Resolutio.

Finntorparna i Mången.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Sammanfattningar på finska och Opp: Utdrag ur bergstingets protokoll Bakåt: §8.


Resolutio.

Bergstingsrätten har tagit denna sak i behörigt och noga övervägande. Och emedan 1686 års Kongl. Donationsbrev med flera därå sig grundande senare resolutioner och författningar, samtelige försätta Hälleforsverkets innehavare uti den ostridiga rättighet, att frie och obehindrade Disponera om alla inom Hällefors Distriktet varande egendomar jämte åboernes uppå desamma, av och tillsättande, som det för interessenterna och verket nyttigast falla kan, allenast med den förmån för den avträdande, att efter föregången mätismans prövning och laga värdering njuta ersättning för uppodling och röjselrätt; ty prövar Bergstingsrätten rättvist ålägga Pål Hindersson, att efter åtnjuten betalning för röjseln, till vars uppskattande Bergmästaren varder särskilt förordnande gode män, och laga fardag sitt torp vid Mången till Hällefors resp. interessenters disposition avträda, med mindre annorledes med herr Assessorn kan överenskommas, tjänade detta utslag i stället för annan uppsägning. Ort och dag som förut På Bergstingsrättens vägnar

Erik OdelstiernaFinntorparna i Mången.

Denna text är hämtad ur Per Jonssons avhandling »Finntorparna i Mången«.
Copyright © 1989 Per Jonsson. .
Copyright © 1999 Erik Jonsson.
Fullkomlig överensstämmelse med den tryckta boken garanteras icke.
Kartor, fotografier och andra bilder i den tryckta boken ingår icke i denna utgåva på Världsväven.
Det är tillåtet att citera ur texten samt skriva ut densamma (vilket dock är olämpligt) i ett enda exemplar för eget, personligt, privat, ickekommersiellt bruk. Övrig exemplarframställning förbjudes.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.
Den, som önskar flera exemplar av denna text eller tillgång till kartor och bilder, hänvisas till den tryckta boken, ISBN 91 85454 25 7.

Fri Nov 5 05:54:35 CET 1999


Per Jonsson (1928-1998)Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)