עמותה למניעת הטרדה מינית בקרב ילדים

Association for the Prevention of Sexual Harassment Among Children