การกำหนด คนเป็นจำพวก ตามผลการตรวจร่างกาย

 
คนจำพวกที่ 1 ได้แก่
 
คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด    มีขนาดสูงตั้งแต่ 146 ซม. ขึ้นไป      มีรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป
 
คนจำพวกที่ 2 ได้แก่
                          
คนซึ่งมีรางกายที่เห็นได้ชัดว่า ไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ 1 แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ คือ
 
                           (1) ตาหรือหนังตาผิดปกติจนปรากฏชัดอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้แม้เพียงข้างเดียว
 
                                 (ก) ตาเหล่             (ง) กระจกตาขุ่น
 
                                 (ข) ลูกตาสั่น          (จ) หนังตาตก
 
                                 (ค) แก้วตาขุ่น         (ฉ) หนังตาม้วนเข้า
 
                                 (ช) หนังตาม้วนออก
 
                                 (ซ) ช่องหนังตาทั้งสองขางกว้างไม่เท่ากัน จนดูน่าเกลียด
 
                           (2) หูผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ แม้เพียงข้างเดียว
 
                                 (ก) ใบหูผิดรูปหรือผิดขนาดปรากฏชัดเจน จนดูน่าเกลียด เช่น ลีบ หรือเล็ก หรือใหญ่ หรือบี้
 
                                 (ข) ช่องหูมีหนองเรื้อรัง และทั้งแก้วหูทะลุ
 
                           (3) จมูกผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่น บี้ หรือ แหว่ง
 
                           ่(4) ปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไม่ชัด
 
                           (5) ช่องปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไม่ชัด
 
                           (6) หน้าผิดปกติจนดูน่าเกลียดอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 
                                 (ก) อัมพาต        (ข) เนื้อกระตุก
 
                                 (ค) แผลเป็นหรือปานที่หน้ามีเนื้อที่ตั้งแต่ 1/4 ของหน้าขึ้นไป หรือยาวมาก
 
                                 (ง) เนื้องอก
 
                           (7) คอพอก
 
                           (8) ซอกคอ หรือ ซอกรักแร้ติดกัน
 
                           (9) อวัยวะเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ แม้เพียงอย่างเดียว
 
                                 (ก) ข้อติดหรือ หลวมหลุดง่าย หรือเคลื่อนไหวไม่สะดวก จนทำงานไม่ถนัด
 
                                 (ข) นิ้วมือหรือนิ้วเท้ามีจำนวนหรือขนาดของนิ้วผิดปกติจนดูน่าเกลียด หรือนิ้วบิดเกจนดูน่าเกลียด หรือจนทำงานไม่ถนัด
 
                                       หรือช่องนิ้วติดกัน หรือนิ้วมือด้วนถึงโคนเล็บ
 
                                 (ค) มือหรือแขนลีบ หรือบิดเก
 
                                 (ง) เท้า หรือขาลีบ หรือบิดเก
 
                           (10) กระดูกชิ้นใหญ่ผิดรูปจนทำให้อวัยวะนั้น ทำงานไม่สะดวก หรือจนดูน่าเกลียด
 
                           (11) ไส้เลื่อนลงถุง
 
คนจำพวกที่ 3 ได้แก่
 
คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหาร ในขณะนั้นได้เพราะป่วย ซึ่งจะบำบัดให้หายภายใน 30 วันไม่ได้
 
คนจำพวกที่ 4 ได้แก่
 
คนพิการทุพลภาพ หรือมีโรคที่ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ คือ
 
                           (1) โรคหรือความผิดปกติของตา
 
                                 (ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 3/60 หรือ ลานสาย
 
                                 ตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 10 องศา
 
                                 (ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว การมองเห็นยังอยู่ในระดับ 6/24 หรือต่ำกว่าทั้งสองข้าง
 
                                 (ค) สายตาสั้นมากกว่า 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า 5 ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง
 
                                 (ง) ต้อหิน (Glucoma)
 
                                 (ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (Optic Atrophy)
 
                                 (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
 
                           (2) โรคหรือความผิดปกติของหู
 
                                 (ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงความถี่ 500-2,000 รอบ ต่อวินาที หรือเกินกว่า 55 เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้ง
 
                                 สองข้าง
 
                                 (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
 
                                 (ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
 
                           (3) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
 
                                 (ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
 
                                 (ข) ลิ้นหัวใจพิการ
 
                                 (ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
 
                                 (ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และอาจเป็นอันตราย
 
                                 (จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
 
                                 (ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติ ชนิดที่อาจเป็นอันตราย
 
                           (4) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
 
                                 (ก) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างภาวร และอาจเป็นอันตราย
 
                                 (ข) ภาวะม้ามโต (Hyperspleenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย
 
                           (5) โรคของระบบหายใจ
 
                                 (ก) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)
 
                                 (ข) โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis)
 
                                 (ค) โรคหืด (Asthma)
 
                                 (ง) โรคของระบบหายใจที่ทำให้สมรรถภาพปอดลดลงอย่างถาวรจน Forced Expiratory Volume in One Second ต่ำกว่า 
 
                                 2 ลิร หรือ Forced Vital Capacity ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของค่าปกติ
 
                           (6) โรคของระบบปัสสาวะ
 
                                 (ก) โรคไตอักเสบเรื้อรัง
 
                                 (ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
 
                                 (ค) ไตวายเรื้อรัง
 
                                 (ง) ไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด (Polycystic Kidney)
 
                           (7) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
 
                                 (ก) ข้ออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป
 
                                 (ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่ง ผิดปกติดังต่อไปนี้ แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วนพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธี
 
                                 ใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อ
 
                                 ปลายนิ้วนิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ นิ้วหัวแม่เท้า
 
                                 ด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว
 
                                 หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่
 
                                 ได้ นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
 
                                 (ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
 
                                 (ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
 
                                 (จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผล ให้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้
 
                            (8) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
 
                                 (ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร
 
                                 (ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร
 
                                 (ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
 
                                 (ง) เบาหวาน
 
                                 (จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
 
                                 (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลย์สารน้ำอีเล็กโทรลัยท์และกรดด่าง ตลอดจน
 
                                 เมตะบอลิสัมอื่นๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
 
                            (9) โรคติดเชื้อ
 
                                 (ก) โรคเรื้อน (ข) โรคเท้าช้าง
 
                                 (ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
 
                            (10) โรคทางประสาทวิทยา
 
                                 (ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 69 หรือ ต่ำกว่านั้น
 
                                 (ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
 
                                 (ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
 
                                 (ง) อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร
 
                                 (จ) สมองเสื่อม (Dementia)
 
                                 (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมอง หรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดความผิดปกติ อย่างมากในการเคลื่อนไหวของแขนหรือ
 
                                 ขาอย่างถาวร
 
                                 (ช) กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
 
                            (11) โรคทางจิตเวช
 
                                 (ก) โรคจิตหรือโรคที่ทำให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร
                                
                            (12) โรคอื่นๆ
 
                                 (ก) กะเทย (Hermaphrodism)
 
                                 (ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
 
                                 (ค) โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดร้ายแรง (Chronic Active Hepatitis)
 
                                 (ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
 
                                 (จ) คนเผือก (Albino)
 
                                 (ฉ) โรคลูปัสอีริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
 
                                 (ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
 
                                 (ซ) รูปวิปริตต่างๆ ได้แก่
 
                            (1) จมูกโหว่
 
                            (2) เพดานโหว่หรือสูง หรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
 
 

ถ้าท่านต้องการทราบรายละเอียด อื่นๆเพิ่มเติม โปรด คลิ๊ก

การขึ้นทะเบียนทหาร

 

การรับหมายเรียก

การเกณฑ์ทหาร

 

สิทธิต่างๆที่จะได้รับ

 
 
 
 
 
 
1