ระยะสกิป (Skip Distance )

          ความหมายของระยะสกิป  คือ  ระยะทาง ที่ น้อยที่สุด ใน การ สื่อสาร โดย วิธี คลี่นฟ้า ตาม ค่า ความถี่ แต่ละค่า ซึ่ง ใช้ค่า  MUF  ใน การ พิจารณา ระยะสกิป
          ถ้าใช้ มุม ตกกระทบ น้อยกว่า ที่ ระยะ สกิป  พบว่า คลื่น จะ ทะลุ ผ่าน ชั้น   E  ออกไป    พิจารณา ได้ ใน รูปที่  1

Skip Distance

รูปที่   1   แสดงระยะสกิป

            ข้อสังเกต มีอยู่ว่า   ถ้า ความถี่ ของ คลื่นวิทยุ มาก ขึ้นมีผลให้ ระยะสกิป มี ค่า มาก ตามไปด้วย


back to chapter8 Goto Index next to chapter10

1