ดนตรีไทย
ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่   " โ ห ม โ ร ง ไ อ ที "   เ ว ป ข อ ง ค น รั ก ด น ต รี ไ ท ย โ ด ย คุ ณ ค รู นุ ช ค่ ะ
+ โหมโรงห้องดนตรี
     - ดีด
     - สี
     - ตี
     - เป่า

+ โหมโรงนาฏศิลป์
     - โขน
     - การประสมวง

+ โหมโรงรอบรู้
     - การไหว้ครูและครอบครู
     - ครูดนตรีไทย

     -  หอสมุดดนตรี            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9    

   - กระดานถาม-ตอบ

 

เกริ่นนำคำกลอน


                                         
      " อันชนใดไม่มีดนตรีกาล                    ในสันดานว่าเป็นคนชอบกลนัก

                                            อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ                  เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์

                                            หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนัก                         มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี

                                            และดวงใจย่อมดำสกปรก                        ราวนรกเช่นกล่าวมานี่

                                            ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้                          เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ "

                                                                                พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว.รัชกาลที่ 6
 

งานกิจกรรม
งานวันวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า
การประชุมของหมวดกิจกรรม
การแสดงดนตรีไทยในงานวันพ่อ
การประกวดร้องเพลง
ข่าวดนตรีไทย
- แถลงข่าว ม.รามจัดประกวดดนตรีไทย ให้ประชาชนร่วมครั้งแรก
- โขนรามคำแหง
- ชมเทปการแสดงโขนรามคำแหง " ตอนกำเนิดรามเกียรติ์" 
  56K MODEM I 128K(ADSL) I
512K(LAN)
 
ผู้จัดทำ


อาจารย์นุชรีย์พร  วิชาเดช(ครูนุช)