ประวัติพระอริยสงฆ์

พระสงฆ์อริยสาวกผู้มีบทบาทสำคัญ


คำว่า สาวก แปลว่า ผู้ฟัง หมายถึง รับฟังคำสอนของพระพุทธองค์แล้วนำไปปฏิบัติจนได้ผลแล้วนำไปเผยแผ่ให้ผู้อื่นทราบด้วย
คำว่า ภิกษุ เป็นภาษาสันสกฤต ตรงกับคำภาษา บาลีว่า ภิกขุ แปลตามตัวอักษรว่า ผู้ขอและผู้เห็นภัย
          ที่แปลว่า ผู้ขอ หมายความว่า พระภิกษุเป็นนักบวชไม่ได้ประกอบอาชีพ ต้องอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีพ โดยขอปัจจัย ๔ จากชาวบ้าน โดยการขอนั้นไม่ต้องออกปากขอ เพียงแต่แสดงกิริยาว่าขอ เช่น การเดินบิณฑบาต การขอแบบนี้เป็นลักษณะของนักบวชหลายประเภทในสมัยพุทธกาล ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาแตกต่างจากการขอของยาจก ซึ่งออกปากขอหรือเดินตามขอ และแตกต่างจากวณิพก ซึ่งขอโดยมีสิ่งตอบแทน เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรีให้ฟัง
          ที่แปลว่า ผู้เห็นภัย หมายความว่า พระภิกษุเป็นผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ คือ การเวียนว่ายตสยเกิด จึงพยายามปฏิบัติเพื่อให้บรรลุนิพพาน ซึ่งพ้นจากความเกิด ความตาย
          พระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้องแรก คือ พระอัญญาโกณทัญญะ ซึ่งบวชด้วย เอหิภิกขุอุปสัมปทา และองค์สุดท้ายที่ทรงบวชก่อนปรินิพพานเพียงเล็กน้อย คือ พระสุภัททะ ซึ่งบวชด้วยญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา พระภิกษุองค์สำคัญ ๆ ที่เป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีเป็นอันมาก แต่ในที่นี้จะขอยกเอามาบางรูปเท่านั้น คือ :-
๑.พระอัญญาโกญฑัญญะเถระ ผู้เป็นปฐมสาวก <<อ่านต่อ
๒.พระสารีบุตร ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่ามีความเป็นเลิศในทางปัญญา
โดยเฉพาะมีความสามารถในการเทศน์สอนแสดงธรรม <<อ่านต่อ
๓.พระมหาโมคคัลลานะ เป็นพระสาวกซ้าย-ขวา คู่กับพระสารีบุตร ได้รับการ
ยกย่องว่ามีความเป็นเลิศในทางการแสดงอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหารย์ ทั้ง ๒ รูป มีบทบาทสำคัญ
ในการเผยแพร่พระศาสนาในสมัยแรก <<อ่านต่อ
๔.พระอานนท์ ทรงเป็นทั้งพระอนุชาและพุทธอุปัฏฐากมีบทบาทสำคัญใน
พระพุทธ-ศาสนา ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะ ในทางความทรงจำ
อันดี และเป็นผู้ที่สวดพระสูตรอันเป็นการสืบทอดคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ <<อ่านต่อ
๕.พระอุบาลี เป็นผู้รอบรู้ในพระวินัยได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า มีความ
ทรงจำในพระวินัยเป็นเลิศ เป็นผู้รับผิดชอบในการสวดพระวินัยในปฐมสังคายนา <<อ่านต่อ
๖.พระมหากัสสป มีบทบาทสำคัญโดยเป็นประธานคณะสงฆ์ในปฐมสังคายนา
ได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นเลิศในการรักษาพระวินัยโดยเคร่งครัด ในทางมหายาน
ถือว่า พระมหากัสสป และพระอานนท์เป็นสาวกซ้าย-ขวา เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการสืบพระศาสนาต่อจากพระพุทธองค์ <<อ่านต่อ 
>>

<<

!!