§8.

Finntorparna i Mången.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Resolutio. Opp: Utdrag ur bergstingets protokoll Bakåt: Utdrag ur bergstingets protokoll


§8.

Assessorn välborne herr Detlof Heijkenskjöld på Hällefors hade till detta Bergsting låtit instämma skattlagde torparen Pål Hindersson vid Mången med påstående, det måtte han till följe av 1686 års Kongl. Donationsbrev och flere författningar om Hälleforsverket, åläggas avträda dess åboende hemmansdel emot betalnings undfående för röjseln efter mätismans prövning och åtnjuten laga fardag.

Parterne företrädde, varefter herr Assessorn Heijkenskjöld till styrka för sitt påstående framgav, så väl det åberopade 1686 års Kongl.

Donationsbrevet som höglovl. Kongl. Bergskollegii utslag av d. 4. September 1750, det sednare stödjande sig uppå det förra och båda sammanstämmande däruti, att Hällefors-interessentskapet med alla inom Hällefors-Distriktet liggande och därunder lydande lägenheter ägde så disponera och laga som de det till eget och verkets gagn och nytta finna bäst vara ländande; den förmån likväl torparen förbehållen att för dess besittnings- och röjselrätt, vid avstående njuta refusion och betalning. Varjämte herr Assessorn ytterligare utav höglovl.

Kongl. Kammarkollegii d. 30 april 1771 utfärdade skatteköpsbrev beviste, att nu omstämde, till lika med flera uti höga Donations Brevet oppräknade kronolägenheter, som varit Hälleforsverket med Bergfrälserätt anslagne, även blivit av interessenterne till Skatte inlöste och dem till så mycket större deras säkerhet, under skattemannarätt till evärdelig ägo upplåtne.

Pål Hindersson ville förmoda, att han åtminstone för sin återstående livstid måtte få sitta orubbad vid vad han efter sina förfäder ärfteligen bekommit, och åstundade på lika sätt överlåta åt barn efter honom; lämnande därhän huruvida desse kunde sedermera vid samma och enahanda förmån sig bibehålla. Toge således nödigt för egen del någon lösen för röjselen; som skulle medföra avflyttning ifrån torpet på dess annalkande ålderdom, anförande därutöver ett och annat om kolningsarbete och dylikt som han för sin tid sökt uträtta till herrar interessenternes nöje.

Herr Assessorn försäkrade dess tanke och avsikt ingalunda vara att för Pål Hinderssons övriga livstid sätta honom ifrån torpet, ej heller att vägra sig antaga vem det helst vore av Pål Hinderssons avkomma till åbo efter honom, så vida de funnes härtill äga erforderlig skickelighet, och ville med trogen och oförtruten tjänst gå verket tillhanda. Herr Assessorn åstundade för det närvarande allenast och i synnerhet, att få avgjort om röjselrätten, efter påståendet i stämningen; och innan infallande fardag den herr Assessorn ej velat vägra, ehuru därom i Donationsbrevet ej ens nämnes, vore nog tillräcklig tid övrig för den som hugfälldes bliva åbo efter Pål Hindersson, att därom och om villkoren därvid, med herr Assessorn överenskomma.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Resolutio. Opp: Utdrag ur bergstingets protokoll Bakåt: Utdrag ur bergstingets protokoll


Finntorparna i Mången.

Denna text är hämtad ur Per Jonssons avhandling »Finntorparna i Mången«.
Copyright © 1989 Per Jonsson. .
Copyright © 1999 Erik Jonsson.
Fullkomlig överensstämmelse med den tryckta boken garanteras icke.
Kartor, fotografier och andra bilder i den tryckta boken ingår icke i denna utgåva på Världsväven.
Det är tillåtet att citera ur texten samt skriva ut densamma (vilket dock är olämpligt) i ett enda exemplar för eget, personligt, privat, ickekommersiellt bruk. Övrig exemplarframställning förbjudes.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.
Den, som önskar flera exemplar av denna text eller tillgång till kartor och bilder, hänvisas till den tryckta boken, ISBN 91 85454 25 7.

Fri Nov 5 05:54:35 CET 1999


Per Jonsson (1928-1998)Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)