เครือข่ายให้ความรู้ที่น่าสนใจ

www.brainconnection.com คลิกต่อที่ Image gallery จะมีภาพของสมอง เซลล์ประสาท   เส้นทางเดินกระแสประสาทการมองเห็น 

เส้นทางเดินกระแสประสาทของการได้ยิน

www.pfizer.com  มีเกมตอบคำถามเกี่ยวกับสมอง เกมต่อภาพสมอง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซลล์ประสาท และการไหลของกระแสประสาท

www.yahoo.com พิมพ์  brain หรือ  cognitive science  หรือ  neuroscience ลองท่องไปตาม web ต่าง ๆ

www.epub.org.br มีบทความให้ความรู้เกี่ยวกับสมองทั่ว ๆ ไป

http://psychclassics.yorku.ca/topic.htm#gestalt มีบทความต้นฉบับของนักจิตวิทยาคนสำคัญ ๆ ในแขนงต่าง ๆ

www.funderstanding.com  มีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองซีกซ้ายและซีกขวา บทความย่อ ๆ ที่กล่าวถึง Piaget Behaviorism Vygotsky Social learning เป็นต้น 

www.bbc.co.uk  เข้าไปดูในเรื่อง Human body จะมีเรื่องเกี่ยวกับสมอง  

www.bbc.co.uk/science/leonardo   มีแบบสอบถามให้ตอบ เพื่อดูว่าเป็นคนที่มีการคิดชนิดใด 

บทความต่าง ๆ ที่นักศึกษาอ่าน ให้ ตรวจเช็คข้อเท็จจริงกับหลาย ๆ แหล่ง

Home   Outline

1