GPS Tracking demo : e20ehq | aprs.fi | เฝ้าระวังน้ำท่วม | FM 88

Found this car going thru motorcycle lane in freeway/highway.
สายลับจราจร

Accident Investigation :
 • กรณีรถไฟตกราง ที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา วันที่ 3 พฤษภาคม 2551
 • รถไฟ ชนกับรถยนต์ใกล้ สถานีรถไฟศาลาทุ่งลุ่ง : 17 ก.ค. 49

  ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่ | สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย | www.tarc.or.th
  ศูนย์ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ สคร. 12 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลา | รายงานของ อ.ยอดพล และ หมอไพบูลย์ และ การทบทวนระบบข้อมูล อุบัติเหตุจราจรระดับนานาชาติและระดับชาติ และ โครงการทบทวนการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัดสงขลา รายงานฉบับ สมบูรณ์. โครงการทบทวนการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางถนนในจังหวัดสงขลา โดย สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
  แผนที่หาดใหญ่ | แผนที่กรุงเทพฯ | เชียงใหม่ | หัวหิน | ภูเก็ต | พัทยา
  กระดานข่าว [ พิธีเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่าย เหยื่อ เมาแล้วขับ ]
  News & Events
  GRSP News

  Download: Right click => Save target as...
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก | (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 | (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑
  ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร 2546 ประการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานเครื่องหมายจราจร 2546
  มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง

  หลักการประมาณการกำหนดราคากลางและควบคุมงานก่อสร้าง
  พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
  พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
  ค้นหากฎหมาย ในราชกิจจานุเบกษา
  ฝ่ายสถิติ กลุ่มวิชาการและวางแผน สำนักจัดระบบการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
  คำพิพากษา: ศาลจังหวัดมหาสารคาม
  สนข |
  แนวทางเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้า : ประชุมชมรมลดอุบัติเหตุฯ วันที่ 8 มีนาคม 2550
  Helmet manual.pdf
  World report on road traffic injury prevention Download
  Drunk Driving Trust Fund (DDTF): Victim Assistance Program, Program Guidelines , July 2005
  Drunk Driving Trust Fund (DDTF): Victim Assistance Program, DDTF Program Guidelines February, 2003 Implementation of Pedestrian Safety Facilities in the United Kingdom
  Benchmarking : The largest cities in the world by land area, population and density : London
  งานวิจัย และ บทความทางวิชาการ

  Links
  www.adb.org
  www.jica.go.jp [library]
  www.worldbank.org
  www.who.int
  grsp
  Road Safety; Department for Transport
  www.saiglobal.com: Shopping for Standards
  www.standards.org.au: Standards Australia
  ITE Bookstore
  Turner-Fairbank Highway Research Center

  ลิงค์

  | | | CCTV
  มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  www.thailandgrsp.or.th
  www.songkhlahealth.org/index.php : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดสงขลา
  www.thaihealth.or.th/accident.php : สสส
  www.ddd.or.th : มูลนิธิเมาไม่ขับ
  www.ddd.or.th/victim : เครือข่าย เหยื่อ เมาแล้วขับ
  www.stopdrink.com [สื่อร่วมรณรงค์]
  www.thainhf.org/ThaiNHF : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
  www.hppthai.org : แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
  www.otp.go.th : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)
  www.dor.go.th/main : กรมทางหลวงชนบท
  www.disaster.go.th : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  www.roadsafety.disaster.go.th : ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
  www.cdpm12.com : ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เขต 12 สงขลา
  www.mot.go.th/safety/SafetyCenterEdit.html : ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
  www.narenthorn.or.th: ศูนย์กู้ชีพนเรนทร

  thaitrafficsafety.com
  Discussion group
  Photo Gallery 1
  Photo Gallery 2
  สมาคมแพทย์ อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
  โรงพยาบาลขอนแก่น [ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ] ชุมชนถนนปลอดภัย : มอเตอร์ไซค์ปลอดอุบัติเหตุ
  indexhelmet : หมวกนิรภัย
  Guru : รศ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล [Yordphol Tanaboriboon] รศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ [ดร. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ] [รศ. ดร. บุญส่ง สัตโยภาส | ศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและการขนส่งเมืองภูมิภาค (ภาคเหนือที่ 1) ]

  www.bangkokbizweek.com : วณัฐสุข สงวนศิริ
  giviusa : กล่องเก็บของ ท้ายรถจักรยานยนต์
  velotaxi : Taxi สีเขียว
  Tri Cycle พาหนะเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม [ภาพประกอบ]
  Movies of the Simulator : เครื่องจำลองการขับรถ
  www.gotoknow.org/health2you : สาระสุขภาพ HealthTips
  www.gotoknow.org/talk2u : สาระน่ารู้ ข้อมูล ข่าวสาร การจัดการ การบริหาร
  ถึงบ้านอย่างปลอดภัย [talk-about ] road-safety
  อุบัติเหตุจราจรกลุ่มโรคไม่ติดต่อ สคร. 9 พิษณุโลก
  โครงการพัฒนาระบบและจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Violence-related Injury Surveillance - VIS)

  ข่าวเก่า
  The 23rd Traffex Exhibition : Traffex 2007 Birmingham 17-19 April 2007
  THE EUROPEAN ROAD TRANSPORT SHOW 26 OCTOBER TO 3 NOVEMBER 2007 IN AMSTERDAM RAI
  Intertraffic Istanbul 9-11 May 2007 North America 10-12 Oct 2007
  Fifth Asia Pacific Conference Transportation and the Environment (5th APTE 2007)
  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12: “ประเทศไทยก้าวไกลไปกับวิศวกรรมโยธา”
  การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 3
  ประกวดภาพถ่าย 10 อันดับถนนไม่เป็นมิตร
  กำหนดการ เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา [gif file]
  กำหนดการ เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา [pdf file], Download: Right click => Save target as...

  ITS
  Welcome to the ITSforum web [WorkingGroup4]
  Traffic Research Laboratory (TReL)

  Failed links
  The study on improvement of road traffic environment in Chiang Mai City in the Kingdom of Thailand
  www.thairoadsafety.com : หน่วยจัดการความรู้เพื่อถนนปลอดภัย [Link มีปัญหา !]
 • ข้อมูลสงกรานต์ 46
 • การวิเคราะห์การบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ 44
 • วิธีขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
  songkhlaroads.com : คณะทำงานเร่งรัดการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร จังหวัดสงขลา [Fail]
  กระดานสนทนา : เขียนเสนอแนะ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น [Fail]
  กระดานถาม - ตอบ
  Search:
  Keywords:
  In Association with Amazon.com

  Search Now:
  In Association with Amazon.com

  Counter
  Jan 14, 2009