<

סדר השירים

  מהר שלל, חש בז I
  .עם חבילות II
  בקרוןIII
  במחצבת האבן IV
  לילה V
  דמעות VI
  צמאון VII.
  למי שאפילו חולצה אין לוVIII
  לקנוסה IX
  עיניים עוקבות X
  באסירים ללא חטא XI
  אמהות XII
  אבות, בעלים, אהובים XIII
  הילד XIV
  עוד ייערך המפגש XV
  חוסר סיפוק XVI
  בבית היציקה XVII
  רעב XVIII
  חכים לקץ הפלאות XIX
  נכאים XX
  חבלה XXI
  הולדת הנקמה XXII
  המות XXIII
  לקראת אביב חדש XXIV
  ה-9 לינואר 1945 XXV
  בברגן-בלזן 18.2.1945 XXVI
  במעון החלכאים XXVII
  טיול בוקר בברגן XXVIII
  רעבה XXIX
  גאולה XXX
כדי לעבור לשירים עצמם, נא לחץ כאן: מעבר לשירים