Personakter.

Finntorparna i Mången.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Mått och mynt. Opp: Bilaga. Bakåt: Hemmanet Mångens åbor.


Personakter.

Överst står namn, födelsedatum och födelseplats. Därunder dopdatum och faddrar eller dopvittnen.

Kl betyder kommunionlängd. Årtalen därunder betecknar den husförhörslängd, som är upplagd nämnda år. Därefter uppges husförhörsrote och hushållets nummer, t.ex. Tomsjöroten 8.

F med siffra betyder antal förhörstillfällen, N med siffra antal kommunioner.

Inhämtat kunskapsstoff är angivet med latinska termer.

Under uppgifterna om förhör och kommunioner står föräldrarnas namn med resp. födelseår.

Sedan följer makars/makors namn samt barn i resp. äktenskap, också med födelseår.

Längst ner till vänster anges dödsdatum och datum för begravningen och till höger därom andra uppgifter ur dödboken.

Den numera vanliga regeln, att var och en själv bestämmer, hur hans namn skall skrivas, är inte tillämplig här, då de flesta ur allmogen aldrig själva skrev sina namn. Präster och andra myndighetspersoner skrev namnen olika vid olika tillfällen. I Dopboken skrevs Pål Hindersson in med den latinska namnformen Paulus. Senare i livet skrevs hans namn Paul, Påhl eller Pål. Vad han hette i hemmet vet vi inte, kanske kallades han där Paavo eller Paavali. Prästerna använde som regel latinsk stavning av k-ljudet med c eller ch t.ex. i Eric, Jacob, Hindric, Christina. Här har den numera vanliga stavningen tillämpats. Vid utskrivning av patronymikon användes i regel en kortform av faderns namn. Dottern till en Erik skrevs inte Eriksdotter utan Ersdotter, dottern till en Johan(nes) skrevs Jansdotter, sonen till en Petter skrevs Persson. De senare så vanliga Petterssönerna och Johanssönerna förekommer knappast i 1700-talsmaterialet.

(Följande tabeller visas som ren text för att vara läslig i vävläsare, som endast visar text.)

Elisabet (Lisa) Larsdotter           17050924 i Mången
                        D /9

Kl: 1738, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
1749: Tomsjöroten 8, förstår någorlunda
1754: Tomsjöroten 8, N 11, förstår någorlunda
1764: Mången 1

Lars Olsson 1665                Anna Mattsdotter 1671

g 1 1732
Nils Nilsson Bratt 1713             Nils 1732
                        Katarina 1734
                        Maria 1737

g 2 17391101
Anders Hindersson 1718             Anna 1740
                        Kerstin (Stina) 1742
                        Hindrik 1744
                        Lisa 1746
                        Brita 1748
                        Sara 1749

     »Renata, uppfostrad hemma, ej kunnat läsa i bok
     Sitt hus har hon väl förestått och gått sin man
     väl tillhanda

17670522  nu i 12 år var sjuklig, sängliggande alltsedan medio
B 7/6   januari. Kommunicata« »åldern är 63 år, om hon levat till
kolique  Larsmässodag«

-----------------------------------------------------------------------

Anders Hindersson Lankinen           17181101 i Gränsjön
                        D 6/11 i Hjulsjö
                        Faddrar: Sven Håkansson
                        i Grönhult och hans hustru


Kl: 1739, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
  77, 78

1749: Tomsjöroten 8
1754: Tomsjöroten 8, N 11, Preces, Litera, Decalog, Oratio Dom.,
   Symbol., Baptis., S. Coena, Quest., Tab. Dom., Symb. Ath.,
   Ps. Poen., Sveb. Catech. (delvis)
1764: Mången 1, In libro, Cat. Luth., Quaestio Laur., Sveb.,
   Tab.oecon., Symb. Ath., Ps., Poenit.
1775: Mången 1, F 1

Hindrik Nilsson Lankinen 1694          Maria Ersdotter

g 1 17391101
Lisa Larsdotter 1705              Anna 1740
                        Kerstin (Stina) 1742
                        Hindrik 1744
                        Lisa 1746
                        Brita 1748
                        Sara 1749

g 2 17671122
Anna Andersdotter 1725             Maria 1769

g 3 17691228
Maria Kristoffersdotter 1732

17791008           1 äkt.sk: 1 son, 5 döttrar, varav 4 leva
B 24/10            2 äkt.sk: 1 dotter           
håll och sting        3 äkt.sk: ingen             
               Uppförande: christligt

-----------------------------------------------------------------------

Anna Andersdotter                1725 i Ljusnarsberg
                        Sigfridstorp

Anders Andersson                Kerstin Jansdotter

g 17671122
Anders Hindersson 1718             Maria 1769

17690515  1 dotter
B 26/5   Renata, uppfostrad hemma i faderns hus till 20, sedan
      tjänat på åtskilliga hederliga ställen både uti
      Ljusnarsberg och annorstädes, sist 2ne år på Sikfors bruk
      och det allestädes med beröm av barnsängen ej uppstod,
      blev död aftonen efter barnafödseln

-----------------------------------------------------------------------

Maria Kristoffersdotter             1732 i Gåsborn
                        Djuprämmen

1764: M
1775: M 1, F 4, N 5
1775: Södra Torpen 9, F 2, N 7
1786: Södra Torpen 9, F 7, N 13

g 1 17691228
Anders Hindersson 1718

g 2 17840715
Samuel Samuelsson 1730             Anna 1784

-----------------------------------------------------------------------

Paulus (Pål) Hindersson             17351228 Sandsjöhöjden
                        D 1/1

Kl: 1769, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
1749: Gränsjöroten 6
1754: Gränsjöroten 6, Preces, Litera, Decalog, Orat. Dom., Symbol.,
   Baptis., S. Coena, Quest., Sveb. Catech. (delvis), N 9
1754: Tomsjöroten 8, N 4
1764: Mången 1 1775: Mången 2, F 8, N 11
1786: Mången 1, F 10, N 18
1796: Mången 1, torpare 1806: Mången 1

Hindrik Pålsson 1694              Kerstin Ersdotter 1700

g 1760
Anna Andersdotter 1740             Kristina 1760 
                        Hindrik 1761
                        Anders 1763
                        Anna 1764
                        Maria 1766
                        Karl 1768
                        Jakob 1770
                        Hans 1772
                        Jonas 1774
                        Nils 1777
                        Abraham 1779
                        Margareta 1781

18090712   4 söner, 1 dotter lever     
B 16/7    Uppförande: roligt och beskedligt
ålderdom

-----------------------------------------------------------------------

Anna Andersdotter                17400422 i Mången
                        D 27/4

                        Vittnen: Per
Hindersson och

                        hans hustru

                        Maria Larsdotter

Kl: 1769, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
1749: Tomsjöroten 8
1754: Tomsjöroten 8, N 6, Preces, Litera, Decalog, Oratio Dom.,
   Symbol., Baptis., S. Coena, Quest.
1764: Mången 1
1775: Mången 2, F 8, N 12
1786: Mången 1, F 10, N 18
1796: Mången 1 1805: Mången 1

Anders Hindersson 1718             Lisa Larsdotter 1705

g 1760
Pål Hindersson 1735               Kristina 1760
                        Hindrik 1761
                        Anders 1763
                        Anna 1764
                        Maria 1766
                        Karl 1768
                        Jakob 1770
                        Hans 1772
                        Jonas 1774
                        Nils 1777
                        Abraham 1779
                        Margareta 1781

18070710Finntorparna i Mången.

Denna text är hämtad ur Per Jonssons avhandling »Finntorparna i Mången«.
Copyright © 1989 Per Jonsson. .
Copyright © 1999 Erik Jonsson.
Fullkomlig överensstämmelse med den tryckta boken garanteras icke.
Kartor, fotografier och andra bilder i den tryckta boken ingår icke i denna utgåva på Världsväven.
Det är tillåtet att citera ur texten samt skriva ut densamma (vilket dock är olämpligt) i ett enda exemplar för eget, personligt, privat, ickekommersiellt bruk. Övrig exemplarframställning förbjudes.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.
Den, som önskar flera exemplar av denna text eller tillgång till kartor och bilder, hänvisas till den tryckta boken, ISBN 91 85454 25 7.

Fri Nov 5 05:54:35 CET 1999


Per Jonsson (1928-1998)Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)