องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
อบต.วังใหม

หน้าหลัก ::ข้อมูลทั่วไป::
โครงสร้างการบริหารงาน
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ผังเมือง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข สุขภาพชุนชน
สมุนไพร และอาหารเสริม
ท่องเที่ยวของ ต. วังใหม่
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

หมู่บ้านในตำบลวังใหม่

หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด
หมู่ที่ 2 บ้านวังใหม่

หมู่ที่ 3 บ้านวังกระดาน
หมู่ที่ 4 บ้านดงทับมอญ
หมู่ที่ 5 บ้านห้วงโมกข์
หมู่ที่ 6บ้านปากทาง
แทรกเตอร
หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาว

หมู่ที่ 8 บ้านหินกอง
หมู่ที่ 9 บ้านซับยี้หร่า

หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย

มหาวิททยาลัยรัตนบัณฑิต
RBAC U>>>

NEWS
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชล
สยามสปอร์ต
WEB ยอดนิยม
kapook.com
sanook.com
wanjai.com
google.com
cnn.com
yahoo.com
WEB TV
ITV
ช่อง3
ช่อง5
ช่อง7
ช่อง9

สินค้าOTOPตำบลวังใหม
ผลิตภัณฑ์น้ำปลาของชาววัง
ใหมที่ชาววังใหม่ภาคภูมิใจ
กับรางวัลชนะเลิศสินค้า
OTOP หรือสินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ของอำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
Click ดูรายละเอียด

น้ำปลาอย่างด

กะปิอย่างด

สุราขาว

:การเดินทางสู่วังใหม่:

มาตามถนนสุขุมวิท
มาถึงปากทางจะมี
ป้ายเลี้ยวเข้าวัดคลอง
ลาว หรืออีกเส้นทาง
ที่ปากทางแทรกเตอร

::ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี::
ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีลอยกระธง

ประเพณีวันเข้าพรรษา
::แผนที่วังใหม่ของเรา ::
::ท่องเที่ยววังใหม่::
สถานที่ท่องเที่ยวของชาววังใหม่

สวนกุลพัฒน์ click
สวนไร่เสวก click

เขาทลาย click

:ศิลปวัฒนธรรม:
ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ลุงสมศรี เพ็งธรรม ชื่อนี้ชาวตำบลวังใหม่และตำบล
ใกล้เคียงคง
รู้จักกันดี ในฐานะหมอนวดมือหนึ่ง ประจำตำบล ชาวบ้านต่างให้การยอมรับในฝีมือ
การนวดของลุงลุงจบการศึกษาหลักสูตร วิชา
แพทย์แผนโบราณสาขาหัตถศาสตร์จากโรงเรียน
แพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลารามโรคที่ลุงรักษาก็เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก
ทุกประเภทครับและขอบอกว่ฝีมือเยี่ยมมากครับจาก
ที่ลองสัมผัสการนวดของลุงด แล้วสำหรับอัตราค่า
บริการก็ถูกมากครับโดยลุงท่านคิดครังละ100บาท
โดยแต่ละการนวดครังจะมี10คอร์สครับแต่ต้องขอ
ชี้แจงก่อนว่าที่ลุงจบการศึกษาการนวดมานั้นเป็น
เพียงการเรียนเพื่อใบประกอบวิชาชีพที่ถูก
เท่านั้นเพราะความรู้การนวดของลุงนั้นเรียนมา
จากครูโบราณก่อนแล้วครับสำหรับคนที่สนใจที่
จะนวดลุงก็มีเบอร์โทร ติดต่อครับ คือ09-0983386
แต่ถ้าต้องการไปที่บ้านก็ สามารถไปที่ บ้านเลขที่ 237/1 หมู่10 บ้านแก่งน้อยตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีครับ
ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องอื่นๆ

::กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลวังใหม::

ผู้นำ : นางศิริลักษณ์ บุญรักษา
โทรศัพท์ : (01) 521-3767
E-Mail :

เว็บไซต์ :
ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 8 หมู่ 9 ต.วังใหม่ อ.
นายายอาม จ.จันทบุรี
ประวัติและการบริหารจัดการ
กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยได้รั
บงบประมาณสนับสนุนจากสภาตำบลวังใหม่
จำนวน 30,000 บาท และการเรียกหุ้นจากส
มาชิกเป็นทันในการทำ
ถังหมักน้ำปลาและซื้อวัตถุดิบในการทำน้ำปลา
มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการ
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการจัดสรร
ผลกำไรให้แก่สมาชิกเมื่อถึงสิ้นปี

กลุ่มในชุมชน

1. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลวังใหม่
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. กลุ่มกองทุนปุ๋ย
4. กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียน
สภาพการรวมตัว
สมาชิกจะมารวมกลุ่มกันหลังฤดูการเก็บเกี่ยว
มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
เป็นชุมชนที่มีการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
คือ การทำสวนผลไม้เป็นหลัก
อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำสวน
อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
รับจ้าง
ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
- ขาดเงินทุนในการดำเนินงาน
- สถานที่ประกอบการถาวร
- การพัฒนาการบรรจุภัณฑ์

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข 
- ประสานของบประมาณสนับสนุนจากหน่วย
งานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์โดยใช
้เทคโนโลยีสมัยใหม

::ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม::


สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ตำบลวังใหม่ยังคงเต็มไปด้วยปัญหาหลายด้าน
ด้วยความที่วังใหม่ เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจหลายประเภทจึงเกิดปัญหากับสภาพ
แวดล้อมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านแหล่งน้ำ
ด้านป่าไม้ และปัญหาด้านภัยธรรมชาติ

CLICK ดูรายละเอียด

ดูประมาณภาพการ
ทำงานโครงการเรียน
รู้ร่วมกัน
สรรค์สร้างชุมชน กลุ่มภาคตะวันออก ตำบลวังใหม่
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
โดยนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
::สอบถามข้อมูลได้ที่::
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
หรือสอบถามข้อมูลที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำยบล

เบอร์โทรศัพท์=
โทร. (01) 9451820

#แก้ไขข้อมูลในวันที่ 01 พฤษภาคม 2547#


1. ส
ภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลแก่งหางแมว และ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลวังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลทุ่งเบญจา ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม และ ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหาวแมว
จังหวัดจันทบุรี


1.2 เนื้อที่
65.646 ตารางกิโลเมตร หรือ 41,029 ไร

1.3 ภูมิประเทศ

ในแถบพื้นที่ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือของตำบลติดต่อกับเทือกเขาทะลาย สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสลับเนินเขา ทางตอนกลางของตำบล
จะเป็นที่ราบสลับลอนลูกคลื่นทางทิศตะวันออกจะมีพื้นที่ติดต่อกับคลองวังโตนด
ซึ่งไหลผ่านทางทิศเหนือลงมาพื้นที่ในแถบนี้จะเป็นพื้นที่ราบกับที่ราบลุ่ม
และทางทิศใต้ติดถนนสุขุมวิทตลอดแนว

1.4 จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่

- จำนวน หมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 10
หมู่บ้านได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหินดาด
หมู่ที่ 2 บ้านวังใหม่
หมู่ที่ 3 บ้านวังกระดาน
หมู่ที่ 4 บ้านดงทับมอญ
หมู่ที่ 5 บ้านห้วงโมกข์
หมู่ที่ 6 บ้านปากทางแทรกเตอร์
หมู่ที่ 7 บ้านคลองลาว
หมู่ที่ 8 บ้านหินกอง
หมู่ที่ 9 บ้านซับยี่หร่า
หมู่ที่ 10 บ้านแก่งน้อย

1.5 ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 5,297 คน แยกเป็น
ชาย2,641 คน
หญิง 2,656 คน


2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น ทำสวนผลไม้
สวนยางพารา ทำไร่ ทำนาเล็กน้อย

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ธนาคาร - แห่ง
- โรงแรม/รีสอร์ท 1 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง
- โรงสี - แห่ง

3. สภาพสังคม

3.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุด
ประชาชน
3 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
- มัสยิด - แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง
- โบสถ์ 2 แห่ง

3.3 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
- กองควบคุมโรคติดต่อ (นิคมดังทับมอญ) 1 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 10 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจ - แห่ง
- สถานีดับเพลิง - แห่ง

3.5 อื่น ๆ

- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง
- ศูนย์สาธิตการตลาด 1 แห่ง
- ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 1 แห่ง
- อาคารเอนกประสงค์ / ศาลากลางหมู่บ้าน
10 แห่ง


4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

เส้นทางคมนาคมสายหลักของตำบลวังใหม่ คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) สภาพเป็นถนนลาดยาง โดยมีถนนสายต่าง ๆ แยกไปตาม
หมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้
- ถนนสายปากทางแทรกเตอร์ – คลองลาว สภาพเป็นถนนลาดยาง
- ถนนสายห้วงกระแจะ - ดงทับมอญ
- คลองชายธง สภาพเป็นถนนลาดยาง
- ถนนสายคลองลาว – คลองเซา สภาพเป็นถนนลาดยาง
- ถนนสายหนองสีงา - คลองลาว สภาพเป็นถนนลาดยาง
- ถนนสายคลองลาว - แก่งน้อย สภาพเป็นถนนลูกรังภายในหมู่บ้านมีถนนแยกออก
ตามซอยต่างๆมีสภาพเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรังบางส่วน

4.2 การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 5 แห่ง
- หอกระจายข่าว/เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน 5 แห่ง

4.3 การไฟฟ้า
- จำนวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน 10 หมู่บ้าน
- จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 5,000 คน

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ , ลำห้วย 22 สาย
- บึง , หนองและอื่น ๆ 9 แห่ง

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 20 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 6 แห่ง
- บ่อโยก 11 แห่ง
- สระน้ำ 10 แห่ง
- สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 2 แห่ง


5. ข้อมูลอื่น ๆ

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ เทือกเขาทะลาย

5.2 มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 400 คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 300 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ - รุ่น - คน
- อป.พร. 2 รุ่น 50 คน
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร - รุ่น 25 คน
- กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม 180 คน

- อสม. 1 กลุ่ม 87 คน
- กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตนเอง 1 กลุ่ม 500 คน
- กลุ่มสหกรณ์ 1 กลุ่ม 300 คน
- หมู่บ้าน อพป. 2 หมู่บ้าน
- ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมือง 1 กลุ่ม
- กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร 2 กลุ่ม
- กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง 1 กลุ่ม
- กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน (ห้วงโมกข์) 1
กลุ่ม 205 คน
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 กลุ่ม 418 คน
- กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน 1 กุล่ม 40 คน
- กลุ่มเยาวชน 1 กลุ่ม 90 คน
- กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพและเคมี 1 กลุ่ม 50 คน
- กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง 2 กลุ่ม 59 คน
- กลุ่มเลี้ยงสุกร 1 กลุ่ม 17 คน
- กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวิภาพเคมี 2 กลุ่ม 103 คน
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 5 กลุ่ม 328 คน
- กลุ่มโรงสีข้าวและเลี้ยงสัตว์ 1 กลุ่ม 57 คน

6. ศักยภาพในตำบล

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

(1) จำนวนบุคลากรจำนวน 7 คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 4 คน
ตำแหน่งในส่วนการคลัง 3 คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา - คน
ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข - คน

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา - คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 5 คน
ปริญญาตรี 2 คน
สูงกว่าปริญญาตรี - คน


(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ 4,156,319.82 บาท
แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง
215,762.96 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
3,004,756.86 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 935,800 บาท

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1) การรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนกลุ่มทุกประเภท 18 กลุ่มแยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ 17 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 1 กลุ่ม
- กลุ่มอื่น ๆ - กลุ่ม
2)จุดเด่นของพื้นที่(ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตำบล)มีสภาพเป็นที่สูงเหมาะ
แก่การปลูกพืชสวน ไม้ผล มีคลองวังโตนดไหลผ่านจึงเหมาะแก่การเกษตรและมีการคมนาคมสะดวก และ
เชื่อมระหว่างจังหวัดจันทบุรี – ระยอง เหมาะแก่การก่อสร้างศูนย์กลางตลาดผลไม้

1