Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Γκλαβάνη 105 38221 ΒΟΛΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ -
FAX : 2421039208 

 

ΠΔ 346/1989

ΦΕΚ Tεύχος Α, Φύλλο 158, Ετος 1989 (14-06-1989)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗ : Π.Δ. 346/89 Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανικών του Τμήματος Ηλεκτρονικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. (ΦΕΚ 158 Α της 14.6.89).

      Εχοντας  υπόψη

      1. Τις διατάξεις του εδ. γ' της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.1404/1983    (ΦΕΚ 173/24.11.83 τ. Α).

      2. Την από 8/2.9.87 γνωμοδότηση  του Συμβουλίου Τεχνολογίας    Εκπαίδευσης  (ΣΤΕ).

      3. Την αριθμ.673/1988 και 59/1989 γνωμοτότηση  του Συμβουλίου της    Επικρατείας με πρόταση  των Υπουργών  Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής    Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,    αποφασίζουμε:

Επαγγελματικά  δικαιώματα.

Αρθρον 1.

      1. Οι πτυχιούχοι  του τμήματος Ηλεκ/κών  της Σχολής Τεχνολ. Εφαρμογών    των Τεχνολγικών   Εκπ/κών Ιδρυμάτων  με βάση  τις εξειδικευμένες    επιστημονικές και τεχνικές  γνώσεις  τους,  ασχολούνται είτε αυτοδύναμα    είτε σε συνεργασία  με άλλους  επιστήμονες  με την μελέτη, έρευνα  και    εφαρμογή της τεχνολογίας  πάνω σε σύγχρονους  και ειδικούς  τομείς  της    ηλεκτρονικής  στον ιδιωτικό  τομέα  και στο δημόσιο τομέα.

      2. Ειδικότερα   απασχολούνται:

      2.1. Σε βιοτεχνίες,  βιομηχανίες και  επιχειρήσεις που έχουν  ως    αντικείμενο τη παραγωγή  ηλεκτρονικών  στοιχείων, διατάξεων, συσκευών    και συστημάτων για την παραγωγή  άλλων προϊόντων, η την παροχή υπηρεσιών  προς αυτές  και προς  τρίτους.

      2.2. Εχουν  δικαίωμα  εκπόνησης  μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής    συναρμολόγησης,  συντήρησης  εγκατάστασης, χειρισμών,  ελέγχου λειτουργίας και μετατροπής ηλεκτρονικού στοιχείου,  διατάξεως  συσκευής και συστημάτων των τομέων:  τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης,  προστασίας και πυρασφάλειας, οργάνων μέτρησης και ηλεκτρονικών  ισχύος  καθώς επίσης  αυτομάτου  ελέγχου, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  και Ιατρικών Οργάνων σε συνεργασία  με τεχνικούς  των αντίστοιχων  ειδικοτήτων.

      Τα παραπάνω δικαίωματα ασκούνται είτε τα συστήματα, αυτά είναι αμιγή   ηλεκτρονικά  είτε μικτά  με ηλεκτρολογική,  μηχανολογικά  ως προς το ηλεκτρονικό  μέρος αυτών.

      2.3. Ιδρύουν   και διευθύνουν  ηλεκτρονικά  εργαστήρια.

      3. Οι πτυχιούχοι   του Τμήματος εξελίσσονται μέσα στη διοικητική  και    τεχνική  ιεραρχία  τη σχετική   με τους τομείς  της ειδικότητας  τους.

      4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν  να καλύπτουν  τις θέσεις    υπευθύνων στελεχών  στις  βιοτεχνίες,  βιομηχανίες  και γενικά  τις    Επιχειρήσεις  που προβλέπονται  στη νομοθεσία   που ισχύει  κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.

      5. Οι πτυχιούχοι  του Τμήματος  ασκούν   κάθε άλλη επαγγελματική    δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο ειδικότητας τους με την    εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις  της κάθε φορά ισχύουσας  νομοθεσίας.

      6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος  απασχολούνται στην εκπαίδευση  σύμφωνα    με την ισχύουσα κάθε  φορά  νομοθεσία  και στην έρευνα σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες πάνω σε θέματα εξέλιξης της ηλεκτροτεχνικής επιστήμης και εφαρμογής των  πορισμάτων της.

      7. Οι πτυχιούχοι  του Τμήματος έχουν  δικαίωμα  να διενεργούν  μόνοι    τους η σαν μέλη επιτροπών εκτιμήσεις  και πραγματογνωμοσύνες  σε ζημιές που προκλήθηκαν  από οποιαδήποτε αιτία σε  ηλεκτρονικές  διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις, αξιολόγηση  προσφορών κάθε φύσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού   και  ελέγχους  σε  αντίστοιχες βιοτεχνίες και βιομηχανίες  προκειμένου  να τους χορηγηθεί  άδεια λειτουργίας.

      8. Οι πτυχιούχοι  του τμήματος  με την απόκτηση  του πτυχίου  τους    ασκούν  το επάγγελμα στα  πλαίσια  των  πιο πάνω επαγγελματικών    δικαιωμάτων.

      9. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες  παραγράφους  δικαιώματα και    δραστηριότητες  νοούνται  σύμφωνα με αντίστοιχα με την ορολογία  που    ακολουθεί.

      9.1. Μελέτη: Είναι η εκπόνηση   πλήρων  και ολοκληρωμένων σχεδίων    υπολογισμών  και εγγράφων οδηγιών, σύνθεσης και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών  συσκευών, διατάξεων και συστημάτων.

      9.2. Κατασκευή:  Είναι η υλοποίηση  των κατασκευαστικών  σχεδίων μιάς    μελέτης ηλεκτρονικού   στοιχείου, διατάξεως  υποσυστήματος, συσκευής η    συστήματος.

      9.3. Συναρμολόγηση  συσκευής: Είναι  η τοποθέτηση  των εξαρτημάτων    και σύνδεση  αυτών, ως και των υποσυστημάτων για την κατασκευαστική    ολοκλήρωση μιάς συσκευής  σε ενιαίο  λειτουργικό  σύνολο, βάσει των    σχεδίων, υπολογισμών και εγγράφων  οδηγιών  της μελέτης.

      9.4. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος: Είναι  η εκτέλεση του    συνόλου των εργασιών   που απαιτούνται για την τοποθέτηση  και ομαλή    λειτουργία  του ηλεκτρονικου   συστήματος βάσει της σχετικής μελέτης.

      9.5. Επίβλεψη  εγκατάστασης: Είναι η υπεύθυνη  παρακολούθηση  των    εκτελουμένων εργασιών  για την  ακριβή  εκτέλεση του έργου, βάσει της    μελέτης,  που περιλαμβάνει:

      α. Τεχνική  επίβλεψη:

      β. Ποιοτικό  έλεγχο.

      γ. Επιμέτηρση  και παραλαβή.

      9.6. Συντήρηση  ηλεκτρονικής  συσκευής: Είναι  η εκτέλεση στο    εργαστήριο η στο χώρο της εγκατάστασης των απαιτουμένων επισκευαστικών    εργασιών συντήρησης, λειτουργίας και ελέγχου  σύμφωνα με τις  οδηγίες    του κατασκευαστή   της συσκευής  και τις σχετικές  προδιαγραφές.

      9.7. Συντήρηση  εγκάταστασης ηλεκτρονικού  συστήματος: Είναι επίβλεψη    και εκτέλεση  των απαιτουμένων εργασιών γενικής  συντήρησης, επισκευής και περιοδικού κατασκευαστή  και τις σχετικές προδιαγραφές.

      9.8. Επίβλεψη  λειτουργίας  εγκατάστασης: Είναι η υπεύθυνη    παρακολούθηση  των απαιτούμενων εργασιών  και χειρισμών για τη λειτουργία  της εγκατάστασης.

      9.9. Χειρισμός: Είναι η θέση  και διατήρηση   σε λειτουργία και παύση    λειτουργίας μιας συσκευής  η ενός συστήματος.

      9.10. Μετατροπή:  Είναι η τροποποίηση της συσκευής  η του συστήματος    για να επιτευχθεί  διαφοροποίηση  της λειτουργίας και λοιπών    χαρακτηριστικών. Η μετατροπή  πρέπει να γίνεται πάντοτε  βάσει γραπτών    οδηγιών  του κατασκευαστή  η του μελετητή  και να βρίσκεται μέσα στα    καθοριζόμενα όρια λειτουργίας.

      Αρθρον 2.

      1. Η ισχύς  αυτού του Προεδρικού   Διατάγματος αρχίζει από τη    δημοσίευση  του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

      2. Στον Υπουργό  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την    δημοσίευση  και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

           Αθήνα, 8 Ιουνίου 1989

 

Αρχική σελίδα

Κορυφή Σελίδας