::ลิงค์ภายในศูนย์ตาก::
                        


สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทางเข้าศูนย์

อาคารพัก

ด้านหน้าอาคารปลอดประสพ



วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
ประวัติศูนย์ตาก
ผู้บริหาร
ข้าราชการในศูนย์
แผนที่การเดินทาง
ยุทศาสตร์การบริิหารงาน
หน้าที่ับผิดชอบ
ผลงานที่ผ่านมา
แผนการอบรมประจำปี
แผนการอบรมปีถัดไป
WebBoard คุยกัน

HOME
Home | กรมอุทยานฯ |ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1(แพร่)|ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่่)|ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3(ชะอำ่)|ศูนย์ฝึกอบรมที่4(เชียงราย่)

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทร:(055)515-470 โทรสาร:(055)511441
tak_training@yahoo.com

Copyright © 2007 Tak_Training
1