ข้อมูลครูและบุคลากร
                 
                         รายระเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีดังนี้
                   1. ผู้บริหารชื่อ นายสนิท อรรถวุฒิกุล วุฒิทางการศึกษา  ปริญญาโท บริหารการศึกษา
                      ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2551

                   2. ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)                            จำนวน 1 คน
                   3. จำนวนครูผู้สอน (ข้าราชการ) 13 คน ครูอัตราจ้าง              1 คน   รวม 15 คน
                        * วุฒิทางการศึกษาของครู(ข้าราชการ) ต่ำกว่าปริญญาตรี   - คน
                           ปริญญาตรี 14 คน สูงกว่าปริญญาตรี - คน
                        * อายุเฉลี่ยของครู (ข้าราชการ) 41 ปี

                        [คลิกดู รูปภาพบุคลากรโรงเรียนยางชุมวิทยา]
                        
หมวดวิชา/งานที่ปฏิบัติ
ระดับวุฒิสูงสุด
รวม
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อนุปริญญา/เทียบเท่า
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
 ฝ่ายบริหาร
1
-
-
-
   
1
 กลุ่มสาระฯภาษาไทย
-
-
-
2
   
2
 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
-
-
2
-
   
2
 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
-
-
-
2
   
2
 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
-
-
-
2
   
2
 กลุ่มสาระฯศิลป ดนตรี นาฏศิลป์
-
-
-
1
   
1
 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
-
-
-
1
   
1
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
-
-
-
1
   
1
 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลย
-
-
-
2
   
2
             
-
             
-
             
-
             
-
             
-
รวม
1
-
2
11
   
14
จำนวนลูกจ้างประจำ
รายการ
จำนวน
 พนักงานบริการ
2
 พนักงานขับรถ
1
รวม
3
ลูกจ้างชั่วคราว
 พนักงานธุรการ
1
รวม
1

   [ย้อนกลับ]