ระดับประถมศึกษา
ข้อสอบ ป.3 แบบฝึกหัดป.๑ (๑)
ข้อสอบภาคความรู้ แบบปกบันทึก โครงการธรรมสัญจร
จุดประสงค์การเรียนรู้ป1 แบบบันทึกโครงการธรรมสัญจร
ข้อสอบภาคปฏิบัติป2เทอม 2 ทดสอบ ครั้งที่ ๑ จริยะป.๓
ข้อสอบภาคปฏิบัติ ป.1 ตัวอย่างข้อสอบ ป.๒ ภาค ๒
ข้อสอบภาคความรู้ป.1  
ระบายสีภาพป.2 แนวการประเมิน
ระบายสีภาพป.1  
ใบงาน เรื่อง วรุณชาดก วานรินทชาดก คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา ป.2  
แบบฝึกหัดป.๑ (๒)  
   
รูปภาพประกอบการสอน พุทธประวัติ
ชมพูทวีป โปรดสิงคาลกมานพ
เมืองกบิลพัสดุ์ โปรดสิงคาลกะ 2
พระเจ้าสุทโธทนะพระนางสิริมหามายา อุปติสสะ โกลิตะ
พระนางสิริมหามายาทิวงคต อุปติสสะขอบวช
พระนางปชาบดีโคตมี เจ้าชายสิทธัตถะ อุปติสสะพบพระอัสสชิ
เจ้าชายสิทธัตถะวัยเด็ก อุปติสสะบอกข่าวโกลิตะ
เจ้าชายสิทธัตถะห้ามเจ้าชายเทวทัตตีงู แสดงโอวาทปาติโมกข์
เจ้าชายสิทธัตถะช่วยหงษ์ เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรก
พิธีแรกนาขวัญ พุทธบิดาตำหนิพระพุทธเจ้า
วงจรชีวิต พระพุทธเจ้าบิณฑบาต
เจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งใต้ต้นหว้า โปรดพระนางพิมพา-พระราหุล
ปราสาท 3 ฤดู สามเณรราหุล
เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรส พุทธบิดาสวรรคต
ศึกษาศิลปะ ปชาบดีโคตมีขอบวช
ปราสาท 3 ฤดู พระอานนท์อ้อนวอนพระพุทธเจ้า
พบคนแก่ a063พระอานนท์
พบคนเจ็บ a064พระอานนท์บอกข่าวพระนางปชาบดี
พบคนตาย a065พระอานนท์พุทธอุปัฏฐาก
พบสมณะ a066พระเจ้าอชาตศัตรูพระเทวทัต
นางรำในวัง a067พระเทวทัตกลิ้งหินปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า
ลาพระนางพิมพา-พระราหุล a068ปราบช้างนาฬคิรี
เดินทางออกบวช a069พระพุทธเจ้าแสดงธรรม
บิณฑบาต พระสาวกเดินประกาศพระศาสนา
ท่ามกลางฝูงแกะ ทิวทัศน์เมือง
พิธีบูชายัญ a072พุทธกิจ
เจ้าชายสิทธัตถะ a073พุทธกิจ
สำนักอาจารย์อาฬารดาบส a074แสดงธรรมแก่ประชาชน
เชิงเขาหิมาลัย a075พักผ่อนตอนเย็น
บำเพ็ญทุกกรกิริยา a076สีหไสยาส
บำเพ็ญทุกกรกิริยา a077พระพุทธเจ้าทรงงานหนักเพื่อเผยแผ่ธรรม
บำเพ็ญทุกกรกิริยา a078ตอบปัญหาธรรม
เด็กจูงแพะ a079เผยแผ่ธรรม
นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส a080ประชวร
อธิษฐานก่อนการตรัสรู้ a081มารขอให้ปรินิพพาน
ประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์ a082บอกข่าวปรินิพพาน
ตรัสรู้ a083มองเมืองเวสาลีครั้งสุดท้าย
พระพรหมทูลอาราธนาแสดงธรรม a084จุนทะเฝ้า
พิจารณาดอกบัว 4 เหล่า a085ถึงกุสินารา
เดินทางสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน a086พระอานนท์แอบร้องให้
พบปัญจวัคคีย์ a087พระพุทธเจ้าสรรเสริญพระอานนท์
แสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ a089ประชาชนเมืองกุสินารา
a090สุภัททะถามปัญหา
แสดงธรรมแก่ยสกุลบุตร a091สุภัททะเฝ้าถามปัญหา
ส่งสาวกประกาศศาสนา a092ปรินิพพาน
เสด็จอรุุเวลาฯ a093ปรินิพพาน2
เสด็จกรุงราชคฤห์  
  มานพขอบรรพชากับพระะพุทธเจ้า
   
แผนการสอน/หนังสือ

>สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
>หนังสือพุทธประวัติ (อังกฤษ)
>หนังสือพุทธประวัติ (เรียบเรียงโดย พระมหาพายัพ วุฑฺฒิญาโณ)
>สารบัญพุทธประวัติ

ระดับชั้น ม.1


รวบรวมเมื่อ Saturday, January 29, 2005 10:08 PM

1