln gäller ej.

27. VI HAR ALLA ETT KOLLEKTIVT ANSVAR FÖR ATT REGLERNA FÖLJS.

Vid frågor kontakta tävlingsledningen.

Kvällstid: Hans Gustavsson 0345 174 81

HG Matic 2002 utgåva 02

2002 08 18

ÅTER STARTSIDA

TEKNISKT REGLEMENTE

1