Författarens förord från 1989.

Finntorparna i Mången.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Utgåvan på Internätet 1999. Opp: Finntorparna i Mången Jord Bakåt: Finntorparna i Mången Jord


Författarens förord från 1989.

Mina lärare under forskarutbildningen har varit först professor Birgitta Odén och därefter professor Eva Österberg. Birgitta Odén visade från början mitt planerade forskningsprojekt ett generöst intresse. Eva Österberg har genomläst och kommenterat avhandlingsmanuskriptet och anlagt kritiska synpunkter, som haft betydelse för den slutliga utformningen. Hon har också genomläst avhandlingen i korrektur. Delar av avhandlingstexten har lagts fram vid seminarier ledda av docent Ingemar Norrlid.

Avhandlingen har tillkommit inom ramen för den forskning, som bedrives vid Arbetshistoriska seminariet i Lund. Dess ledare, högskolelektor Lars Olsson, som har varit min lärare först vid grundutbildningen och sedan också under forskarutbildningen, har varit min handledare. Det intresse, han visat för mitt arbete alltifrån planeringsstadiet och sedan vid utarbetandet av de texter, som ligger till grund för avhandlingen, liksom vid sammanställandet av avhandlingsmanuskriptet, har varit av avgörande betydelse för arbetets fullföljande.

T.f. professor högskolelektor Bengt Ankarloo har varit min lärare i rättshistoria och även genomläst manuskriptet. Min lärare i agrarhistoria har varit högskolelektor Sten Skansjö.

Bibliotekarie Lars-Olof Herou, Ludvika, har med sin ingående kännedom om Bergslagens finnmarker varit till hjälp, inte minst när det gällt att lösa personhistoriska problem. Fru Carin Widén, Karlstad, har haft vänligheten att låta mig använda hennes utskrifter av protokoll från Grythytte bergslags häradsrätt. Vid min forskning i Hällefors bruksarkiv har personalen vid AB Värmlandsarkiv i Karlstad/Forshaga och Stora Skogs arkiv i Skoghall genom sitt tillmötesgående och sin hjälpsamhet underlättat arbetet.

Sammanfattningen har översatts till finska av professor Mauno Jokipii, Jyväskylä. Den tyska sammanfattningen har språkgranskats av fil. kand. Marion Leffler. Fil. kand Ingegerd Christiansson har renskrivit manuskriptet. Min hustru, fil. kand. Kjerstin Jonsson, har biträtt vid korrekturläsningen.

Till alla nämnda liksom till mina seminariekamrater riktar jag härmed mitt tack.

Landskrona i mars 1989
Per JonssonFinntorparna i Mången.

Denna text är hämtad ur Per Jonssons avhandling »Finntorparna i Mången«.
Copyright © 1989 Per Jonsson. .
Copyright © 1999 Erik Jonsson.
Fullkomlig överensstämmelse med den tryckta boken garanteras icke.
Kartor, fotografier och andra bilder i den tryckta boken ingår icke i denna utgåva på Världsväven.
Det är tillåtet att citera ur texten samt skriva ut densamma (vilket dock är olämpligt) i ett enda exemplar för eget, personligt, privat, ickekommersiellt bruk. Övrig exemplarframställning förbjudes.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.
Den, som önskar flera exemplar av denna text eller tillgång till kartor och bilder, hänvisas till den tryckta boken, ISBN 91 85454 25 7.

Fri Nov 5 05:54:35 CET 1999


Per Jonsson (1928-1998)Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)