Általános leírás
UTKT
/Útkorszerűsítés- és úttervezés/

(Copyright © 2000 by Simon S & B)
Terepmodell
Helyszínrajz
Szelvényrajzok In English
3D rajz
Nyomtatási képek


Az új weboldal a http://utkterv.uw.hu/index.php címen tekinthető meg.


Általános leírás

A meglévő utak fenntartása, felújítása és korszerűsítése legalább olyan jelentőségű, mint az új utak építése. Az UTKT egy program ezen feladatok megtervezésére.

A program meglévő utak korszerűsítésének tervezésére, illetve új utak tervezésére lett kifejlesztve.
Megtervezhetők a burolatmegerősítések, szélesítések és korrekciók is, beleértve a burkolatbontásokkal, -marásokkal és kiegyenlítőaszfalttal való tervezést. Tervezhetők egy- vagy osztottpályás utak, egy keresztmetszetben többfajta pályaszerkezettel, továbbá megtervezhető a földmunka és a vízelvezetés. Használható forgalomtechnikai rajzok készítésére, csomópontok, parkolók megtervezésére is.

A program tartalmazza a szintvonalas terepmodell létrehozását geodéziai file-okból. A geodéziai felmérés bevitele lehetséges:
-poligonon mért keresztszelvények felvéételével (szintezéssel),
-XYZ koordináták alapján (.txt vagy .dxxf filokból).
Beépített CAD funkciókat tartalmaz, külön kidolgozott poligonfunkciók, vonaltípusok, nyomtatási lehetőségek használatával. Alkalmas az ingatlan-nyilvántartási térképek, vagy bármilyen DXF formátumú rajzállomány fogadására és átadására. Képes fogadni a MapInfo és ArcInfo txt file-okat

A programmal gyorsan és hatékonyan lehet a létrehozott tervet módosítani, kiegészíteni. A tervezés sok újszerű, sok, eddig nem alkalmazott tervezési módszeren alapul. A tervezési folyamat megértését mintatervek, és mintaállományok segítik.

A program Windows alatt üzemel, külön segédprogramok nélkül használható. az AutoCAD-et ismerők számára könnyebben érthető. Szinte korlátlan rajzolási, szerkesztési és nyomtatási lehetőséget kínál.

A szükséges számítógép konfiguáció nagymértékben függ a feldolgozandó terv nagyságától. Több MB méretű rajzállományon alapuló terv készítéshez ajánlott 366 MHz vagy gyorsabb processzor és legalább 64 MB RAM, továbbá színes, nagyfelbontású monitor.
A program használhatósága a demóval kitapasztalható. A demóprogram szinte minden funkcióval rendelkezik, kivéve a kimeneti dokumentációkat. Tehát kipróbálható bármely saját felmérés, terv, vagy rajzállomány felhasználásával is.
Vissza a menühözTerepmodell

A terepmodellel feldolgozhatjuk a geodéziai felmérést és létrehozhatjuk magát a terep szintvonalas rajzát. Új út tervezése, vagy meglévő út korszerűsítése során ezen terepen tervezhetjük meg az új nyomvonalat.
/A kép egy csomóponti felmérést ábrázol, ahol a szürke felület a meglévő burkolat, amelyre a program megerősítő aszfaltréteget fog alkalmazni, egyébként pedig új pályaszerkezet alkalmaz./

A geodéziai felmérés különböző módon feldolgozható:
-a poligonon alapuló keresztirányú szinntezésből megkaphatjuk a térbeli pontokat, ha a szinezett tereppontokat egy előzőleg megrajzolt poligonra transzformáljuk. Es esetben a szintezési adatokat a jegyzőköny kitöltésével egyszerűen számíthatjuk.
-másrészt ha mérőállomással dolgoztunk,, vagy ha egyéb módon a tereppontok koordinátái rendelkezésünkre állnak, azok egyszerűen beolvashatók.
-a program képes a mérőállomással a sziintezéshez hasonlóan felmért keresztirányú pontokból is a keresztmetszetek előállítására, .

A terepmodell előállítása némi gyakorlatot és terepismeretet igényel. A tereppontok alapján az ismert háromszögelés módszerével a terep modellezhető. A háromszögoldalak megkívánt iránya /azaz a jellemző terepvonal/ előre meghatározható, vagy szerkesztés közben beállítható. A burkolt felületek kijelölhetők. Elkészíthető a terep szintvonalas rajza is.

Az egyszerű burkolatmegerősítések tervezéskor csak a burkolat-szintezési adatok elegendőek, ekkor a terepmodell nem szükséges. Ez esetben elegendő a mintaszelvény ráillesztése a tengelyre és egy egyszerűsített helyszínrajz készítése.
Vissza a menühözHelyszínrajz

Terepi helyszínrajz

A helyszínrajzot a beimportált alaptérképre, vagy a feldolgozott terepi felmérésre készíthetjük el. A kép a terepmodellre készített helyszínrajzot mutatja, a szelvényezéssel, rézsűvel, árokkal és a szintvonalakkal. Kiírathatók a tereppontok, valamint a tervezett pontok magasságai

A helyszínrajz készítése

A rajzi elemeket a program az adott geometriai adatokból, és az un. vonalrajzszerű szerkesztés alapján automatikusan készíti el.
A helyszínrajz tartalmazhatja az útkorona elemeit, a burkolatjeleket, KRESZ táblákat, valamint a rézsűket és árkokat, valamint a terepi, illetve tervezett pontmagasságokat is. Egy helyszínrajzon egyidőben több tengelyen is tervezhetünk (pl.csomópontok esetén).
Az alaptérképet elsősorban a geodéziai feldolgozás szolgáltatja, de beimpotálhatjuk bármely CAD alapú .dxf file-ból, vagy a kevésbé igényes helyszínrajzi váz létrehozható képfile-ok leutánzásával is.
A tényleges helyszínrajzon elegendő a tervezett út tengelyét megszerkeszteni. Az útkoronát és a rézsűket erre a tengelyvonalra fogja a program transzformálni és automatikusan megrajzolni. Az úttengely szerkesztése speciális poligon funkciókkal egyszerűen elvégezhető ami könyen módosítható is. (pl. a poligon automatikusan követi a beírt ívsugarat)

A helyszínrajzi tervezés alapja a vonalrajz, ami a következők szerint készül: Először a program a mintaszelvények alapján automatikusan elkészíti a vonalhelyszínrajzot. Ezt tovább szerkeszthetjük, a megfelelő vonalaknak a megfelelő rétegeken való feltüntetésével. A szerkesztés során a meglévő terepvonalakat, oldalesés-átmeneteket is figyelembe tudjuk venni. A szerkesztést segíti, hogy a terepvonalakat a valódi helyszínrajzról át tudjuk transzformálni a vonalrajzra.

A vonalrajz lényege, hogy a burkolatszél változásait, sávelhúzásokat, csomóponti elemeket, burkolatjeleket egy vonal mentén kell csak megrajzolni. A helyszínrajz tervezése így lényegesen egyszerűbben elvégezhető, mint az ívekkel tarkított valódi helyszínrajzon. E vonalas rajzot fogja a program az egyenesek és ívek sorozatából álló valós helyszínrajzi tengelyre transzformálni.
A vonalrajzi szerkesztést könnyíti az AutoCAD-hez hasonló szerkesztőfelület. A rajzi szálkereszt állítható (rácsosztás, párhuzamos rajzolás, torzítás funkciók), a burkolatjelek (terelővonalak,zebra, stb) egyszerűen méretezhetők, a burkolatjelek blokkokból beilleszthetők.

A fenti módszer lényege, hogy a tervezett adatok minden esetben követik a helyszínrajzi tengely helyzetének változtatását. Kiemelt szegélyes keresztmetszet esetén lehetőség van a víznyelők betervezésére is.
A tervezett felület bármely pontjának magassága az egérrel lekérdezhető. A kész helyszínrajzra a szükséges kresz-táblákat mint blokkokat egyszerűen kihelyezhetjük.
Vissza a menühözSzelvényrajzok

A keresztmetszeti rajzot a program automatikusan generálja a vonalrajz, a pályaszerkezet valamint a meglévő terep, illetve a megadott bontások alapján. A generált keresztszelvényeket a program helyszínrajzilag és magasságilag automatikusan ráhelyezi a meglévő terepre, illetve a meglévő burkolatra. Alkalmazza a megadott erősítőrétegeket és a szélesítésekben megadott új pályaszerkezetet. Továbbá elhelyezi a megadott védőréteget és kialakítja a burkolatszélet.
Mintarajzokban megadhatók az útkorona, a rézsűk, árkok, stb. geometriai adatai, amelyekből előáll a vonalrajz.
Itt keresztmetszetileg megadható egy főburkolat és egy ehhez csatlakozó plusz burkolat (pl. parkoló- vagy leállósáv céljára). Mindegyik burkolatnak más-más pályaszerkezeti felépítést és oldalesést adhatunk.
Megadhatjuk az elválasztósávot, útpadkákat a kiemelt szegélyes szakaszokat, és a burkolat forgatási pontjait. Töltésben és bevágásban egyaránt öt vonalból álló rézsűfelület alakítható ki. Más-más árokkeresztmetszet adható meg jobb és baloldalon illetve töltésben és bevágásban.

-A KERESZTSZELVÉNYEK ábrázolása a vonallrajzon rajzolt útkoronának megfelelően történik, figyelembevéve a szélességváltozásokat is. A keresztszelvény magassági helyzetét a tervezett hossz-szelvény adja meg.
Az oldalesések is a vonalrajzi kialakítás szerint alakulnak. A vonalrajzon az oldalesésátmenetek elhelyezését a helyszínrajzi ívviszonyok, valamint a meglévő burkolatszélek automatikus megjelenésére alapozhatjuk
Burkolatmegerősítések esetén a tervezett pályaszint szelvényenként is emelhető, ill. süllyeszthető (pl. süllyesztés a burkolatmarást jelenti).

-A HOSSZ-SZELVÉNY kialakítása első lépéésben a keresztmetszetek terepre való ráhelyezésével indul, amit újabb vonalak rajzolásával korrigálhatunk.
Lehetőség van a terepi pontok magassági kihelyezésére (pl. bejárók, járdaszintek, stb.) amelyhez a tervezett szinteket igazítani szükséges.
Új út, vagy korrekció esetén a hossz-szelvény a helyszínrajzi tengelyvonallal megegyezően szerkeszthető, beleértve az átmeneti ívek elhelyezését is. Az árkok hosszirányú kialakítása csak az előállított árokvonal átrajzolását jelenti. A kiemelt szegélyes útszakaszok szegélyvonalait magassági értelemben szintén a hossz-szelvényen korrigálhatjuk.
Vissza a menühöz3D rajz

Különösen új utak tervezése, vagy a meglévő utak korrekciói során hasznos a tervezett út távlati képének megjelenítése, ill. a láthatóság ellenőrzése. A tervezett út oda-vissza bejárható, különböző nézőpontból is megjeleníthető.
Vissza a menühözNyomtatási képek

Az elkészült tervrészek automatikusan generálhatók, a megkívánt méretarányoknak és a magyar rajzi előírásoknak megfelelően. Itt például a nyomtatandó hossz-szelvény egy részlete látható.
A keresztszelvények nyomtatási képe megjeleníthető különböző méretarányokban. Megjeleníthető a teljes terepi keresztmetszet, vagy csak az útkoronát ábrázoló torzított keresztmetszet. A keresztmetszeti rajzokon megválasztható, hogy milyen felirat legyen feltüntetve (pl. terepszintek vagy tervezett szintek vagy egyik sem)
A nyomtatandó mintakeresztszelvény bármely kiválasztott keresztszelvényből előállítható. Ezt a program automatikusan generálja, feliratozza, méretvonalakkal, pályaszerkezeti adatokkal ellátja.
A képen egy a program által előállított szelvényrajz látható.

A program által előállított, nyomtatásra kész rajzokat tovább szerkeszthetjük, tetszőleges feliratokat, ábrákat helyezhetünk a kész tervre.

A kész tervről akár rétegvonalas burkolat-, vagy tereprajz is készíthető.
A tervezett adatok, a számított mennyiségek (földmunka, aszfaltigény, stb.) táblázatszerűen megjeleníthetők. A táblázatban megjelenítendő adatokat a felhasználó adhatja meg.
A program sokféle nyomtatási lehetőséget kínál, a nyomtatandó rajz egy-egy részlete kiragadható, elforgatható, nagyítható és a rajzlapon tetszőlegesen elhelyezhető.
A terv bármely része letárolható .dxf formátumban, és CAD alapú programokba beilleszthető.
A tervezőmérnökök a programmal egy sokoldalú tervezőeszközt vehetnek kézbe, amellyel szinte minden tervezési feladat megoldható.
Vissza a menühöz

Az aktuális verziószám: 2.0.
További információ a következő címen: http://utkterv.uw.hu/index.php