صفحه اصلی

      خوش آمدید     


     
 Home   Page1  Page 2  Registeration
			

	نقش سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (MIS) بر عناصر فرهنگ سازماني دانشگاه

 
در دنياي فراپيچيده و فرا مدرن امروزي، نقش سيستم‌هاي اطلاعات مديريت و تأثير انكار ناپذيري آن بر جامعه و سازمان‌ها بركسي پوشيده نيست. سازمان‌هاي آموزشي و دانشگاه‌ها نيز از اين امر مستثنا نيستند و به اطلاعاتي صحيح، دقيق و روزآمد نياز دارند بر مبناي آن بتوانند تصميماتي بخردانه و درست بگيرند. در اين رهگذر، فرهنگ سازمان‌هاي سنتي (از جمله دانشگاه‌ها) به ناچار دستخوش تغييرات و تعديل‌هايي خواهند گرديد و بايد در مواجه با ورود حجم وسيع اطلاعات، ضمن تحكيم و انسجام عناصر خود، در جهت پويايي هر چه بيشتر گام بردارند و پله‌هاي ترقي و توسعه را يكي پس از ديگري به سوي دنياي مدرن طي كنند. سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (MIS) نقشي بسيار مهم و كليدي در سازمان‌هاي هزار سوم دارند. امروزه نظام‌هاي اطلاعات تأثير شگرفي بر ساختار سلسله مراتبي سازمان‌ها دارند؛ به گونه‌اي كه مديران سطوح مختلف، . به هر حال، يكي از عوامل مؤثر در بهبود نظام تصميم‌گيري در سازمان، وجود سيستم‌هاي اطلاعاتي است كه البته اين نظام‌ها بايد دقيق، صحيح و به هنگام باشند. دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور از جمله سازمان‌هايي هستند كه به اطلاعات دقيق، صحيح و به روز براي تصميم‌گيري‌هاي راهبردي در زمينه‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و … نياز دارند. در زمينه فرهنگ سازماني دانشگاه و نقش سيستم‌هاي اطلاعاتي در تغييرو جابه جايي عنصار آن – كه موضوع اين مقاله است- تا كنون مطالعه‌اي علمي و منسجم در كشور انجام نگرفته است. لذا به نظر مي‌رسد با توجه به كمبود منابع پژوهشي در اين مورد، لازم است پژوهش‌هايي در اين باره به انجام برسد. مقاله حاضر در پي شناخت بيشتر فرهنگ حاكم بر دانشگاه‌، عناصر مهم آن و نيز تأثير سيستم‌هاي اطلاعاتي بر تغيير و جابجايي اين عناصر است.