ดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader เพื่ออ่าน PDF file ค่ะ


คลิกโลโก้ข้างบนนี้
เพื่อเป็นกำลังใจแก่ "หอ้งสมุดดิจิตอล"  ด้วยนะคะ

 

visited

 
Since 1/01/2002

 

<<<  ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดยุคใหม่ Thai Digital Library  >>>

:: SAY HELLO! ::

สวัสดีค่ะ

เว็บไซต์นี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่อยากจะส่งเสริม ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีแก่เยาวชนไทยในรูปแบบของ
ห้องสมุดยุคใหม่ โดยได้พยายามสร้างเนื้อหา รวบรวมแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาจัดไว้เป็นหมวดหมู่และเปิดให้บริการแก่ผู้สนใจ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานเว็บเพจ
และให้เข้าใจความหมายเบื้องต้นของคำว่า
"ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library)"

                                                .                        .          ....webmaster......

ความหมายของห้องสมุดดิจิตอล 
ห้องสมุดดิจิตอล หมายถึง ห้องสมุดที่จัดเก็บข้อมูลในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อประสม (miltimedia)
จะเป็นตัวเสริมห้องสมุดปกติ  ที่เก็บเฉพาะข้อมูลหนังสือ  และวารสารซึ่งอาจอยู่ในรูปของ  USMARS
Here  

หลักการทำงานของห้องสมุดดิจิตอล 
งค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้งาน ได้แก่ Hardware, Software, Data / Information, People, Network, Procedure
อ่านต่อค่ะ  

 

 
:: ห้องสมุดความรู้ ::
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด...
สารบัญ | ความหมาย | ประเภทห้องสมุด | วัตถุประสงค์ห้องสมุด | องค์ประกอบห้องสมุด | ลักษณะงานห้องสมุด | ห้องสมุดประชาชน


คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี..
สารบัญ | การก่อสร้างคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต | พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ  | วิศวกรรมปรับอากาศ | ข้อมูล สถิติ


ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม..
สารบัญ | สิ่งแวดล้อม์ |  สัตว์  | ดาราศาสตร์ | ทรัพยากรธรณี ปรากฎการณ์ธรรมชาติ | ข้อมูล สถิติ

เศรษฐกิจ..
สารบัญ | หลักทรัพย์ การลงทุน | การเงิน การธนาคาร ภาษีอากร | ข้อมูล

ศิลปวัฒนธรรม..
สารบัญ | จิตรกรรม การวาดภาพ สถาปัตยกรรม สถานที่สำคัญ | หัตถกรรม งานฝีมือ | มหรสพ การละเล่น  | ภาษา วรรณกรรม | ศาสนา | ประเพณี  | ความเชื่อ ตำนานวิถีชีวิต | ประวัติศาสตร์

สุขภาพอนามัย..
สารบัญ | สมุนไพรการตั้งครรภ์และการคลอด | สุขภาพเด็ก | สุขภาพปากและฟัน | สุขภาพจิต จิตเวช | โรคหัวใจและหลอดเลือด | โรคหู คอ จมูก | กามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคผิวหนัง | โรคมะเร็ง | เอกซเรย์ รังสีวิทยา | อาหารกับสุขภาพ | ข้อมูล สถิติ

ชีวประวัติ..  
สารบัญ | พระสังฆราช พระสงฆ์ | พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์    | นายกรัฐมนตรี | ศิลปินไทย | ศิลปินแห่งชาติ  

::ห้องสมุดอ้างอิง::
เครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมคอมพิวเตอร์
พจนานุกรมพุทธศาสน์
พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์
อภิธานศัพท์ อินเตอร์เนต
ปทานุกรมดาราศาสตร์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
Softdream Dictionary Online
LEXITRON Thai = English Dictionary:: ขอบคุณ ::


ข้อเขียน บทความและเว็บเพจบางส่วนที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์
ห้องสมุดดิจิตอลแห่งนี้ 
ผู้เขียนรวบรวมขึ้นมาจาการที่ได้ท่องเน็ต
และพบเห็นข้อมูลที่น่าสนใจ จึงคิดที่จะนำมารวบรวมไว้
ทั้งนี้มิไ
ด้ขออนุญาตต่อเจ้าของหรือผู้เขียนมาก่อนแต่อย่างใด
จึงขออภัยและขออนุญาตมาด้วยความเคารพในภูมิปัญญาของท่าน
ณ ที่นี้ด้วย และหวังว่าห้องสมุดแห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเรียนรู้ของท่านต่อไป

Powered by Samorn Tarapan. 2002  Not All right reseverd 
Contact  : smo_t@yahoo.com
Last Update : 02/01/2545 20:49:24:::Reading Update:::

Reading...
อ่านหนังสือใหม่
เรื่องใหม่ประจำ
สัปดาห์ค่ะ

Here

:::Cool-Information:::

 Digital Library

หลักการทำงาน
เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิตอล
การประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ความหมาย
ลักษณะของวารสาร::  หนังสือพิมพ์ ::

คม ชัด ลึก
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
ไทยโพสต
ข่าวสด
ข่าวสดUSA
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
The Nation::  นิตยสาร วารสาร ::

เนชั่นสุดสัปดาห์
เทคโนโลยีชาวบ้าน
มติชนสุดสัปดาห์
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้หญิง รายปักษ์
เส้นทางIT
สารคดี
ไมโครคอมพิวเตอร์
เส้นทางเศรษฐี
Business.Com
Audiophile
4 Wheels
100 Watts
Car Stereo
Computer.Today
eWeek Thailand.com
Formula
Hobby Electronics
Industrial Technology Review
Internet
Internet Today
Microcomputer User
PC Magazine
Reader's Digest
Update Magazine
Windows Magazine

 
1