32703 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการดำเนินงาน
คำอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีการตัดสินใจทางธุรกิจภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ การใช้โปรแกรมเชิงเส้น
ในการบริหาร ระบบขนส่ง ระบบแถวคอย
ทฤษฎีเกมส์ และการวิเคราะห์ข่ายงาน
แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การ
การวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงาน
การวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้แก่
การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน
การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผน
กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต
การวัดงาน การควบคุมการผลิต การบริหาร
สินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ
และระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
โรงงานWelcome!
หน้าแรก
32701
32702
32703
32704
32705
32706
32712
Blog
webmaster
สรุปสาระสำคัญ
หน่วยที่  1   การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการ
                   จัดการการดำเนินงานในธุรกิจ
หน่วยที่  2   การโปรแกรมเชิงเส้น
หน่วยที่  3   แบบจำลองการขนส่ง และการ
                   โปรแกรมจำนวนเต็ม
หน่วยที่  4   การตัดสินใจภายใต้หลายกฏเกณฑ์
หน่วยที่  5   แบบจำลองโครงข่ายงาน และ
                   แบบจำลอง PERT/CPM
หน่วยที่  6   ทฤษฎีการตัดสินใจ และแบบจำลอง
                    มาคอร์ฟ
หน่วยที่  7   แบบจำลองแถวคอย และการจำลอง
                    สถานการณ์
หน่วยที่  8 ระบบการผลิตและการบริการ
หน่วยที่  9 การออกแบบระบบการดำเนินงาน์
หน่วยที่10 การพยากรณ์กำลังการผลิต และ
                   การวางแผนการผลิต
หน่วยที่11 การจัดการวัสดุ
หน่วยที่12 การจัดลำดับงานและการควบคุม
                   การดำเนินงาน
หน่วยที่13 การออกแบบงานและการวัดงาน
หน่วยที่14 การจัดการคุณภาพ
หน่วยที่15 การบำรุงรักษา และการผลิตแบบ
                   การผลิตแบบทันเวลาพอดี

สรุปสาระสำคัญ QA
สรุปสาระสำคัญ QM
วัตถุประสงค์ของการเรียนวิชา 32703

1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเชิง
     ปริมาณที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการ
     บริหารงานเพื่อการตัดสินใจ
2.  เพื่อให้มีความรู้และสามารถใช้ประโยชน์
     ในการวางแผนและการควบคุมการผลิต
     และการดำเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพ
     และเชิงปริมาณ


1