นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป รุ่นที่ ๑

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาธนบุรี

(ปรับปรุง ๓ ธ.ค.๕๑)

ประกาศ

การปรับปรุงประจำวัน ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการเลื่อนงานเลี้ยงรุ่น รป.ม.๑ ธนบุรี

ด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ สิ้นพระชนม์ จึงขอเลื่อนการจัดงานเลี้ยงรุ่นของพวกเรา จากวันเสาร์ที่ ๕ ม.ค.๕๑ เป็นวันเสาร์ที่ ๑๙ ม.ค.๕๑ เวลาเย็น ณ สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ ฝั่งตรงข้่ามโรงพักสถานีตำรวจบางกอกใหญ่ โดย จัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน มีการจับสลากของขวัญปีใหม่ (ไม่น่าจะน้อยกว่า ๓๐๐ บาทนะครับ) เพื่อนๆเมื่อรับทราบข่าวแล้วช่วยบอกต่อกันด้วยครับ

การจัดทำหนังสือรุ่น

ถึง เพื่อนๆ รปม.๑ ทุกคนครับ
หนังสือรุ่นของพวกเราได้ส่งข้อมูลให้คุณชุมพล ฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังปรับแก้ไข คาดว่าจะแล้วเสร็จและและแจกจ่ายได้ในวันเลี้ยงรุ่น รป.ม.๑ ธนบุรีประจำปี ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ม.ค.๕๑ ณ กรมช่างโยธาหทารเรือ

- พี่แอม จะขอเรียนเชิญเพื่อน ๆ พร้อมครอบครัว ร่วมสังสรรค์เฮฮานอกสถานที่ ณ อาคารรับรองโรงเรียนเตรียมทหาร ประมาณเดือน ก.พ.- มี.ค.๕๐ ในการนี้ สั่งจองห้องล้วงหน้าได้ที่พี่แอมครับ โทร ๐๘ ๔๗๐๐ ๖๓๑๕

 

แนวข้อสอบ

และ

เอกสารประกอบ

 


๑.ทฤษฎีองค์การ ของ อ.ดำรงค์
-แนวทางการตอบ กรณีศึกษาองค์การ - สรุปทฤษฎีองค์การ - สรุปแนวทางการสอบ - สรุปทฤษฎีองค์การ
- แนะนำกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ - สไลด์บรรยายทฤษฎีองค์การ - สไลด์การบริหารราชการไทย -
ตำราพิชัยสงครามของซุนวู - การบริหารราชการแนวใหม

๒.ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ อ.ติน
- แนวทางการสอบ - สรุปการสอน

๓. สถิติสำหรับการวิจัย อ.เฉลิมพล
- สรุปแนวทางการทำข้อสอบ

๔. การบริหารการเงินการคลัง โดย รศ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
- สไลด์ประกอบบรรยาย - สรุปการสอน ๑๔-๒๘ พ.ค.๔๘ - สรุปการสอน ๔ มิ.ย.๔๘

- สรุปการสอน ๑๑มิ.ย.๔๘ - สรุปการสอน ๑๘มิ.ย.๔๘ - เอกสารเตรียมสอบ - สรุปแนวการสอบแนวที่๑
- สรุปการสอน ๒๕ มิ.ย.๔๘ - สรุปการสอบเข้าห้อง

๕. ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดย รศ. สมชัย ศรีสุทธิยากร
- สรุปการเรียนอาทิตย์๘ พ.ค.๔๘ - สรุปการสอนอาทิตย์ที่ ๑๕ พ.ค.๔๘
- สรุปการสอนอาทิตย์ที่ ๒๙ พ.ค.๔๘
- สรุปการสอน ๑๒ มิ.ย.๔๘ - สรุปการสอน๑๙มิ.ย.๔๘
- สรุปการสอน๒ก.ค.๔๘
- สรุปการเขียนโครงร่างงานวิจัย - คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS

๖. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย ดร.กุศยา ลีฬหวงศ์
- สไลด์ประกอบบรรยาย เมื่อ - ๖ ส.ค.๔๘ -
- สรุปการสอน - วันที่ ๖ และ ๑๓ ส.ค.๔๘ - วันที่ ๒๐ ส.ค.๔๘ - วันที่ ๓ ก.ย.๔๘ - วันที่ ๑๐ ก.ย.๔๘
- วันที่๑๗ ก.ย.๔๘

๗. นโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
-สไลด์ประกอบการบรรยาย - แนวคิดนโยบาย - นโยบายและการวางแผน - นโยบายและสิ่งแวดล้อม - ประเภทของนโยบาย - ตัวแบบของนโยบาย - รูปแบบนโยบาย - การก่อรูปนโยบาย - การกำหนดทางเลือกนโยบาย - การนำนโยบายไปปฏิบัต

- สรุปการสอนวทั้งหมด - แนวข้อสอบและการวิเคราะห์ - สรุปแนวสอบเฉพาะหัวข้อ
- สรุปแนวข้อสอบบรรยาย

๘. วิชา การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ
- สรุปการสอนและแนวการสอบกลางภาค - แนวการสอบปลายภาค - แนวข้อสอบพร้อมรายละเอียดแนวทางการเขียน

๙. สอบประมวลความรู้
- แนวทางการสอบประมวลความรู้ของ อาจารย์ธวัชชัย
- ข้อสอบประมวลความรู้ ของ รป.ม.๑ ธนบุรีเมื่อ ๒๑- ๒๒ ม.ค.๔๙ ที่ผ่านมา
- แนวข้อสอบประมวลความรู้ ของ รป.ม.๑ ธนบุรี เมื่อ ๑๑-๑๒ มี.ค.๔๙ ที่ผ่านมา

๑๐. แบบฟอร์มการเขียนปัญหาพิเศษ
- ใบหน้าเอกสาร - บทคัดย่อ - สารบัญ - บทที่ ๑ - บทที่ ๒ - บทที่ ๓ - บทที่ ๔ - บทที่ ๕ -
บรรณานุกรม


- สำหรับสไลด์ประกอบบรรยายหากไม่สามารถ ดาว์นโหลดได้ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขา

 
ประกาศทั่วไป
ของ
ร.ปม.๑ ธนบุรี

- แบบฟอร์มหน้าปกรายงานพร้อมตัวอย่าง ของ ร.ปม.๑ ธนบุรี

- คำสั่งระเบียบรุ่น ระเบียบรุ่น ร.ปม.๑ ธนบุรี และ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น

 

 
Web สำคัญ

- อาจารย์ ดำรงค์ http://www.polsci.chula.ac.th/pa/Damrong.htm อีเมล์ wdamrong@hotmail.com

- เวบไซด์ คุณธวัชชัย ฯ http://www.oocities.org/buuton1/

- เวบไซด์ของ ก.พ.ร. ์http://www.opdc.go.th/thai/home.php

- เวบไซด์ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ http://www.gspa-buu.net/

- สำนักงานวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.net/

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.trf.or.th/

- การลงทะเบียน นิสิต ม.บูรพา เพื่อ เข้าไปดูข้อมูลต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าไปลงทะเบียนได้ใน
http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp

- กองทัพเรือ http://www.navy.mi.th

 

กระดานข่าว


ตั้งแต่ 20 ธ.ค.47

ติดต่อเลขาฝ่ายวิชาการ นาวาเอกวรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
โทรศัพท์ มือถือ ๐-๑๙๒๓-๐๒๐๕
e-mail worawut47@yahoo.com